Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Λευκωσία, Κύπρος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Λευκωσία, Κύπρος
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Λευκωσία, Κύπρος
Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την δομή κόστους του προϊόντος, καθώς και τα εργαλεία προϋπολογισμού και παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων κόστους, η αποτίμηση των αποθεμάτων και οι αναφορές απόκλισης κόστους.

Περιγράφονται, επίσης, για κάθε κατηγορία κόστους, η πρακτική μεθοδολογία και οι απαιτούμενοι έλεγχοι διασταυρώσεις στοιχείων με προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία κοστολόγησης.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν Εργαλείο, με το οποίο γίνεται επιμερισμός των έμμεσων εξόδων (ΓΒΕ, Διοικητικά, Διάθεσης, R&D, Χρηματοοικονομικά), στα προϊόντα της επιχέιρησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
 • Κόστος και συστήματα παρακολούθησης κόστους
 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους
 • Άμεσο και Έμμεσο κόστος
 • Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
 • Οριακό κόστος
 • Πρότυπο κόστος (standard cost)
 • Κόστος Δραστηριότητας (Activity Based Costing)
 • Κόστος Πωληθέντων
 • Κόστος Αποθεμάτων
 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος
2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • Κέντρα Κόστους – Κατηγοριοποιήσεις κέντρων κόστους
 • Κριτήρια καθορισμού κέντρων κόστους
 • Καταχωρήσεις και Παρακολούθηση εξόδων
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού κέντρων κόστους
 • Εσωτερικές Εντολές
 • Αναφορές (Reporting) κέντρων κόστους και εσωτερικών εντολών
3. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • Άμεσο κόστος υλικών: Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM
 • Μέθοδος Προϋπολογιστικού κόστους υλικών
 • Φασεολόγια – Μέθοδος υπολογισμού εργατοωρών
 • Γ.Β.Ε.: Αποσβέσεις, Ενέργεια, Συντήρηση, Αναλώσιμα, Έξοδα μέριμνας προσωπικού παραγωγής, έξοδα συμβούλων για τεχνολογίες παραγωγής
4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • Δομή της εξίσωσης αποτίμησης των αποθεμάτων
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
 • Αγοραζόμενα υλικά
 • Παραγόμενα υλικά
5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου
 • Βιβλίο Αποθήκης
 • Κόστος μονάδος προϊόντος
 • Ανάλυση Κερδοφορίας
 • Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων
 • Ανάλυση Αποκλίσεων
6. CASE STUDIES
 • Για την εκτίμηση Συνολικού Προϋπολογισμού
 • Για την εκτίμηση Απολογιστικού Κόστους
Πώς θα επωφεληθούν οι συμμετέχοντες
 • Θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους.
 • Με κριτήρια που θα τους δοθούν, θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους της εταιρείας τους.
 • Θα αντιληφθούν τις διάφορες συνιστώσες του Κόστους και ιδιαιτέρως θα εξοικειωθούν με το Σταθερό, το Μεταβλητό και το Πρότυπο Κόστος που είναι απαραίτητα για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού.
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία του Activity Based Costing και θα κατανοήσουν το γιατί η μεθοδολογία αυτή δίνει την ακριβή κοστολόγηση.
 • Θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα Σύστημα Βασικών Αναφορών και Εσωτερικών Εντολών.
 • Θα μπορούν να κτίσουν τη σωστή Δομή Κόστους Παραγωγής.
 • Θα ασκηθούν στη σωστή Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Δεδομένων.
 • Θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα Εργαλεία για να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω.
 • Θα μπορούν να προδιαγράψουν τις απαιτήσεις ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP σε οτι αφορά στα Κέντρα Κόστους και ιδιαιτέρως στην Κοστολόγηση Προϊόντος.
Εισηγητές Σεμιναρίου
Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Σημειώσεις «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Σημειώσεις «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων