Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ERP-centric Process Improvement , Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ERP-centric Process Improvement , Θεσσαλονίκη
ERP-centric Process Improvement , Θεσσαλονίκη
ERP: ΜΟΧΛΟΣ ΘΕΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το Σεμινάριο αυτό, απευθύνεται σε Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε φάση Εγκατάστασης ενός νέου Συστήματος ERP, καθώς και στις Επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν το βαθμό υποστήριξης των Διεργασιών τους από το ήδη εγκατεστημένο ERP.

Τα Συστήματα ERP έχουν δομηθεί ώστε να παρέχουν σωστή και πλήρη ροή πληροφοριών σε κάθε βήμα των Λειτουργιών, όλων των τομέων της Επιχείρησης με στόχο την θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας και την βελτιστοποίηση της Ποιοτικής εκτέλεσης των Διεργασιών της.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η ταχεία και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων που ελαχιστοποιεί το κόστος και τον εσωτερικό χρόνο υλοποίησης των επί μέρους Φάσεων των Διεργασιών εφόσον έχει προηγηθεί της Εγκατάστασης του ERP ο απαραίτητος ανασχεδιασμός των διεργασιών και η ορθή παραμετροποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως συνήθως συμβαίνει στην πράξη, οι Επιχειρήσεις αξιοποιούν ένα μικρό μόνο μέρος των Συστημάτων αυτών για τη λειτουργία τους με αποτέλεσμα πενιχρά οφέλη από την εφαρμογή του ERP.

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα, με παραδείγματα και ασκήσεις, όλες οι κύριες Δράσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση και αξιολόγηση Λειτουργίας ενός Συστήματος ERP από τον ανασχεδιασμό των διεργασιών μέχρι την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού και την υποβοήθηση της υλοποίησης του στην πράξη. Η Εταιρεία μας έχει εντοπίσει από την εμπειρία της ως Συμβούλου Εγκατάστασης Συστημάτων ERP, τα κύρια σημεία στην Επιλογή και στην Εγκατάσταση του Συστήματος που πρέπει να προσεχθούν, με Εργαλεία που έχει αναπτύξει και τα οποία διασφαλίζουν τη σωστή αξιολόγηση κάθε παραδοτέου. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και συνοδευτικές Eφαρμογές σχεδιασμένες από την AQS όπως:

 • Πλατφόρμα Διαχείρισης Έργου υλοποίησης ERP

 • Πλατφόρμα δικαιωμάτων πρόσβασης, προγραμματισμού εκπαίδευσης και δοκιμών Συστήματος εις προετοιμασία του go-live Εφαρμογή ομαδοποίησης κωδικών και προσαρμογής Oνοματοδοσίας Ειδών

 • Εφαρμογή υπολογισμού κόστους εργασίας για προσωπικό απασχολούμενο σε συγκεκριμένο Έργο εντός ή εκτός Εταιρείας.

 • Οι Εφαρμογές αυτές διατίθενται δωρεάν στους εκπαιδευομένους και θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη σε μια demo Εταιρεία.

Δίνεται έμφαση στον τρόπο που θα παραμετροποιηθεί και θα παρακολουθείται η Εγκατάσταση του ERP βάση Σχεδίου Ποιότητας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στην ολοκλήρωση προϋπολογισμού και απολογισμού κόστους δραστηριοτήτων (π.χ. Έργα, tickets) και στους κατάλληλους συντελεστές για την κατανομή των σταθερών εξόδων σε κατηγορίες Προϊόντων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

 • Εντοπισμός βασικών Λειτουργιών
 • Aποτύπωση Διαγράμματος Ροής σε μορφή SIPOC και υφισταμένων συστημάτων υποστήριξης
 • Αναθεώρηση διαδικασιών με στόχο επιχειρησιακή αριστεία
 • Εισαγωγή Κυρίων Δεικτών Παρακολούθησης κάθε Διεργασίας. Δείγμα προσδιορισμού Εισροών - Εκροών, μπορείτε να δείτε εδώ

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ERP

 • Οριστικοποίηση υπολοίπων προ-απαιτουμένων για Εφαρμογή ERP
 • Μodules
 • Αριθμός Χρηστών
 • Απαιτήσεις σε hardware (server, client, WMS / Store PDAs, tablets, printers, POS κλπ)
 • Παραγωγή Τεύχους Προδιαγραφών
 • RFP
 • Comparative Analysis και αξιολόγηση με βάση σταθμισμένους παράγοντες
 • Επιλογή βάσει αξιολόγησης

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 • Καθορισμός Φάσεων / Παραδοτέων / Πόρων / Χρόνου και συμφωνία με Προμηθευτή
 • Ορισμός Project Manager και Sponsor Πελάτη
 • Συγκρότηση ομάδας Έργου Εταιρείας (managers - key users)

4. KICK-OFF MEETING

 • Ανασκόπηση Έργου
 • Project Manager
 • Εσωτερικοί Πελάτες και αντίστοιχοι key-users
 • Μηχανισμοί υποστήριξης (Διαδικασίες, Μηχανογραφικές Υποδομές, Project Oversight, χρονογραμμή)
 • Γνωριμία με ομάδα Έργου Αναδόχου

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

 • Ορισμός users (πέραν των key-users)
 • Δημιουργία shared-drive σε κάποιο cloud (e.g.. dropbox) για κοινή πρόσβαση όλων των key users

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ERP

 • Προσωρινή Εγκατάσταση demo έκδοσης του Συστήματος σε υφιστάμενο server & στους clients των key-users
 • Οριστική Εγκατάσταση του Συστήματος στην τελική πλατφόρμα - server και των clients στα PC key-users

7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ KEY-USERS

 • Περιβάλλον Λειτουργίας
 • Περιβάλλον Κύριων Λειτουργιών Συστήματος

8. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Ανάλυση – Σχεδιασμός βασικών Λειτουργιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις Διαδικασίες αποτύπωσης και βελτιστοποίησης
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας issue tracking / resolution (Εργαλείο καταγραφής και επίλυσης προβλημάτων, PDCA της AQS). Δείγμα μπορείτε να δείτε εδώ
 • Προγραμματισμός focus groups με βάση τις λειτουργικές ομάδες (π.χ. Πωλήσεις, Τεχνικό τμήμα, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο, Service, Μarketing, HR)
 • Καταγραφή αναγκών πέραν των καλυπτομένων από την υφιστάμενη λειτουργικότητα του επιλεγμένου ERP ανά module.
 • Ορισμός χαρακτηριστικών Ειδών, Αποθηκευτικών χώρων, Προμηθευτών, Παραστατικών κλπ. και ομαδοποίηση αυτών.
 • Master data Gap analysis
 • Προδιαγραφή Master Data Migration
 • Ορισμός σεναρίων κύκλων Demand To Supply (D2S) και Order To Cash (O2C) για δοκιμές κατά τη φάση των UATs.
 • Ανάπτυξη Συστήματος ομαδοποίησης Κωδικών
 • Ορισμός Master Data Change Controller
 • Προετοιμασία scripts για Master Data Updates από key users
 • Ορισμός Access Right Controller
 • Ορισμός ρόλων και σχετικών δικαιωμάτων / περιορισμών πρόσβασης
 • Ομαδοποίηση Χρηστών κατά ρόλους

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Συγγραφή Operations Guide από Ανάδοχο ERP
 • Διερεύνηση πληρότητας και ορθότητας
 • Επανάληψη κύκλου μέχρι πλήρη κάλυψη
 • Οριστικοποίηση Operations Guide

10. 1η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Πραγματοποιούμε την μεταφορά δεδομένων στο Νέο ERP
 • Ανάπτυξη ερωτημάτων και αναφορών
 • Ανάπτυξη πρόσθετου Κώδικα
 • Ανάπτυξη φίλτρων Φορμών
 • Αναπτυξης Συστήματος Αναφορών και Δεικτών
 • Ανάπτυξη Φορμών εκτύπωσης
 • Ανάπτυξη λοιπών εκτυπωτικών

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KEY-USERS

 • Παρουσίαση τόσο της δικής τους λειτουργικότητας όσο και των χρηστών Διαδικασιών που προπορεύονται, αλλά και εκπορεύονται
 • Προγραμματισμός Εκπαίδευσης με πραγματικά δεδομένα από τα σενάρια D2S και O2C

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ END-USERS

 • Προγραμματισμός ομάδων Χρηστών για παρουσίαση, τόσο της δικής τους λειτουργικότητας όσο και των χρηστών Διαδικασιών που προπορεύονται αλλά και εκπορεύονται
 • Προγραμματισμός Εκπαίδευσης με πραγματικά δεδομένα από τα σενάρια D2S και O2C
 • Προγραμματισμός Standalone Tests

13. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Integration Testing
 • User Acceptance Testing 1
 • User Acceptance Testing 2
 • User Acceptance Testing 3

14. ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 • Μεταφορά βασικών δεδομένων
 • Προετοιμασία για Παραγωγική Λειτουργία
 • Go live
 • Υποστήριξη live για Οικονομικές Υπηρεσίες, Εφαρμογές Εφοδιαστικής, Εμπορικού Τομέα, Εγκαταστάσεων, Παραγωγής, Συστήματος Budgeting & Reporting, HRM
 • Μεταφορά απογραφών βασικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας, παρέχει Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Εγκατάστασης ERP ή Προσαρμογή ήδη Εγκατεστημένου ERP, προκειμένου να καλύψει την υποστήριξη όλων των Διεργασιών της Επιχείρησης, που ενδεχομένως δεν καλύπτονται επαρκώς. Εάν είναι επιθυμητό μπορεί να γίνει ένα Audit Αξιολόγησης Επάρκειας Εγκατασταθέντος Συστήματος.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ με κατεύθυνση στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο "ERP-centic Process Improvement "
 • Η Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Συνοδευτικές Eφαρμογές σχεδιασμένες από την AQS όπως:
  • Πλατφόρμα Διαχείρισης Έργου υλοποίησης ERP
  • Πλατφόρμα δικαιωμάτων πρόσβασης, προγραμματισμού εκπαίδευσης και δοκιμών Συστήματος εις προετοιμασία του go-live Εφαρμογή ομαδοποίησης κωδικών και προσαρμογής Oνοματοδοσίας ειδών
  • Εφαρμογή υπολογισμού κόστους εργασίας για προσωπικό απασχολούμενο σε συγκεκριμένο Έργο εντός ή εκτός Εταιρείας.
  • Οι Εφαρμογές αυτές διατίθενται δωρεάν στους εκπαιδευομένους και θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη σε μια demo Εταιρεία.
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων