Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Modern Project Management
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Modern Project Management
Modern Project Management

Πολλά στελέχη επιχειρήσεων εμπλέκονται σε έργα όπως: Λανσάρισμα νέων προϊόντων, Εγκατάσταση ERP, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σχεδιασμός & Εφαρμογή Marketing Plan, Business Plan και Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης.
Μεγάλο ποσοστό αυτών των έργων (40% περίπου) εγκαταλείπονται πριν την ολοκλήρωσή τους και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό από όσα ολοκληρώνονται δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις (50% περίπου).
Αυτό οφείλεται στην έλλειψη Τεχνογνωσίας Δομημένης Διαχείρισης Έργου η οποία διασφαλίζει ελεγχόμενη Διαχείριση των Κινδύνων, της Ποιότητας, του Κόστους και των Αλλαγών, με συστηματικό τρόπο.

Στο σεμινάριο αυτό παρέχεται δωρεάν ένα σημαντικό Εργαλείο Διαχείρισης Έργων με το οποίο παρακολουθείται η Φυσική Πρόοδος, η Κοστολόγηση, η Διαχείριση Ροής των υλικών ανά προμηθευτή και φάση Έργου, η Ποιότητα, ο Προϋπολογισμός και η Ταμειακή Ροή, η Διαχείριση Κινδύνων και Αλλαγών καθώς επίσης και η Διαχείριση Πόρων σε όλη τη διάρκεια του Έργου.
Όταν πρόκειται για Ομάδα Έργων, τα στοιχεία κάθε Έργου τροφοδοτούν αυτόματα έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα όπου παρέχονται οπτικοποιημένα όλες οι παραπάνω πληροφορίες. Για όλες τις φάσεις, πέραν του παραπάνω Εργαλείου, παρέχονται Έντυπα Εφαρμογής και παρουσιάζονται Σύγχρονα Εργαλεία με τα οποία ελέγχεται η ροή των δραστηριοτήτων του Έργου και επιπλέον συνδέεται κάθε εργασία με όλες τις πληροφορίες που την αφορούν όπως Εmails, Συμβάσεις, Σχέδια κλπ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 • Τα αίτια αποτυχίας των Έργων
 • Καθορισμός κριτηρίων επιτυχίας του Έργου
 • Η Επιλογή Ομάδας και Υπευθύνου Έργου
 • Επιλογή της ωφελιμότερης λύσης (NPV, ROI, PBP)
 • Η ανάλυση του Έργου σε φάσεις (WBS)
 • Εκτίμηση χρονικής διάρκειας των φάσεων
 • H Κοστολόγηση του Έγου
 • Διαχείριση, εξομάλυνση και έλεγχος των πόρων
 • Σχεδιασμός Ποιότητας Έργου(Quality Planning)
 • Δείκτες Αποδοτικότητας Έργου
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται στο έργο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 • Διαχείριση των Κινδύνων του Έργου
 • Διαχείριση των Αλλαγών
 • 'Eλεγχος Ποιότητας του Έργου
 • 'Eλεγχος Κόστους του Έργου
 • Εσωτερικός Έλεγχος του Έργου (Audit)
 • 'Eντυπα αναφορών προόδου του Έργου
 • Τελική Αξιολόγηση του 'Έργου
 • Η Διαχείριση Πληροφοριών και Γνώσης του 'Eργου
 • Διαχείριση Προγραμμάτων (Ομάδας 'Eργων)
 • Εργαλεία - Έντυπα Διαχείρισης Έργου - MS Project
 • Προϋπολογισμός και Ταμειακή Ροή Έργου
Στόχος Σεμιναρίου

Με την παρακολούθηση του Σεμιναρίου αυτού οι μετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να ξεκαθαρίζουν τους στόχους, τα κριτήρια επιτυχίας και να κάνουν ανάλυση κινδύνων του έργου.
 • Να υπολογίζουν με πληρότητα τους απαιτούμενους πόρους του έργου, την εξισορρόπηση των πόρων και τη συγκρότησης της κατάλληλης Ομάδας Έργου.
 • Να αναπτύσσουν το Έργο σε φάσεις με αναθέσεις σε κάθε φάση στα κατάλληλα άτομα.
 • Να εξοικειωθούν με πρακτικούς τρόπους στο Σχεδιασμό του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου.
 • Να προσδιορίζουν την κρίσιμη διαδρομή του Έργου (Critical Path) καθώς και το διάγραμμα PERT.
 • Να εξοικειωθούν με Εργαλεία Κοστολόγησης, budgeting και Παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και των πόρων του Έργου
 • Να εφαρμόζουν βελτιωμένες μεθόδους ρεαλιστικής εκτίμησης της χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων του Έργου
Σε ποιους απευθύνεται

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες και μετόχους Επιχειρήσεων
 • Πρόεδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους/ Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εμπλέκονται στη Διαχείριση Έργων
 • Τεχνικούς και Εμπορικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Modern Project Management'
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το Εργαλείο Διαχείρισης Έργων που αναφέρθηκε παραπάνω
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων