Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Το πρωτοποριακό αυτό βιωματικό "Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας", στοχεύει στην ανάδειξη των Ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη 14 Κρίσιμων Δεξιοτήτων Ηγεσίας, την ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργεί η απουσία τους και τέλος το πλάνο για την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών.

Η Ηγεσία, ως η ανώτερη μορφή καθοδήγησης εργασιακών Συνόλων, βασίζεται στην άσκηση θετικής επιρροής και στην ικανότητα έμπνευσης της Ομάδος, ώστε να διαχειριστεί δημιουργικά την Αλλαγή και να επιτύχει τους Στόχους της.

Η Επίτευξη Στόχων και Σκοπών, διευκολύνεται ασφαλώς από τη χρήση Οργανωτικών Μεθόδων και Σύγχρονων Εργαλείων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Ελέγχου, Αξιολόγησης Συνεργατών, Δεξιοτήτων Καθορισμού Προτεραιοτήτων κλπ, αλλά χωρίς τη βαθιά γνώση της άσκησης Αποτελεσματικής Ηγεσίας που θα εμπνεύσει και θα καθοδηγήσει καταντούν άχρηστα. Αυτό εξηγείται στο παρακάτω γράφημα:

Όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα που μπορεί να παραχθεί είναι μόνον η κοινή περιοχή των τριών κύκλων. Απαιτείται η μετακίνηση των τριών κύκλων, ώστε η γνώση, οι ικανότητες και η επιθυμία (παρακίνηση) να τείνουν προς την ταυτοποίηση τους, έτσι ώστε να αυξηθεί θεαματικά η κοινή περιοχή, δηλαδή το αποτέλεσμα. Αυτός ακριβώς, είναι ο ρόλος της Ηγεσίας.

Επίσης, το Σεμινάριο αυτό, βοηθά την Αξιολόγηση Στελεχών που ήδη κατέχουν μια Ηγετική θέση και παρουσιάζουν Προβλήματα Ανταπόκρισης στον Ηγετικό τους ρόλο.

Επειδή, οι γνώσεις που παρέχονται υπό μορφή Οδηγιών και Εργαλείων είναι άχρηστες για το θέμα της Ηγεσίας, αναπτύξαμε ένα καθαρά βιωματικό Σεμινάριο που βασίζεται μόνο σε βιωματικές ασκήσεις, επί τη βάσει σεναρίων, επιχειρηματικών παιγνίων και παίξιμο ρόλων για να εντοπισθούν οι περιοχές αδυναμίας και να σχεδιασθεί ο τρόπος Βελτίωσης. Σε κάθε παίξιμο ρόλων οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ως Παρατηρητές Σχολιαστές, αξιολογούν και προτείνουν Λύσεις.

Οι 14 Δεξιότητες που θα παρουσιαστούν είναι οι ακόλουθες:

Για τις 14 Δεξιότητες θα παρουσιαστούν επίσης:

 • 14 Βιωματικές Ασκήσεις

 • 14 Check list Αυτοαξιολόγησης

 • 14 Εργαλεία

 • Βίντεο για Αξιολόγηση

Καθώς θα εφαρμόζονται οι 14 δεξιότητες της Ηγεσίας, σε όλα τα Επίπεδα της ιεραρχίας, το Εργασιακό περιβάλλον διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον έμπνευσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας, ενώ παράλληλα μεταμορφώνεται και η ποιότητα της προσωπικής ζωής.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η έννοια της Ηγεσίας – Στόχευση, Αποτέλεσμα, Όραμα, Αξίες , Έμπνευση, Παρακίνηση, Ανάπτυξη ανθρώπων
 • Τα οφέλη από την Αποτελεσματική Ηγεσία στην Επιχείρηση
 • Τα οφέλη από την ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων στην Προσωπική ζωή
 • Το ενδεδειγμένο στυλ άσκησης Ηγεσίας

Β. ΟΙ 14 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗ

 • Παρουσίαση των 14 Κρίσιμων Δεξιοτήτων
 • Παρουσίαση Αντίστοιχων Βιωματικών Ασκήσεων, Εργαλείων Αυτοαξιολόγησης
 • Παρουσίαση Εφαρμόσιμου Πλάνου αυτοβελτίωσης
 • Η σπουδαιότητα του Αξιακού Συστήματος
 • Οι Παράγοντες που συνθέτουν το Καλό Εργασιακό Κλίμα
 • Από την άγνοια στην έπαρση και από τον υπερσυγκεντρωτισμό στην υπεραποκέντρωση
 • Αποτυχημένες Πρακτικές Επιλογής Ικανών Στελεχών
 • Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων
 • Αποτυχημένα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού
 • Πως «καίγονται» τα νέα ταλαντούχα Στελέχη
 • Πως ασκούμε το Talent Management

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Με βάση τα ανωτέρω, το Σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, αλλά και σε Ιδρυτές και διαδόχους Ιδρυτών που αναλαμβάνουν την Ηγεσία της Επιχείρησης, προκειμένου να αυτοαξιολογηθούν αυστηρά και να λάβουν αποφάσεις, σχετικά με τον Ηγετικό ρόλο των ιδίων ή άλλων υπό την ευθύνη τους και με την Αξιολόγηση πιθανών Επιχειρηματικών Συνεργατών.

Τέλος, απευθύνεται και σε όσους, από τον Χώρο των Επιχειρήσεων, επιθυμούν να αναλάβουν Ηγετικό ρόλο στον Επιχειρησιακό Χώρο και έχουν ανάγκη να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στο Σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα:

 • Εκτιμήσουν τις ευεργετικές συνέπειες της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου Ηγετικών Δεξιοτήτων
 • Λάβουν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των 14 κρίσιμων Δεξιοτήτων του επιτυχημένου Ηγέτη αφού προηγουμένως κατανοηθεί η τεράστια σημασία τους μέσω των βιωματικών Ασκήσεων
 • Κατανοήσουν, μέσω Παραδειγμάτων και Βιωματικών Ασκήσεων, τα βασικά «εσωτερικά» Προβλήματα που εμποδίζουν την επιτυχία της Ηγεσίας και την πραγματική φύση των Προβλημάτων αυτών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους
 • Κατανοήσουν τα συνήθη προβλήματα ελλειμματικής ηγεσίας , τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της Επιχείρησης. Μέσω σεναρίων θα αναδειχθούν τα προβλήματα αυτά προς αποφυγή και θα συζητηθεί η ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας για την αποφυγή των συνήθων αυτών θανάσιμων λαθών της Ηγεσίας
 • Θα προταθεί στους συμμετέχοντες η μεθοδολογία Σχεδιασμού Πλάνου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας στα Στελέχη των Επιχειρήσεων τους

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση Εφαρμόσιμου Πλάνου αυτοβελτίωσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Έναρξη: 20/12/2022 9:30 πμ
Λήξη: 20/12/2022 5:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 420 €

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 25% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 29-10-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Κόστος Συμμετοχής 420 €

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 25% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο