Υποστήριξη Εγκατάστασης - Validation ERP / MRPII,  CRM

Σύγχρονες επιχειρήσεις που κινούνται στο χώρο της μεταποίησης, αποθήκευσης, εμπορίας  και διανομής αγαθών καλούνται να χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό διαχείρισης των επιχειρησιακών τους αναγκών και των σχετικών πόρων. Τυπικές κατηγορίες τέτοιων συστημάτων είναι:

  1. Προγραμματισμός Αναπλήρωσης Αποθεμάτων (Materials Requirements Planning - MRP)

  2. Διαχείριση Παραγωγικών Πόρων (Manufacturing Resource Planning - MRPII)

  3. Διαχείριση Συντήρησης και Αντικατάστασης (Computerised Maintenance Management Systems - CMMS)

  4. Διαχείριση Παγίων (Asset Inventory Management Systems - AIMS) που ενίοτε μπορεί να περιλαμβάνει και το (3)

  5. Διαχείριση Παραγωγικών Διεργασιών (Management Execution Systems - MES)

  6. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM)

  7. Διαχείριση Αποθεμάτων και Διανομών (Warehouse & Distribution Management Systems - WMS)

  8. Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning) που μπορεί να περιλαμβάνει, πέραν της λογιστικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, και υποσυστήματα που εξυπηρετούν κάποιες από τις προηγούμενες κατηγορίες.

Η AQS  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων από τη βέλτιστη επιλογή τους σύμφωνα με τις αξιολογημένες ανάγκες του πελάτη μέχρι την επικύρωση της πλήρους και ορθής λειτουργίας τους.

Οι δράσεις ξεκινούν με την αποτύπωση του βέλτιστου επιθυμητού παραγωγικού μοντέλου και πώς αυτό θα λειτουργεί σε επίπεδο workflow, συνοδευόμενη από τις αναφορές και τους δείκτες που θα παράγει το σύστημα για τον αποτελεσματικό έλεγχο από τη Διοίκηση, τα απαιτούμενα δεδομένα, και, ενίοτε, τους σχετικούς πίνακες, που θα αντλούνται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των διεργασιών.

Ακολουθούν οι δράσεις αποτύπωσης της τρέχουσας κατάστασης και της αξιολόγησης του χάσματος (Gap analysis) που διαπιστώνεται σε σχέση με την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας καθώς και η περιγραφή απαιτήσεων προσαρμογής σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η προδιαγραφή που προκύπτει διατίθεται στην επιχείρηση για την επιλογή, συνήθως με την αρωγή της AQS, του παρόχου του κατάλληλου λογισμικού, αν αυτό δεν υπάρχει ήδη στην εγκατάσταση,  για την σύναψη σχετικής σύμβασης έργου υλοποίησης της προδιαγραφής από τον πάροχο.

Κατά την διάρκεια του έργου παρακολουθείται στενά η πρόοδος βάσει χρονοδιαγράμματος και παρέχεται, καθοδήγηση στον πελάτη σε θέματα διαχείρισης Master Data όπως  χαρακτηριστικά ειδών, προμηθευτών, πελατών και εξοπλισμού / κέντρων εργασίας,  κέντρα κόστους που αυτός ο εξοπλισμός ανήκει, τεχνικές προδιαγραφές και συνταγές παραγομένων υλικών και φασεολόγια παραγωγής τους, όπου αυτά απαιτούνται. Επίσης, σε επίπεδο Transactional Data προσφέρεται καθοδήγηση και σχετικά εργαλεία σε θέματα προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, στρατηγικής διαχείρισης αποθεμάτων, συντήρησης εξοπλισμού και προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρεία λαμβάνει επίσης ειδική βοήθεια ως προς τη στελέχωση κρίσιμων ρόλων για τη διαχείριση τέτοιων συστημάτων.

Κατά την ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου οργανώνεται η εκπαίδευση των χρηστών στις νέες λειτουργικότητες που τους αφορούν και οριοθετούνται οι προσβάσεις τους. Κατόπιν προγραμματίζονται δοκιμές σεναρίων σε πιλοτική βάση, ώστε να επαληθευθεί η συμφωνηθείσα λειτουργικότητα, αλλά και να επικυρωθεί η ορθή επεξεργασία των δεδομένων από το σύστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθή λειτουργία των αναφορών Διοίκησης και των υπολοίπων Δεικτών  - KPIs.