Η σύγχρονη εξέλιξη στην Οργάνωση των Αποθηκών και των Διανομών, αν αξιοποιηθεί από τις Επιχειρήσεις, παρέχει μοναδικές δυνατότητες για :
  • Εντυπωσιακή βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη,
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας,
  • Μείωση αποθεμάτων,
  • Αποδοτικότερη χρήση των χώρων και
  • Ταχύτερη διεκπεραίωση παραγγελιών
H εταιρεία μας, έχοντας αναπτύξει συνεργασία με την εξειδικευμένη στον τομέα των Logistics Αμερικάνικη Εταιρεία CATTAN Services Group Inc., παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον τομέα της Οργάνωσης όσο και της Βελτίωσης της Διαχείρισης Αποθεμάτων και Αποθηκών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας στον τομέα Logistics είναι: 1. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης όπως:
  • Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων
  • Σύστημα Διαχείρισης Δειγμάτων & Εκθεμάτων Κατασκευαστών
2. Εκπόνηση μελετών όπως :
  • Λειτουργικού Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Αποθηκών
  • Χωροταξικού Σχεδιασμού και Επιλογής Εξοπλισμού
3. Εκπαίδευση (ενδοεπιχειρησιακή) Ειδικότερα, όσον αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων, τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία μας δεν αφορούν μόνο την εγκατάσταση ενός λογισμικού, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει λογισμικό, διαδικασίες λειτουργίας, υποστήριξη λειτουργίας και εκπαίδευση, που οδηγεί στην εγγυημένη απόδοση μείωσης αποθεμάτων της τάξης του 15% (βλ. ακόλουθο σχήμα). Η εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων ακολουθεί τη ροή που περιγράφεται στο σχήμα που ακολουθεί.