Οργάνωση Παραγωγής  - Κοστολόγηση, SPC, DoE

 

Για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, λειτουργία και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών (Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής) ακολουθείται πάντα ο κύκλος της Ποιότητας : Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση, Δράσεις Βελτίωσης. (Plan-Do-Check Act).

Η AQS εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία βασισμένη σε διεθνή πρότυπα όπως π.χ. το διεθνές μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του Baldridge και βέλτιστες πρακτικές Lean Manufacturing όπως, μεταξύ άλλων, ABC Costing, Statistical Process Control (SPC) και Design Of Experiments (DoE) για πάνω από 2 δεκαετίες.

     

Πριν την έναρξη των δράσεων βελτίωσης της οργάνωσης παραγωγής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Ηγεσίας και στη διαμόρφωση αξιών και διαδικασιών στοχοθέτησης, προγραμματισμού, coaching και παρακίνησης καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η επιδραστικότητα, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η επικοινωνία, η διαχείριση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση του stress η διαχείριση χρόνου και η διαχείριση των συγκρούσεων.

Για την οργάνωση & βελτίωση της παραγωγής εφαρμόζονται συστημικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις με έμφαση στον έλεγχο της ροής πληροφορίας όπως η αποτύπωση διαδικασιών με τη μέθοδο SIPOC και ο κύκλος ποιότητας του Deming (Plan-Do-Check-Act). Για τον προγραμματισμό εργασιών  χρησιμοποιούνται εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης έργων που έχει αναπτύξει και εφαρμόσει συστηματικά η AQS για πάνω από 2 δεκαετίες. Επιπλέον υποστηρίζονται διαδικασίες βελτιστοποίησης χωροταξίας μηχανημάτων στους χώρους παραγωγής χρησιμοποιώντας τεχνικές Group Technology.

Οι ολοκληρωμένες μεθοδολογίες που εφαρμόζει η AQS είναι:

  • Lean Six Sigma: Οι σύμβουλοι της AQS βελτιώνουν τις παραγωγικές διεργασίες πελατών τους μειώνοντας το κόστος σχεδιασμού και παραγωγής των προϊόντων τους.

  • Design of Experiments (DoE): Σχεδιάζονται  πειράματα που στοχεύουν στην περιγραφή και εξήγηση της μεταβλητότητας της συμπεριφοράς διεργασιών υπό συνθήκες που αντικατοπτρίζουν την παραλλαγή των μεταβλητών που την επηρεάζουν.

  • ABC Costing: Μεγιστοποιείται η δυνατότητα και ακρίβεια της ποσοτικοποίησης της βελτίωσης αλλά και της ιεράρχησης των δράσεων βελτίωσης χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Pareto.

  • 5S: Αφορά στη συστηματική βελτίωση της ευταξίας, εργονομίας και ασφάλειας στη λειτουργία επί μέρους χώρων των μονάδων τους.

 

Σημαντικό κομμάτι της οργάνωσης Παραγωγής αποτελεί επίσης ο μηχανισμός ελέγχου Παραγωγικότητας και Ποιότητας. Για την μεν παραγωγικότητα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή του σύνθετου δείκτη Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Για τον ποιοτικό  έλεγχο η AQS παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης Ποιότητας με χρήση Statistical Process Control (SPC).  Δεδομένης της ανάγκης έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων Ποιότητας στις διεργασίες Παραλαβών αλλά και της διασφάλισης Ποιότητας κατά τη διάρκεια της Παραγωγής υποστηρίζεται η ανάπτυξη πλάνων Δειγματοληψίας σύμφωνα με διεθνείς νόρμες όπως π.χ. το ISO 2859-1 ή το MIL-STD-1916 και Control Charts για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των παραγωγικών διαδικασιών με τα συμφωνημένα με τον πελάτη ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η AQS συνθέτει και εναρμονίζει όλους τους παράγοντες οδηγώντας τον Οργανισμό στη λειτουργική αριστεία (Operational Excellence).