Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Σχετικά με τη φιλοσοφία του ΕΣΠΑ, μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας μας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ κάνοντας κλικ εδώ.

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης), για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, ώστε να εντοπίζουν τα κατάλληλα Προγράμματα, να συγγράφουν Ανταγωνιστικές Προτάσεις, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα με Ποιότητα και Αξιοπιστία και να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό Έλεγχο από τους φορείς Διαχείρισης, βάσει και του Νόμου 4314/2014 και του Νόμου 4914/2022 (νέο ΕΣΠΑ), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την ισχύουσα και τη νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες Τεχνικές Πρόληψης και Επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εταιρεία μας για τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες ευκαιρίες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την Αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους.

Στα πλαίσια του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν επίσης στα βασικά σημεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο - 4887/2022 και για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Η φιλοσοφία του ΕΣΠΑ
 • Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
 • Τρέχουσα απορρόφηση ΕΣΠΑ
 • Τομεακά Περιφερειακά και Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
 • Το Πρόγραμμα Horizon 2020
 • Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ BUSINESS PLAN ΣΤΟ ΕΣΠΑ

 • Το Κτίσιμο του σωστού Business Plan Βήμα Βήμα
 • Το Επιχειρηματικό Πλάνο ως όχημα Χρηματοδότησης

3. Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 • Φιλοσοφία νέου Αναπτυξιακού Νόμου
 • Καθεστώτα ενίσχυσης, κίνητρα ενίσχυσης
 • Δικαιούχοι, εξαιρέσεις, χρόνοι ολοκλήρωσης
 • Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
 • Διαδικασία αξιολόγησης και υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

4. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ)

 • Μηχανισμός – Χρηματοδοτήσεις
 • Πυλώνες και άξονες (θεματικές περιοχές)
 • Δανειοδοτήσεις – Κριτήρια
 • Επιλέξιμες δαπάνες
 • Οδηγοί τραπεζικών ιδρυμάτων

5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση” του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
 • Το Πρόγραμμα “Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ” (EquiFund)
 • Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
 • Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Τρέχουσες Δημοσιεύσεις – Προσκλήσεις
 • Αναμενόμενες Προσκλήσεις
 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Αξιολόγησης – Η έννοια των ΜΜΕ

7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Κριτήρια και κρίσιμα σημεία στον Σχεδιασμό της Πρότασης
 • Ανεξάρτητες, Συνεργαζόμενες και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
 • Δημόσια και Ιδιωτική Συμμετοχή
 • Η έννοια των ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
 • Τα Ιστορικά Οικονομικά Στοιχεία και η σημασία τους στην έγκριση
 • Σύνταξη Παραδοτέων Έργου (Φυσικό Αντικείμενο)
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο)
 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων (ΠΣΚΕ)

8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ

 • Απόφαση Έγκρισης
 • Αιτήματα προκαταβολής, εγγυητικές επιστολές
 • Ανοικτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός – Escrow Account
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Κανόνες Δημοσιότητας
 • Κρίσιμα σημεία – Καλές Πρακτικές
 • Αιτήματα Ολοκλήρωσης – Έλεγχος από Φορέα Διαχείρισης

9. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT), ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Στελέχη Φορέων Δημοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων Φορέων Δημοσίου, ΜΚΟ και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες:

 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τα τρέχοντα & επικείμενα Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
 • Θα εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης και της Δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Θα μπορούν να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατάσταση με τον Προϋπολογισμό της πρότασης.
 • Θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και θα σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης.
 • Λόγω του μεγάλου δικτύου πελατών της εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες.
 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης) και τους τρόπους βελτίωσης.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Οι Σημειώσεις του Σεμιναρίου “Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Έναρξη: 15/05/2024 9:30 πμ
Λήξη: 15/05/2024 5:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies