Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Αθήνα
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Αθήνα

Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές οτι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα εάν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο ή να χαθούν ευκαιρίες πώλησης αν το κόστος ειναι στην πραγματικότητα μικρότερο.


Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την δομή κόστους του προϊόντος, καθώς και τα εργαλεία προϋπολογισμού και παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων κόστους, η αποτίμηση των αποθεμάτων και οι αναφορές απόκλισης κόστους.


Οι αναφορές Κόστους ανά προϊόν και οι αναφορές Κόστους ανά Πελάτη που θα παρουσιασθούν, μέσω του Contribution Margin θα επιτρέπουν στη Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις για το κατά πόσον κάποια προϊόντα ή κάποιοι Πελάτες, αν δεν αλλάξει η δομή κόστους, επιβάλλεται να καταργηθούν.

Για να δείτε παράδειγμα κάνετε κλικ "εδώ"


Περιγράφονται, επίσης, για κάθε κατηγορία κόστους, η πρακτική μεθοδολογία και οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις στοιχείων με προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία κοστολόγησης.


Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν Εργαλείο σε Excel, με το οποίο γίνεται επιμερισμός των έμμεσων εξόδων (ΓΒΕ, Διοικητικά, Διάθεσης, R&D, Χρηματοοικονομικά), στα προϊόντα της επιχείρησης καθώς και Εργαλείο σε Access με το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί για το Activity Based Costing.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Κόστος και συστήματα παρακολούθησης κόστους

 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους

 • Άμεσο και Έμμεσο κόστος

 • Γενικά Βιομηχανικά έξοδα

 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος

 • Οριακό κόστος

 • Πρότυπο κόστος (standard cost)

 • Κόστος Δραστηριότητας (Activity Based Costing)

 • Κόστος Πωληθέντων

 • Κόστος Αποθεμάτων

 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος

2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Κέντρα Κόστους – Κατηγοριοποιήσεις κέντρων κόστους

 • Κριτήρια καθορισμού κέντρων κόστους

 • Καταχωρήσεις και Παρακολούθηση εξόδων

 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού κέντρων κόστους

 • Εσωτερικές Εντολές

 • Αναφορές (Reporting) κέντρων κόστους και εσωτερικών εντολών

3. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Άμεσο κόστος υλικών: Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM

 • Μέθοδος Προϋπολογιστικού κόστους υλικών

 • Φασεολόγια – Μέθοδος υπολογισμού εργατοωρών

 • Γ.Β.Ε.: Αποσβέσεις, Ενέργεια, Συντήρηση, Αναλώσιμα, Έξοδα μέριμνας προσωπικού παραγωγής, έξοδα συμβούλων για τεχνολογίες παραγωγής

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Δομή της εξίσωσης αποτίμησης των αποθεμάτων

 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων

 • Αγοραζόμενα υλικά

 • Παραγόμενα υλικά

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου

 • Βιβλίο Αποθήκης

 • Κόστος μονάδος προϊόντος

 • Ανάλυση Κερδοφορίας

 • Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων

 • Αναφορές Contribution margin ανά προϊόν και πελάτη

 • Ανάλυση Αποκλίσεων

6. CASE STUDIES

 • Για την εκτίμηση Συνολικού Προϋπολογισμού

 • Για την εκτίμηση Απολογιστικού Κόστους

Πώς θα επωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους και με κριτήρια που θα τους δοθούν, θα μπορέσουν να καθορίσουν τα Κέντρα Κόστους της εταιρείας τους.

 • Θα αντιληφθούν τις διάφορες συνιστώσες του Κόστους και ιδιαιτέρως θα εξοικειωθούν με το Σταθερό, το Μεταβλητό και το Πρότυπο Κόστος που είναι απαραίτητα για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού.

 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία του Activity Based Costing και θα κατανοήσουν το γιατί η μεθοδολογία αυτή δίνει την ακριβή κοστολόγηση.

 • Θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα Σύστημα Βασικών Αναφορών και Εσωτερικών Εντολών.

 • Θα μπορούν να κτίσουν τη σωστή Δομή Κόστους Παραγωγής.

 • Θα ασκηθούν στη σωστή Αποτίμηση Αποθεμάτων.

 • Θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Δεδομένων.

 • Θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα Εργαλεία για να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω.

 • Θα μπορούν να προδιαγράψουν τις απαιτήσεις ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP σε οτι αφορά στα Κέντρα Κόστους και ιδιαιτέρως στην Κοστολόγηση Προϊόντος.

 • Θα κτίσουν τις κατάλληλες κοστολογικές αναφορές και θα δοθούν γι’ αυτό πρότυπα παραδείγματα σε Excel

Εισηγητές Σεμιναρίου
Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (κοστολόγησης βιομηχανικών προιόντων, διοικητικής λογιστικής, συστημάτων αναφορών, αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Σημειώσεις «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Πρότυπο αναφοράς κατηγοριών κόστους προϊόντων σε excel
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Κοστολόγηση Προϊόντων" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Σημειώσεις «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Πρότυπο αναφοράς κατηγοριών κόστους προϊόντων σε excel
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων