Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4782/2021

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές του Ν. 4412/2016, κυρίως σε ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, τις βασικές αλλαγές αλλά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του (Ν. 4782/2021 κ.λπ. νόμων εντός του 2022 και του 2023). Τα ανωτέρω αναλύονται υπό το πρίσμα διαφόρων Αποφάσεων τόσο της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) όσο και των αρμόδιων δικαστηρίων της χώρας.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό Εφαρμογής της νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις για την ορθή και σύννομη προετοιμασία, υποβολή προσφοράς, συμμετοχή και παρακολούθηση ενός Δημόσιου Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα αναλύονται τα διάφορα είδη της διαγωνιστικής Διαδικασίας, οι βασικές έννοιες, αρχές και κανόνες ανάθεσης, τα συνοδευτικά της προσφοράς δικαιολογητικά (συμμετοχής & κατακύρωσης), η έννομη προστασία καθώς και επιμέρους, σημαντικά, ζητήματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια μιας διαγωνιστικής Διαδικασίας.

Ενότητες

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Το ισχύουν Νομοθετικό (Εθνικό και Κοινοτικό) Πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Σε ποιες Δημόσιες Συμβάσεις δεν εφαρμόζεται ο Ν. 4412/2016.
 • Κατώτατα όρια Κοινοτικών Οδηγιών.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Έννοια Οικονομικού Φορέα.
 • Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Έργου, Μελέτης, Υπηρεσίας, Προμήθειας και λοιπά είδη Δημοσίων Συμβάσεων (μεικτές, ήσσονος αξίας, ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα).
 • Εμπλεκόμενοι Φορείς.
 • Εμπλεκόμενες Αρχές.
 • Αρχές και γενικοί Κανόνες που διέπουν τις Διαδικασίες συμμετοχής μιας Επιχείρησης στις Δημόσιες Συμβάσεις.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Ανοιχτή, κλειστή, ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος, σύμπραξη καινοτομίας, συμφωνίες πλαίσιο, διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, απευθείας Ανάθεση.
 • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 • ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • TendersElectronicDaily (TED).

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γενικές αρχές επιλογής των Επιχειρήσεων.
 • Λόγοι Αποκλεισμού.
 • Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Οικονομική & Χρηματοοικονομική επάρκεια.
 • Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εγγυήσεις (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας).
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Συμπλήρωση και Υποβολή.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις.
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
 • Έγγραφα Σύστασης.
 • Εξουσιοδοτήσεις και Πληρεξούσια.
 • Τεχνική και Οικονομική Προσφορά.
 • Δείγματα Εργασιών.
 • ISO.

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
 • Έλεγχος Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.
 • Κατάταξη Προσφορών.
 • Κριτήρια Ανάθεσης.

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 • Ποινικό Μητρώο.
 • Πιστοποιητικά Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες.

Η. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Προδικαστική Προσφυγή.
 • Αίτηση αναστολής & ακύρωσης.
 • Παρεμβάσεις.

Θ. ΧΡΗΣΙΜΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Έκπτωση
 • Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές.
 • Ισοδύναμες και ισότιμες Προσφορές.
 • Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών.
 • Ματαίωση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Νομικούς Συμβούλους / Δικηγόρους ή/και εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ενδιαφέρον, προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών Διαδικασιών.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:

 • Το ισχύον, κατά την ημερομηνία του σεμιναρίου, νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων (N. 4412/2016, ως ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021 και μεταγενέστερων αυτού)
 • Τα διαφορετικά είδη των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Τις βασικές έννοιες, όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στην διαδικασία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τις Επιχειρήσεις στο πλαίσιο Ανάθεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης
 • Τα κριτήρια επιλογής και τους λόγους αποκλεισμού μιας συμμετοχής
 • Την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο
 • Την υποχρέωση συμπλήρωσης – αποσαφήνισης των δικαιολογητικών
 • Τον τρόπο με τον οποίο μια τρίτη Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σ᾽ ένα Δημόσιο Διαγωνισμό
 • Την προσέγγιση κάποιων επιμέρους ζητημάτων και εννοιών από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια αλλά και τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ιωάννης Σαρακηνός

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων Νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό Δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς Δικαίου, εξειδικεύεται δε στο δημόσιο - διοικητικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και των σχολικών επιτροπών των δήμων) και στην κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών αλλά και ΝΠΔΔ (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML & προστασίας προσωπικών δεδομένων/GDPR). Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, Νομικός Σύμβουλος Οικονομικών Φορέων αλλά και Φορέων του Δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας. Είναι επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Ψηφιακής Πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων, των Σχολικών Επιτροπών και των Προσωπικών Δεδομένων. Από το 2015 είναι ενεργός συνεργάτης/expert της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies