Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Modern Project Management
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Modern Project Management
Modern Project Management

Πολλά στελέχη επιχειρήσεων εμπλέκονται σε έργα όπως: Λανσάρισμα νέων προϊόντων, Εγκατάσταση ERP, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σχεδιασμός & Εφαρμογή Marketing Plan, Business Plan και Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης.
Μεγάλο ποσοστό αυτών των έργων (40% περίπου) εγκαταλείπονται πριν την ολοκλήρωσή τους και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό από όσα ολοκληρώνονται δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις (50% περίπου).
Αυτό οφείλεται στην έλλειψη Τεχνογνωσίας Δομημένης Διαχείρισης Έργου η οποία διασφαλίζει ελεγχόμενη Διαχείριση των Κινδύνων, της Ποιότητας, του Κόστους και των Αλλαγών, με συστηματικό τρόπο.

Στο σεμινάριο αυτό παρέχεται δωρεάν ένα σημαντικό Εργαλείο Διαχείρισης Έργων με το οποίο παρακολουθείται η Φυσική Πρόοδος, η Κοστολόγηση, η Διαχείριση Ροής των υλικών ανά προμηθευτή και φάση Έργου, η Ποιότητα, ο Προϋπολογισμός και η Ταμειακή Ροή, η Διαχείριση Κινδύνων και Αλλαγών καθώς επίσης και η Διαχείριση Πόρων σε όλη τη διάρκεια του Έργου.
Όταν πρόκειται για Ομάδα Έργων, τα στοιχεία κάθε Έργου τροφοδοτούν αυτόματα έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα όπου παρέχονται οπτικοποιημένα όλες οι παραπάνω πληροφορίες. Για όλες τις φάσεις, πέραν του παραπάνω Εργαλείου, παρέχονται Έντυπα Εφαρμογής και παρουσιάζονται Σύγχρονα Εργαλεία με τα οποία ελέγχεται η ροή των δραστηριοτήτων του Έργου και επιπλέον συνδέεται κάθε εργασία με όλες τις πληροφορίες που την αφορούν όπως Εmails, Συμβάσεις, Σχέδια κλπ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 • Τα αίτια αποτυχίας των Έργων
 • Καθορισμός κριτηρίων επιτυχίας του Έργου
 • Η Επιλογή Ομάδας και Υπευθύνου Έργου
 • Επιλογή της ωφελιμότερης λύσης (NPV, ROI, PBP)
 • Η ανάλυση του Έργου σε φάσεις (WBS)
 • Εκτίμηση χρονικής διάρκειας των φάσεων
 • H Κοστολόγηση του Έγου
 • Διαχείριση, εξομάλυνση και έλεγχος των πόρων
 • Σχεδιασμός Ποιότητας Έργου(Quality Planning)
 • Δείκτες Αποδοτικότητας Έργου
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται στο έργο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 • Διαχείριση των Κινδύνων του Έργου
 • Διαχείριση των Αλλαγών
 • 'Eλεγχος Ποιότητας του Έργου
 • 'Eλεγχος Κόστους του Έργου
 • Εσωτερικός Έλεγχος του Έργου (Audit)
 • 'Eντυπα αναφορών προόδου του Έργου
 • Τελική Αξιολόγηση του 'Έργου
 • Η Διαχείριση Πληροφοριών και Γνώσης του 'Eργου
 • Διαχείριση Προγραμμάτων (Ομάδας 'Eργων)
 • Εργαλεία - Έντυπα Διαχείρισης Έργου - MS Project
 • Προϋπολογισμός και Ταμειακή Ροή Έργου
Στόχος Σεμιναρίου

Με την παρακολούθηση του Σεμιναρίου αυτού οι μετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να ξεκαθαρίζουν τους στόχους, τα κριτήρια επιτυχίας και να κάνουν ανάλυση κινδύνων του έργου.
 • Να υπολογίζουν με πληρότητα τους απαιτούμενους πόρους του έργου, την εξισορρόπηση των πόρων και τη συγκρότησης της κατάλληλης Ομάδας Έργου.
 • Να αναπτύσσουν το Έργο σε φάσεις με αναθέσεις σε κάθε φάση στα κατάλληλα άτομα.
 • Να εξοικειωθούν με πρακτικούς τρόπους στο Σχεδιασμό του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου.
 • Να προσδιορίζουν την κρίσιμη διαδρομή του Έργου (Critical Path) καθώς και το διάγραμμα PERT.
 • Να εξοικειωθούν με Εργαλεία Κοστολόγησης, budgeting και Παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και των πόρων του Έργου
 • Να εφαρμόζουν βελτιωμένες μεθόδους ρεαλιστικής εκτίμησης της χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων του Έργου
Σε ποιους απευθύνεται

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες και μετόχους Επιχειρήσεων
 • Πρόεδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους/ Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εμπλέκονται στη Διαχείριση Έργων
 • Τεχνικούς και Εμπορικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού και Βελτίωσης Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών, Προσωπικών Δεδομένων, Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστημάτων Διαχείρισης Ανρθώπιων Πόρων, κ.ά. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO) με μεγάλη εμπειρία σε επιθεωρήσεις Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Modern Project Management'
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το Εργαλείο Διαχείρισης Έργων που αναφέρθηκε παραπάνω
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Modern Project Management" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο 'Modern Project Management'
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το Εργαλείο Διαχείρισης Έργων που αναφέρθηκε παραπάνω
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων