Financial Planning - Financial Management

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η AQS με πάνω από είκοσι οκτώ χρόνια δημιουργικής παρουσίας έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων. Έχοντας υλοποιήσει πάνω από 3.000 Οργανωτικά έργα, παρέχει στην Ελληνική Αγορά Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης των Οικονομικών Λειτουργιών των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών.

Ενδεικτική περιγραφή των υπηρεσιών αυτών:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ AUDIT

 • Αναλύεται η Οικονομική Λειτουργία και διαμορφώνεται η εικόνα της παρούσας οικονομικής κατάστασης και της πορείας της εταιρείας

 • Υπολογίζονται όλοι οι σχετικοί δείκτες

 • Αξιολογούνται όλες οι Δραστηριότητες του Λογιστηρίου

 • Αξιολογείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Ετοιμάζεται πλάνο διορθωτικών ενεργειών προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα

Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να έχει μία καθαρή ακτινογραφία της κατάστασής της και να εφαρμόσει τελικώς πλάνο εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης.

Η έννοια του Οικονομικού Audit είναι να μετρήσουμε τον παλμό της επιχείρησης και να «αφουγκραστούμε» την εσωτερική της λειτουργία προκειμένου να καταλήξουμε σε μία διάγνωση πιθανών προβλημάτων και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για βελτίωση της λειτουργίας και της κερδοφορίας της. Αυτό γίνεται από τους συμβούλους μας σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση και τα στελέχη της επιχείρησης με την χρήση λεπτομερών ερωτηματολογίων, την συλλογή οικονομικών στοιχείων και τον υπολογισμό όλων των σχετικών αριθμοδεικτών που οδηγούν σε μία στοιχειοθετημένη διάγνωση της κατάστασης της οικονομικής υγείας της επιχείρησης. Με βάση αυτήν την διάγνωση προτείνονται διορθωτικές ενέργειες προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τις εσωτερικές της λειτουργίες καθώς και την οικονομική της απόδοση.

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (BUDGETING)

 • Γίνεται καταγραφή / περιγραφή μοντέλου οικονομικής λειτουργίας της εταιρείας

 • Χτίζεται μοντέλο ετήσιας και μηνιαίας πρόβλεψης πωλήσεων κατά όγκο και κατά αξία

 • Χτίζεται μοντέλο πρόβλεψης εσόδων και εξόδων βασισμένο στην πρόβλεψη πωλήσεων

 • Σχεδιάζεται σύστημα αναφορών αποκλίσεων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη

 • Σχεδιάζεται σύστημα λήψης διορθωτικών μέτρων

Με τη μηνιαία λειτουργία του ελέγχου του προϋπολογισμού η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων. Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός είναι ο «Γεωγραφικός Χάρτης» πάνω στον οποίο η Διοίκηση μίας επιχείρησης πρέπει να βασισθεί για να μπορέσει να πορευθεί με επιτυχία μέσα σ’ ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και ποτέ δεν είναι τελείως ορατό. Προβλήματα όπως,  χαμηλή κερδοφορία, αναντιστοιχία παραγωγής - πωλήσεων, υψηλές δαπάνες τόκων, χαμηλά λειτουργικά κέρδη, υψηλό ποσοστό κόστους πωληθέντων, υψηλά αποθέματα και πολλά άλλα, θα μπορούσαν πιθανόν να είχαν αποφευχθεί αν λειτουργούσε σωστά ένα σύστημα προϋπολογισμού/ περιοδικών αποκλίσεων/ διορθωτικών ενεργειών.

Οι σύμβουλοι μας έχουν μακρά και βαθιά εμπειρία στην εγκατάσταση και χρήση του προϋπολογισμού σαν πρωταρχικό εργαλείο για να λειτουργήσει σωστά και κερδοφόρα μία επιχείρηση.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ (CASH FLOW)

 • Αξιολογούνται οι υπάρχουσες εταιρικές πολιτικές πληρωμών και εισπράξεων

 • Σχεδιάζονται, βάσει των παραπάνω και των προϋπολογισμένων εσόδων, εξόδων και επενδύσεων, οι προβλεπόμενες εισροές/ εκροές

 • Ετοιμάζεται ο Μηνιαίος Προϋπολογισμός απαραίτητου Κεφαλαίου Κίνησης

 • Εκτιμάται το ύψος του Τραπεζικού Δανεισμού που ενδεχομένως απαιτηθεί, ώστε έγκαιρα να επιλεγεί η καταλληλότερη μορφή Χρηματοδότησης

 • Επιλέγεται η βέλτιστη λύση στη Διαχείριση των Διαθεσίμων

Η καλή ρευστότητα είναι ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας υγιούς και καλοδιοικούμενης επιχείρησης. Πολλές φορές όμως επιχειρήσεις που λειτουργούν καλά στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και παράγουν καλά λογιστικά αποτελέσματα χάνουν το παιχνίδι της τελικής κερδοφορίας λόγω έλλειψης προσοχής ή γνώσης/ εφαρμογής σωστών τεχνικών στο κομμάτι της ταμειακής ροής. Με τη γνώση και την εμπειρία μας μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην εγκατάσταση των καταλληλότερων εργαλείων πρόβλεψης των ταμειακών ροών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το χρηματοοικονομικό κόστος και να μετατραπεί η λογιστικά κερδοφόρα λειτουργία της επιχείρησης σε μετρητά στο λογαριασμό της.

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Με βάση το μοντέλο οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης σχεδιάζεται ένα Σύστημα Εσωτερικής Πληροφόρησης της Διοίκησης της Επιχείρησης το οποίο της δίνει σωστά και έγκαιρα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας και αποκλίσεων από σχεδιασμένες δράσεις προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.

Συχνά συναντάται σε επιχειρήσεις το φαινόμενο της ανεπαρκούς, για το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους, εσωτερικής πληροφόρησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους όπως γρήγορη/ ξαφνική υπερμεγέθυνση της επιχείρησης, έλλειψη γνώσης/ εμπειρίας των σχετικών τεχνικών, υποδομών, εργαλείων και μεθόδων, ή έλλειψη χρόνου της διοίκησης να ασχοληθεί με το θέμα. Η AQS διαθέτει όλη την απαραίτητη γνώση των τεχνικών και των μεθόδων και βεβαίως μπορεί να διαθέσει όλον τον απαραίτητο χρόνο για να βοηθήσει την επιχείρηση να σχεδιάσει και να ενσωματώσει στη λειτουργία της ένα σύστημα εσωτερικής αναφοράς και πληροφόρησης που θα είναι λειτουργικό, επίκαιρο, γρήγορο, αποδοτικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στους σκοπούς της επιχείρησης και της διοίκησης της.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 • Αξιολόγηση του Επενδυτικού Πλάνου της Επιχείρησης

 • Σύγκριση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Σχεδίων

 • Εφαρμογή όλων των εργαλείων Αξιολόγησης ( Net Present Value, Return On Investment, Pay Back Period, Internal Rate Of Return)

Στόχος των προσεγγίσεων αυτών είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των Κεφαλαίων της Επιχείρησης, Ιδίων και Δανειακών.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις συνήθως έχουν επενδυτικές ανάγκες τέτοιες που το ύψος των αναγκαίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κεφάλαια. Έτσι υποχρεώνονται να επιλέξουν ποιες επενδύσεις θα κάνουν και ποιες θα αναβάλουν ή θα αποφύγουν τελείως. Έτσι, η απόφαση ποια επένδυση να γίνει πρώτη, ποια δεύτερη και ούτω καθ’ εξής κάτω από συνθήκες περιορισμένων κεφαλαίων, είναι κρίσιμη για τη μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης και κατ’ επέκταση για τη μελλοντική κεφαλαιακή απόδοση της. Λανθασμένες επιλογές μακροπρόθεσμα θα επηρεάσουν ακόμη και την ίδια την ύπαρξη της.

Η συστηματοποίηση λοιπόν της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των διαφόρων επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται είναι από τα πιο σημαντικά έργα της διοίκησης και κάτι που η AQS και οι σύμβουλοι της είναι απόλυτα ικανοί να βάλουν σε λειτουργία στην επιχείρηση.

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Υποστήριξη της Επιχείρησης στις Διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να βρεθούν οι συμφερότεροι όροι δανειακής Χρηματοδότησης

 • Αξιοποίηση και ετοιμασία προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου

 • Αξιοποίηση και ετοιμασία προτάσεων για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Σύγκριση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Σχεδίων

 • Αξιοποίηση όλων των εργαλείων Χρηματοδότησης (Leasing, Reverse Factoring, Νέες μορφές δανείων κλπ)

Με τις ανωτέρω υπηρεσίες μειώνεται σημαντικά το Χρηματοοικονομικό Κόστος και αξιοποιούνται πλήρως οι επιδοτήσεις των διαφόρων Προγραμμάτων Τα τελευταία χρόνια η απελευθέρωση των αγορών έχει δημιουργήσει πληθώρα χρηματοδοτικών προϊόντων και ευκαιριών για όσους γνωρίζουν την παγκοσμιοποιημένη πλέον πιστωτική αγορά. Με εφαρμογή των καταλλήλων τεχνικών μπορεί μία επιχείρηση να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης της και να αυξήσει τις πηγές χρηματοοικονομικών πόρων που έχει στην διάθεση της. Εμείς στην AQS είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε σ’ αυτήν της έρευνά σας και να σας βοηθήσουμε επίσης να διερευνήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες πριμοδότησης και χρηματοδότησης από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 • Αποτυπώνεται η ροή όλων των Δραστηριοτήτων του Λογιστηρίου

 • Αξιολογούνται οι Υποδομές και οι Λογισμικές Εφαρμογές (ERP)

 • Εντοπίζονται οι προβληματικές περιοχές καθώς και περιοχές που επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση

 • Καθορίζεται πλάνο Βελτιώσεων

 • Παρακολουθούνται οι Λειτουργίες του Λογιστηρίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και τα συμφέροντα της επιχείρησης

 • Διασφαλίζεται ότι το κλείσιμο κάθε μήνα γίνεται με αξιόπιστο τρόπο και ολοκληρώνεται έγκαιρα

 • Εντοπίζονται κρίσιμα σημεία που αφορούν Προφορολογικό Έλεγχο

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις Νομοκανονιστικές Διατάξεις και γίνεται πλήρης αξιοποίηση όλων των επιλογών που οδηγούν στην καλύτερη δυνατή προσέγγιση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις το λογιστήριο και οι υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει στην διοίκηση και στα άλλα τμήματα είναι το "οξυγόνο και το αίμα" που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της. Παραδόξως είναι και το τμήμα που συνήθως αφήνεται με τη λιγότερη επίβλεψη ή κατανόηση, εκ μέρους της διοίκησης, των κανόνων που διέπουν την σωστή λειτουργία του.

Η AQS με την τεράστια εμπειρία των συμβούλων της πάνω στην οικονομική διοίκηση μπορεί να αποτυπώσει τις λειτουργίες του και να προτείνει αλλαγές ώστε να βελτιώσει την συνολική κατανόηση του έργου του και να αυξήσει την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

8. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 • Αναλύεται το υπάρχον Σύστημα Κοστολόγησης

 • Εντοπίζονται απαιτήσεις για Σύστημα Κοστολόγησης που θα ενισχύει τις Επιχειρηματικές Αποφάσεις (π.χ. Activity based Costing)

 • Προσδιορίζεται η Κερδοφορία ανά κατηγορία Πελατών

 • Αναλύονται ισολογισμοί ανταγωνιστών.

 • Αξιοποιείται ανάλυση ισολογισμών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

 • Αναπτύσσονται διαδικασίες και εργαλεία (λογισμικά) για την κοστολόγηση

 • Επιθεωρείται η λειτουργία του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις - διορθώσεις

Με τη Διαχείριση των προβλημάτων κοστολόγησης οδηγείται η Επιχείρηση προς ορθολογικότερες αποφάσεις σε ότι αφορά τις υπάρχουσες λειτουργίες και τις απαιτούμενες αλλαγές σε θέματα πολιτικής τιμολόγησης, νέων επενδύσεων κλπ Στις περισσότερες επιχειρήσεις η διαδικασία και το προϊόν της κοστολόγησης έχει πάρει έναν τυπικό χαρακτήρα που εκλαμβάνεται ως μία «φοροτεχνική» υποχρέωση. Στην πραγματικότητα η σωστή κοστολόγηση είναι ένα άκρως πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση της διοίκησης το οποίο αν χρησιμοποιηθεί καλά μπορεί να προσθέσει τεράστια υπεραξία στο έργο της.

Εμείς στην AQS πιστεύουμε ακράδαντα σ’ αυτήν την εν δυνάμει υπεραξία και μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα τεχνικά εργαλεία ώστε η επιχείρηση να την αποκτήσει.

9. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Εντοπίζονται οι περιοχές σπατάλης της Επιχείρησης

 • Καθορίζονται ευκαιρίες βελτίωσης στις παραγωγικές λειτουργίες της Επιχείρησης

 • Αξιοποιούνται Εργαλεία όπως Reverse Factoring, Value Analysis, προσέγγιση Ολικού Κόστους για την μείωση του κόστους των υλικών

 • Καθορίζονται standards παραγωγικότητας ώστε να ελέγχεται συστηματικά η παραγωγικότητα Προσωπικού, Εξοπλισμού και Κεφαλαίων

 • Τέλος είναι δυνατόν να γίνει ολοκληρωτική αναδιοργάνωση της Επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Με τις παραπάνω υπηρεσίες η Επιχείρηση μειώνει τα κόστη και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της.

Αφού εγκατασταθούν τα κατάλληλα εργαλεία προϋπολογισμού και κοστολόγησης μπορεί να γίνει πράξη η διαρκής παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτό είναι ανάγκη να ενσωματωθούν συγκεκριμένες μέθοδοι και τρόποι σκέψης στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και των στελεχών της. Βασισμένοι σε μία μεθοδολογία που επιδιώκει να αντιμετωπίζει το αντικείμενο της ελαχιστοποίησης του κόστους σαν μία ενοποιημένη και ολοκληρωμένη διαδικασία που απλώνεται σε όλο το πλάτος και το βάθος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών θα είναι η αύξηση της κερδοφορίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Εκπαίδευση των Οικονομικών στελεχών σε όλα τα παραπάνω θέματα

 • Εκπαίδευση όλων των στελεχών (οικονομικών και μη οικονομικών) στα Βασικά Οικονομικά

 • Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Καμία μέθοδος και κανένα σύστημα δεν είναι ικανό από μόνο του να φέρει την αλλαγή. Η διαχείριση της αλλαγής είναι κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρική προσπάθεια. Έτσι, όταν με την υποστήριξη των συμβούλων μας θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των νέων διαδικασιών μέσα από την εκπαίδευση των στελεχών και υπαλλήλων σας σε όλες τις πτυχές των νέων μεθόδων εργασίας θα διαμορφωθεί μια μονιμότερη αλλαγή προσανατολισμού και νοοτροπίας προς τη συνεχή βελτίωση.

Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε το θεματολόγιο του σεμιναρίου "Βασικά Οικονομικά" που στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων, όπως:

 • Ικανότητα προσέγγισης στην μείωση Κόστους, ιδιαίτερα στην περιοχή του κόστους χρήματος.

 • Δυνατότητα ερμηνείας των ισολογισμών που επιτρέπει την ανάλυση στοιχείων του ανταγωνισμού και οικονομική αξιολόγηση των προμηθευτών.

 • Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Λογιστηρίου και τη ροή των εργασιών του.

 • Χρήση εργαλείων για μείωση κόστους προμηθειών (π.χ Reverse factoring, Leasing κλπ).

 • Κοστολόγηση των προϊόντων και των συμβάσεων έργων με βάση τις δραστηριότητες (A B Costing).

 • Χρήση εργαλείων για την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων.

 • Δυνατότητα κατανόησης των οικονομικών αναφορών και των οικονομικών δεικτών, μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν την βιωσιμότητα και την οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης.

Βασικές Ενότητες του Σεμιναρίου:

 • ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 • ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Πιστεύουμε ότι η παραπάνω δέσμη των Οικονομικών Υπηρεσιών παρέχει στις Επιχειρήσεις μια μεγάλη ευκαιρία για την ανασύνταξη των Οικονομικών λειτουργιών της και τη βελτίωση της Ποιότητας των Οικονομικών Αποφάσεων.