Υπηρεσίες Επιθεώρησης (Audit-Αξιολόγηση) Συστημάτων, Λογισμικών και Υποδομών

Η AQS με την ομάδα των εξειδικευμένων Συμβούλων – πιστοποιημένων Auditors προσφέρει στους πελάτες της τις παρακάτω υπηρεσίες επιθεώρησης για τον έλεγχο εφαρμογής – συμμόρφωσης Διεργασιών, Λογισμικών και Υποδομών:

α) Υπηρεσίες Εσωτερικών Ελέγχων Διεργασιών & Υποδομών. Με βάση λεπτομερείς λίστες ελέγχου, οι επιθεωρητές – auditors της AQS επιθεωρούν την εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών στις εσωτερικές δραστηριότητες και υποδομές του πελάτη (είτε σε επίπεδο τμήματος / μονάδας, είτε σε επίπεδο εταιρείας). Το γνωσιακό επίπεδο και η εμπειρία των επιθεωρητών μας, διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ελέγχου, την παροχή πλήρους εικόνας στη Διοίκηση για το βαθμό εφαρμογής των εσωτερικών διεργασιών και την παροχή κατευθύνσεων βελτίωσης.

β) Υπηρεσίες Ελέγχου σε Τρίτους. Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι επιθεωρητές της AQS λειτουργούν ως auditors στο όνομα του πελάτη και υλοποιούν ελέγχους – επιθεωρήσεις σε τρίτους (π.χ. υπεργολάβους, συνεργάτες, πελάτες, κλπ) για την επιβεβαίωση εφαρμογής:

  • Διεθνών προτύπων (π.χ. ΙSO standards)

  • Διεθνώνπροδιαγραφών (π.χ. Good Manufacturing Practices)

  • Διεθνών Κανονισμών (π.χ. Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων)

  • Νομοθετικών Απαιτήσεων (π.χ. Υπουργικές Αποφάσεις για Ιατροτεχνολογικά)

  • Συμβατικών απαιτήσεων

Η αναφορά των ελέγχων (audit report) περιέχει την αποτύπωση με πληρότητα και σαφήνεια των συμμορφώσεων αλλά και των πιθανών παρατηρήσεων – μη συμμορφώσεων, ούτως ώστε να λειτουργεί ως ένας διαρκής μηχανισμός βελτίωσης της επίδοσης και σε επίπεδο εταιρείας και σε επίπεδο εξωτερικών συνεργατών ή/και πελατών.

γ) Επικύρωση – Validation Συστημάτων. Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της υλοποιούν τη μελέτη επικύρωσης Επιχειρησιακών Λογισμικών, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση τριών επιπέδων:

  • Installation Qualification

  • Operation Qualification

  • Performance Qualification

Η μελέτη Επικύρωσης ακολουθεί τη μεθοδολογία του διεθνώς χρησιμοποιούμενου V Model που περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: