Ανασχεδιασμός των Επιχειρήσεων

Ο τυπικός ορισμός του Ανασχεδιασμού - Reengineering είναι η «θεμελιώδης αναθεώρηση και η ριζική επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών (λειτουργιών), με σκοπό την επίτευξη θεαματικών βελτιώσεων σε απόλυτο συνδυασμό με τα κρίσιμα κριτήρια απόδοσης, όπως: κόστος, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και ταχύτητα».   Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στην:  
 • Καταγραφή,
 • Αναμόρφωση (ανασχεδιασμό) και
 • Αξιολόγηση εφαρμογής (assessment) των διεργασιών επιχειρήσεων και οργανισμών.
  Στόχοι είναι:  
 • Σταθεροποίηση των διεργασιών,
 • Συνεχής βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών,
 • Αύξηση της Παραγωγικότητας,
 • Μείωση του Λειτουργικού Κόστους και
 • Μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών.
  Κατά την υλοποίηση των έργων ενθαρρύνεται η κάλυψη του συνόλου των διεργασιών των εταιρειών περιλαμβανομένων και των τομέων της Στρατηγικής, των Ανθρώπινων Πόρων, των Πωλήσεων και όλων των υπολοίπων κρίσιμων τομέων σ΄ ένα Σύστημα υπό την ομπρέλα του νέου προτύπου ISO 9001:2008.   Κυρίαρχο κριτήριο για την ανασκόπηση, την εξέταση ως προς την πληρότητα και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διεργασιών είναι η προσέγγιση της λειτουργίας με βάση την ίδια τη Διεργασία (Process) και όχι με βάση το Σύστημα ή τα Τμήματα. Η προσέγγιση με βάση τις Διεργασίες περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του παρακάτω σχήματος.  

  Η συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα αυτόν συνεπάγεται και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων δεικτών, που δίνουν περιοδικά την εικόνα της αποδοτικότητας των εταιρειών. Προϋπόθεση για την ανωτέρω παρακολούθηση των δεικτών αποδοτικότητας είναι η ανάπτυξη των Διεργασιών Οργάνωσης των εταιρειών από την πύλη μέχρι την παράδοση των προϊόντων/ υπηρεσιών στους πελάτες και την υποστήριξή τους μετά την πώληση, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών καθορισμού μέτρησης και επεξεργασίας των παραπάνω δεικτών, καθώς και μηχανισμού επιτήρησης της λειτουργίας των διαδικασιών αυτών (audit). Το σύστημα που αναπτύσσεται περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων που συγκεντρώνονται, έτσι ώστε σε απεικονίσεις με γραφήματα να διασαφηνίζονται:  
 • Τάσεις (βελτίωση ή χειροτέρευση),
 • Διακυμάνσεις,
 • Αξιοπιστία Διεργασιών.
  Για όλους τους δείκτες αναπτύσσονται στόχοι και όρια διακυμάνσεων.   Η μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας για τον Ανασχεδιασμό επιχειρήσεων και Οργανισμών παρουσιάζεται συνοπτικά στο σχήμα που ακολουθεί.