Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Το βιωματικό αυτό "Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας", στοχεύει στην ανάδειξη των Ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη 14 Κρίσιμων Δεξιοτήτων Ηγεσίας, στην ανάλυση των Προβλημάτων που δημιουργεί η απουσία τους και τέλος στον τρόπο Σχεδιασμού του πλάνου απόκτησης των δεξιοτήτων αυτών.

Η Ηγεσία βασίζεται στην άσκηση θετικής επιρροής και στην ικανότητα έμπνευσης και καθοδήγησης της Ομάδας, ώστε να αποδεσμεύσει όλες τις δυνατότητες του προσωπικού, να τις αναπτύξει, να διαχειριστεί δημιουργικά την Αλλαγή και να επιτύχει τους Στόχους του Οργανισμού.

Η Επίτευξη των Επιχειρησιακών Στόχων, διευκολύνεται ασφαλώς από τη χρήση Οργανωτικών Μεθόδων και Σύγχρονων Εργαλείων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Ελέγχου, Αξιολόγησης Συνεργατών, Δεξιοτήτων Καθορισμού Προτεραιοτήτων κλπ, αλλά χωρίς την επιτυχημένη άσκηση Αποτελεσματικής Ηγεσίας που θα εμπνεύσει και θα καθοδηγήσει, φέρουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Αυτό εξηγείται στο παρακάτω γράφημα:

Όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα που μπορεί να παραχθεί είναι μόνον η κοινή περιοχή των τριών κύκλων. Απαιτείται η μετακίνηση των τριών κύκλων, ώστε η γνώση, οι ικανότητες και η επιθυμία (παρακίνηση) να τείνουν προς την ταυτοποίηση τους, έτσι ώστε να αυξηθεί θεαματικά η κοινή περιοχή, δηλαδή το αποτέλεσμα. Αυτός ακριβώς, είναι ο ρόλος της Ηγεσίας.

Επίσης, το Σεμινάριο αυτό, βοηθά την Αξιολόγηση Στελεχών που ήδη κατέχουν μια Ηγετική θέση και παρουσιάζουν Προβλήματα Ανταπόκρισης στον Ηγετικό τους ρόλο.

Επειδή, οι γνώσεις που παρέχονται μόνο υπό μορφή Οδηγιών και Εργαλείων είναι άχρηστες στο θέμα της Ηγεσίας, αναπτύξαμε ένα καθαρά βιωματικό Σεμινάριο που βασίζεται μόνο σε βιωματικές ασκήσεις, επί τη βάσει σεναρίων, επιχειρηματικών παιγνίων και παίξιμο ρόλων για να εντοπισθούν οι περιοχές αδυναμίας και να σχεδιασθεί ο τρόπος Βελτίωσης. Σε κάθε παίξιμο ρόλων οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ως Παρατηρητές - Σχολιαστές, αξιολογούν και προτείνουν Λύσεις.

Οι 14 Δεξιότητες που θα παρουσιαστούν είναι οι ακόλουθες:

 

Για τις 14 Δεξιότητες θα παρουσιαστούν επίσης:

 • Ανάλογες Βιωματικές Ασκήσεις
 • 14 Checklist Αυτοαξιολόγησης σε κάθε μία από τις δεξιότητες της Ηγεσίας
 • Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων , Επίλυσης Προβλημάτων και Ιεράρχης Κινδύνων και Προτεραιοτήτων

 • Βίντεο για Αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες

Καθώς θα εφαρμόζονται οι 14 δεξιότητες της Ηγεσίας, σε όλα τα Επίπεδα της Ιεραρχίας, το Εργασιακό Περιβάλλον διαμορφώνεται σε ένα Περιβάλλον έμπνευσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας, ενώ παράλληλα μεταμορφώνεται και η Ποιότητα της προσωπικής ζωής. Το Εργασιακό Κλίμα, η ζωή των ανθρώπων του Περιβάλλοντος μας και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε προς το καλύτερο.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η έννοια της Ηγεσίας – Στόχευση, Αποτέλεσμα, Όραμα, Αξίες , Έμπνευση, Παρακίνηση, Ανάπτυξη ανθρώπων
 • Τα οφέλη από την Αποτελεσματική Ηγεσία στην Επιχείρηση
 • Τα οφέλη από την ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων στην Προσωπική ζωή

Β. ΟΙ 14 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗ

 • Διαχείριση Κινδύνων και Στόχων – Διαμόρφωση Οράματος
 • Τα μυστικά της Επικοινωνίας
 • Η σπουδαιότητα της διαμόρφωσης της κατάλληλης Κουλτούρας
 • Διαμόρφωση Αξιακού Συστήματος
 • Ανάπτυξη Ανθρώπων
 • Καθορισμός Προτεραιοτήτων
 • Διαχείριση Χρόνου και Stress
 • Οι Παράγοντες που συνθέτουν το Καλό Εργασιακό Κλίμα
 • Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων
 • Διαχείριση Προτεραιοτήτων
 • Coaching Προσωπικού
 • Παρουσίαση Εφαρμόσιμου Πλάνου Αυτοβελτίωσης
 • Ένα πράγμα κάθε φορά – Απλότητα
 • Παρουσίαση αντίστοιχων Βιωματικών Ασκήσεων και Αυτοαξιολόγησης
 • Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
 • Θα παρουσιαστούν Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης για κάθε μία από τις 14 δεξιότητες της Ηγεσίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Με βάση τα ανωτέρω, το Σεμινάριο απευθύνεται ιδιαιτέρως σε ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, αλλά και σε Ιδρυτές και διαδόχους Ιδρυτών που αναλαμβάνουν την Ηγεσία της Επιχείρησης, προκειμένου να αυτοαξιολογηθούν αυστηρά και να λάβουν αποφάσεις, σχετικά με τον Ηγετικό ρόλο των ιδίων ή άλλων υπό την ευθύνη τους και με την Αξιολόγηση πιθανών Επιχειρηματικών Συνεργατών.

Ωστόσο απευθύνεται και στα Στελέχη όλων των Επιπέδων, αφού όλοι επηρεάζουμε με τις συμπεριφορές μας τις ζωές άλλων έτσι και η παραγωγικότητα όλων μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά όταν ασκούνται οι δεξιότητες της Ηγεσίας.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στο Σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα:

 • Εκτιμήσουν τις ευεργετικές συνέπειες της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου Ηγετικών Δεξιοτήτων
 • Αντιληφθούν ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών είναι ο μοναδικός δρόμος για να βελτιωθεί το Εργασιακό κλίμα και να επιτευχθούν οι Επιχειρησιακοί Στόχοι
 • Λάβουν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των 14 κρίσιμων Δεξιοτήτων του επιτυχημένου Ηγέτη αφού προηγουμένως κατανοηθεί η τεράστια σημασία τους μέσω των βιωματικών Ασκήσεων
 • Κατανοήσουν, μέσω Παραδειγμάτων και Βιωματικών Ασκήσεων, τα βασικά «εσωτερικά» Προβλήματα που εμποδίζουν την επιτυχία της Ηγεσίας και την πραγματική φύση των Προβλημάτων αυτών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους
 • Κατανοήσουν τα συνήθη προβλήματα ελλειμματικής ηγεσίας , τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της Επιχείρησης.
 • Κατανοησουν, μέσω σεναρίων τα προβλήματα προς αποφυγή, ενώ θα συζητηθεί η ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας για την αποφυγή των συνήθων αυτών θανάσιμων λαθών της Ηγεσίας.
 • Ετοιμάσουν με την καθοδήγηση των Συμβούλων μας Πλάνο ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Workbook του σεμιναρίου “Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία για τη λήψη Αποφάσεων, Αυτοαξιολόγησης και Βελτίωσης των δεξιοτήτων Ηγεσίας, Στοχοθέτησης, επίλυσης Προβλημάτων και ιεράρχησης Κίνδυνων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies