Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 14001:2015
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούISO 14001 : 2004 και Κανονισμός 761/2000/ΕΟΚ (EMAS II) - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) έχουν ως στόχο :

 • Τη Συμμόρφωση της Επιχείρησης με την Ισχύουσα για αυτή Νομοθεσία
 • Την Ελαχιστοποίηση των Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, από τη Λειτουργία των Επιχειρήσεων
 • Τη Διαρκή Βελτίωση των Τεχνικών που χρησιμοποιούνται
 • Τη Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας
 • Τη Μείωση της Κατανάλωσης Φυσικών Πόρων


Τα οφέλη, που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

(α) Στα οφέλη που απολαμβάνει η ίδια η επιχείρηση:

 • Μείωση Κόστους
 • Αύξηση Πωλήσεων - Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος  
 • Αναβάθμιση - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού  
 • Βελτίωση Οργάνωσης και Λειτουργίας της Επιχείρησης  
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων


(β) Στα οφέλη, που απολαμβάνει η κοινωνία και το περιβάλλον.

Στόχος της εταιρείας μας είναι ο σχεδιασμός ενός λιτού και αποδοτικού συστήματος, απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα αποτελέσει αποτελεσματικό «εργαλείο» βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η μεθοδολογία αποτυπώνεται στο σχήμα, που ακολουθεί.


 

 


Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων