Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ - Αθήνα
Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ - Αθήνα

Σχετικά με τη φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ, μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας μας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ κάνοντας κλικ εδώ.

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται να εντοπίζουν τα κατάλληλα προγράμματα, να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις και να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ποιότητα και αξιοπιστία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό έλεγχο από τους φορείς διαχείρισης, βάσει και του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ).

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εταιρεία μας για τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες ευκαιρίες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή

 • Τι είναι το ΕΣΠΑ
 • Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Τομεακά, Περιφερειακά και άλλα ΕΠ

2. Επιλογή Προγραμμάτων

 • Σύνδεση Business Plan με επιλογή Προγραμμάτων
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων
 • Συνάφεια με τη στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020»
 • Στρατηγικοί τομείς – Έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)
 • Θεματικοί στόχοι

3. Ανάλυση Προγραμμάτων

 • Δημοσιεύσεις – Προσκλήσεις
 • Επιλεξιμότητα
 • Κριτήρια Αξιολόγησης

4. Συγγραφή – Υποβολή Πρότασης

 • Διερεύνηση ιστορικού παλαιών προτάσεων
 • Σχεδιασμός Πρότασης, Κεντρική Ιδέα, στόχοι και συνάφεια
 • Επιλογή επιλέξιμων δαπανών
 • Έργα και υποέργα (Φυσικό Αντικείμενο)
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο)
 • Αξιολόγηση - Τελικές βελτιώσεις / διορθώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο MIS / ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)
 • Υποβολή Φυσικού Φακέλου

5. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου

 • Έγκριση
 • Αιτήματα προκαταβολής, εγγυητικές επιστολές
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Κρίσιμα σημεία – Καλές Πρακτικές
 • Αιτήματα ολοκλήρωσης - Έλεγχος απο Φορέα Διαχείρισης

6. Εργαλεία Διαχείρισης Έργων, Σχεδιασμένα ειδικά για Προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες
 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τα τρέχοντα Προγράμματα.

 • Θα εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης και της Δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

 • Θα μπορούν να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατάσταση με τον Προϋπολογισμό της πρότασης.

 • Θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και θα σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης.

 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιούν Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για:

  • Τη Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων με τα Προγράμματα.

  • Την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται.

  • Την παρακολούθηση των δαπανών και των εσόδων του Έργου ώστε να εκτιμούν μήνα - μήνα την ταμειακή ροή.

 • Λόγω του μεγάλου δικτύου πελατών της εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες.

 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης) και τους τρόπους βελτίωσης.

 • Λόγω του μεγάλου δικτύου πελατών της εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες.

 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν απο την εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης) και τους τρόπους βελτίωσης.

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Οι Σημειώσεις του Σεμιναρίου

 • H Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων

 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων

 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων

 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Οι Σημειώσεις του Σεμιναρίου

 • H Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων

 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων

 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων

 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων