Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ISO 27001-2022 - IT SECURITY - GDPR

Η Προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Η προστασία των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές «απειλές» είναι ένας σημαντικός παράγοντας αξιοπιστίας, λειτουργικότητας και πολλές φορές επιβίωσης για κάθε Οργανισμό.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται Μεθοδολογίες και Πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της σύγχρονης Επιχείρησης μέσα από τις απαιτήσεις της νέας Έκδοσης του Προτύπου ISO 27001:2022. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στις διαφορές που έχουν προκύψει σε σχέση με την παλαιότερη έκδοση και στα νέα σημεία Ελέγχου (control points).

Επιπλέον, παρουσιάζονται Εργαλεία αποτελεσματικής Επιθεώρησης (Audit) Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και μια, σχεδιασμένη από την Εταιρεία μας, πρωτότυπη Δομή Αρχειοθέτησης των Πληροφοριών έτσι ώστε, να είναι εύκολη η ανάσυρση της Πληροφορίας, από όσους έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Με τα Case Studies που υλοποιούνται, το Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 27001 που δίνεται στους συμμετέχοντες και με πλήθος παραδειγμάτων, διασαφηνίζονται πλήρως τα εδάφια του Προτύπου με απόλυτα κατανοητό τρόπο και το σεμινάριο εξελίσσεται με απόλυτα διαδραστικό τρόπο.

Αρχικό Κόστος: €480 +19% (€571,2)
Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119
Πληρωτέο Ποσό: €361 (+Φ.Π.Α. €91,2)

Ενότητες


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – IT RISK MANAGEMENT

 • Εισαγωγή στο ΙΤ Security και στο ISO 27001
 • Μεθοδολογίες αξιολόγησης Κινδύνων ΙΤ
 • Εργαλεία αξιολόγησης Κινδύνων
 • Απαιτήσεις αξιολόγησης Κινδύνων με βάση το Πρότυπο ISO 27001

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Δομή Συστήματος
 • Ρόλοι, υπευθυνότητες, αρμοδιότητες
 • Χρήση Πληροφοριακών Στοιχείων
 • Ταξινόμηση Πληροφορίας
 • Πολιτικές προσβάσεων σε Δίκτυα και Υπηρεσίες (network services)
 • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (access control systems)
 • Διαδικασίες user registration / rights / authentication / log on
 • Διαχείριση κωδικών Πρόσβασης
 • Ασφάλεια υπηρεσιών cloud
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Συμβάσεις
 • Ασφάλεια στις σχέσεις με Υπεργολάβους – Εξωτερικούς Συνεργάτες
 • Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας. Υπευθυνότητες – Διαδικασίες
 • Business Continuity
 • Disaster Recovery Plans

Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 • Ασφάλεια κατά τις Προσλήψεις – Μετακινήσεις – Αποχωρήσεις
 • Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας
 • Τηλεργασία
 • Αναφορές Συμβάντων Ασφάλειας

Δ. ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε διαβαθμισμένους χώρους
 • Παρακολούθηση διαβαθμισμένων χώρων
 • Ασφάλεια πληροφοριακών στοιχείων εκτός εταιρείας
 • Μέσα αποθήκευσης
 • Αποδεκτή χρήση – ιδιοκτησία
 • Επιστροφή εξοπλισμού μετά από χρήση
 • Απόρριψη – καταστροφή εξοπλισμού
 • Ασφάλεια εξοπλισμού εκτός Εταιρείας
 • Ασφάλεια φορητού εξοπλισμού / μέσων (media)
 • Πολιτική clear desk / clear screen

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Endpoint devices
 • Secure Authendication
 • Capacity Management
 • Configuration Management
 • Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση / τροποποίηση Συστημάτων
 • Αξιολόγηση τεχνικών αδυναμιών (technical vulnerabilities) Συστημάτων
 • Ασφάλεια Δικτύων – Προστασία από εξωτερικές απειλές
 • Συστήματα backup
 • Logging
 • Malware controls
 • Data Leakage Prevention
 • IT Systems Change Management
 • Κρυπτογραφικοί Έλεγχοι
 • Ασφαλής Ανάπτυξη Συστημάτων / Εφαρμογών
 • Ασφάλεια Περιβάλλοντος Ανάπτυξης
 • System Security Tests and Acceptance
 • Πρόσβαση σε πηγαίο κώδικα

ΣΤ. ΙΤ AUDIT

 • Ο Σχεδιασμός του Audit
 • Checklist IT Auditing
 • Ο μηχανισμός βελτιώσεων βάσει των ευρημάτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Ασφάλειας Πληροφοριών, Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους και Στελέχη Λειτουργιών ΙΤ, εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό και στη Λειτουργία ΙΤ Συστημάτων, αλλά και στους Γενικούς Διευθυντές και ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές στον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο Διαχείρισης Πληροφοριών.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Να γνωρίζουν τη Μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2022 και του τρόπου κάλυψης των απαιτήσεων του Προτύπου στην Επιχείρησή τους
 • Να γνωρίζουν τις αλλαγές που φέρνει η νέα Έκδοση (2022) του Προτύπου
 • Να ελέγχουν – αξιολογούν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός ISMS – Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τα κατάλληλα Εργαλεία
 • Να χρησιμοποιούν Εφαρμογές για την Paperless Διαχείριση Διαδικασιών του Συστήματος
 • Να γνωρίζουν τη Μεθοδολογία ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας μέχρι και την Πιστοποίησή του
 • Να αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους σε σχέση με το Πρότυπο
 • Να προσαρμόσουν το Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001, που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, στα Δεδομένα της Επιχείρησής τους

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Υποστήριξη επι 12 μήνες πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Χρίστος Κόζιαρης

Χρίστος Κόζιαρης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Live Online Training
Έναρξη: 25/06/2024 9:30 πμ
Λήξη: 25/06/2024 5:15 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Η Προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €480 +19% (€571). Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119 Πληρωτέο Ποσό: €361 (+Φ.Π.Α.. €91,2)
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Η Προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €480 +19% (€571). Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119 Πληρωτέο Ποσό: €361 (+Φ.Π.Α.. €91,2)
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies