Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Audit Εργοστασίου: Best Practices & Tools

 

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Ανώτερα Στελέχη του Εργοστασίου, σε Διευθύνοντες Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που διαθέτουν Παραγωγική Μονάδα, ή έχουν ως αντικείμενο Εγκαταστάσεις και Service Εξοπλισμού και Τεχνικά Έργα.

Παρουσιάζει βήμα προς βήμα τον τρόπο Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του Εργοστασίου, από τον Σχεδιασμό Προϊόντων και την Χωροθέτηση των Μηχανών μέχρι τον Προγραμματισμό Προσωπικού και Μηχανών, τη Μέτρηση της Παραγωγικότητας και των Νεκρών Χρόνων, τον Ποιοτικό Έλεγχο και τη Φύρα Παραγωγής, τη Συντήρηση, την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και τέλος την Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Πληροφοριών.

Για κάθε δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί θα αναλύονται οι διεθνώς ισχύουσες Best Practices και τα σχετικά Εργαλεία.

Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν ένα χάρτη πορείας προς τη βελτίωση της Ποιότητας, τη μείωση της Σπατάλης και την διαμόρφωση ενός αναβαθμισμένου Συστήματος Διαδικασιών που οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την κερδοφορία της Βιομηχανικής Μονάδος.

Στη Νέα Έκδοση του Σεμιναρίου έχει προστεθεί μία πολύ σημαντική ενότητα για τη βελτιστοποίηση των Διεργασιών μέσω της κατάλληλης παραμετροποίησης του υφισταμένου ή μελλοντικού Συστήματος ERP. Αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την Ποιοτική και την Παραγωγική αναβάθμιση του Συστήματος Παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν όλες οι απαιτήσεις σε input και output της ροής των Πληροφοριών σε κάθε βήμα της Διεργασίας προγραμματισμού Παραγωγής, Συντήρησης, Πρόβλεψης και Διαχείρισης Αποθεμάτων, ώστε να είναι σαφές τι δεδομένα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα ως input από το ERP και τι δεδομένα πρέπει να καταχωρούνται σε κάθε βήμα, ώστε να λαμβάνονται ταχύτατα οι αποφάσεις και να είναι άμεσα διαθέσιμες οι απαιτούμενες Αναφορές και οι σχετικοί Δείκτες στους εμπλεκόμενους. Έτσι μειώνονται δραστικά οι εσωτερικοί Χρόνοι στην διεκπεραίωση των Διεργασιών και βελτιστοποιείται η Ποιότητα, η Παραγωγικότητα, το Κόστος και η ικανοποίηση των Πελατών.

Επιπλέον, μέσω Case Studies και Role Playing αναδεικνύεται η έννοια και η αξία του αυτοελεγχόμενου χειριστή και οι τρόποι παρακίνησής του μέσα στις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του Εργοστασιακού περιβάλλοντος με ζητούμενο πάντα την ανάπτυξη υπεύθυνων και αποδοτικών Χειριστών Παραγωγής και Εργοδηγών.

Παρουσιάζονται οι Δείκτες και τα σημαντικά Εργαλεία του Lean Manufacturing, όπως ο Δείκτης παρακολούθησης Συνολικής Παραγωγικότητας OEE (Overall Equipment Effectiveness) που λαμβάνει υπόψη τα πάσης φύσεως σταματήματα, τη Φύρα, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τη συνολική απόδοση σε Ποσότητα Παραγωγής, το Takt Time που είναι ο ιδανικός χρόνος Παραγωγής μίας μονάδος προϊόντος και το VSM (Value Stream Mapping) που εντοπίζει τις πάσης φύσεως Σπατάλες, θέτοντας όλες τις επί μέρους Εργασίες σε μία συνεχή Ροή που βελτιώνει σημαντικά την Παραγωγικότητα.

Παράδειγμα VSM μπορείτε να δείτε εδώ

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.


Duration

17-03-2022

Ενότητες

1. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Ποιοι παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψιν στη χωροθέτηση των μηχανημάτων για βελτιωμένη παραγωγικότητα
 • Πώς σχεδιάζονται τα Νέα Προϊόντα. Διαδικασία, Προγραμματισμός βημάτων, Δείκτες, Στόχοι
 • Πώς σχεδιάζεται ο προϋπολογισμός της παραγωγικής Μονάδος
 • Χρησιμοποιούνται μοντέλα Πρόβλεψης για την υποστήριξη της εκτίμησης του όγκου Παραγωγής;
 • Υπάρχει Σύστημα Capacity Planning;
 • Πώς εντοπίζονται τα Bottleneck στη ροή της Παραγωγής
 • Φύλλα Excel για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού
 • Τι περιλαμβάνει το Σύστημα των Ημερησίων, Εβδομαδιαίων και Μηνιαίων Αναφορών

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Πώς αξιολογείται η Εγκατάσταση ενός Συστήματος ERP για τον τομέα της Παραγωγής;
 • Χρησιμοποιούνται ακριβή αρχεία για το Χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές;
 • Έχουν καθοριστεί ακριβή φασεολόγια των εν σειρά και εν παραλλήλω Μηχανών & των αναγκών Προσωπικού;
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος Setup των μηχανημάτων;
 • Υπάρχουν μοντέλα για την αριστοποίηση του μεγέθους της παρτίδος ώστε τελικά να μειώνεται το συνολικό κόστος του Προϊόντος;
 • Έχει υπολογισθεί το κόστος από τις «σφήνες» στην Παραγωγική Διαδικασία;

3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Ελέγχονται κατά την παραλαβή οι πρώτες ύλες και το τελικό Προϊόν με συστήματα δειγματοληψίας που ακολουθούν Πρότυπα Συστήματα όπως πχ. το Πρότυπο ISO 2859;
 • Κατά τη ροή της Παραγωγής χρησιμοποιούνται Διεθνή Πρότυπα συνεχούς δειγματοληψίας όπως το ISO 21247
 • Πώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα (Process Stability) και η ικανότητα (Process Capability) της Παραγωγικής Διαδικασίας;
 • Πώς αξιολογείται η επάρκεια του Χειριστή Παραγωγής (Validation);
 • Πώς ελέγχεται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά του Προϊόντος ανά Βάρδια, Μηχανή, Χειριστή και Προμηθευτή Α΄ υλών;
 • Πώς γίνεται το Validation (επικύρωση) νέων μεθόδων ή μηχανών Παραγωγής ή νέων Α’ υλών;

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΥ

 • Ποιος είναι ο σημαντικότερος Δείκτης παρακολούθησης Απόδοσης Συστήματος Συντήρησης;
 • Πώς ελέγχονται οι επιπτώσεις της κατάστασης Συντήρησης της Μηχανής στην Ποιότητα του Προϊόντος;
 • ABC ανάλυση των αιτιών των Βλαβών
 • Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Συστήματος Συντήρησης
 • Εφαρμογή σε Excel για Σχεδιασμό και Έλεγχο Συντήρησης
 • Πώς γίνεται η αξιολόγηση κινδύνων;
 • Αξιολόγηση σημαντικότητας και συχνότητας εμφάνισης των κινδύνων
 • Διαθεσιμότητα και χρόνος των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας
 • Τεκμηριωμένη ανάλυση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Πίνακες Ελέγχου για Ειδικές απαιτήσεις μέτρων ασφαλείας εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης, Εξαερισμού, Φωτισμού, χώρου Εργασιών, Συγκολλήσεων και χειρισμού Χημικών ουσιών.
 • Πώς γίνεται η Αριστοποίηση του Service Εγκαταστάσεων με βάση ισχύουσα SLA (Service Level Agreement);
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα 5S με παραδείγματα, φωτογραφίες, διαδικασίες και Εργαλεία
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Δεδομένων
 • Ασφάλεια Δικτύου

5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Σύστημα μέτρησης του Συντελεστή Αξιοποίησης και της συνολικής παραγωγικότητας των μηχανημάτων και του προσωπικού (OEE: Overall Equipment Effectiveness).
 • Η Εταιρεία μας έχει σχεδιάσει Εφαρμογή με την οποία, καταγράφοντας πάσης φύσεως βλάβες που οδηγούν σε σταματήματα, τη φύρα και την απόδοση της μηχανής, υπολογίζει τον προαναφερθέντα Δείκτη ΟΕΕ.
 • Επίσης, έχει σχεδιαστεί Εφαρμογή (βασισμένη σε Γραμμικό Προγραμματισμό) με την οποία υπολογίζεται η σειρά των προγραμματισμένων για Παραγωγή Προϊόντων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη Παραγωγικότητα.
 • Υπάρχει καθημερινή αποτύπωση της κατάστασης παραγγελιών πελατών και του ακριβούς χρόνου παράδοσής τους;
 • Υπάρχει δυνατότητα αναφορών κόστους παραγωγής σε καθημερινή βάση;
 • Εντοπίζονται σημεία Bottleneck στη ροή της παραγωγής, ώστε να γίνονται παρεμβάσεις;
 • Γίνονται μελέτες χρόνων Μεθόδων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το Setup των μηχανών;
 • Γίνεται ανάλυση ποσοστών φύρας και εντοπισμός τρόπων βελτίωσης;
 • Αξιολογείται το κόστος που προκαλείται με τις σφήνες στη ροή της Παραγωγής;
 • Πώς αριστοποιούμε το Project Εγκατάστασης Εξοπλισμού;

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Συνήθη Προβλήματα στη Λειτουργία του Εργοστασίου
 • Τα βασικά για την παρακίνηση του προσωπικού της Παραγωγής
 • Ο αυτοελεγχόμενος Χειριστής
 • Τι σημαίνει Οργάνωση Εργοστασίου, ποιες Διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου
 • Τρόποι Αντιμετώπισης
 • Τι στοιχεία πρέπει να τηρούνται για τα μηχανήματα και τα λειτουργικά Συστήματα Πληροφορικής
 • Διαχείριση Συμβάσεων Συντήρησης με εξωτερικούς φορείς
 • Υπάρχουν τα φύλλα Παραγωγής για το κάθε προϊόν που περιλαμβάνουν βήμα προς βήμα τις Οδηγίες Παραγωγής;
 • Υπάρχουν τα σχέδια Ποιότητας για το κάθε προϊόν για όλες τις φάσεις Παραγωγής του;
 • Βασικές Διαδικασίες Εργοστασίου
 • Διαδικασίες Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής
 • Διαδικασίες Συντήρησης, Καθαρισμού, Απολύμανσης, Ευταξίας των Χώρων, Έντυπα Εργασίας
 • Διαδικασίες Φύλαξης Εργοστασίου
 • Διαδικασίες Διοικητικές, Φύλαξης, Τηλεφωνικού Κέντρου

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Εργαλείο ABC Analysis
 • Αξιολόγηση Συστήματος MRP II Παραγωγής (Check List 100 σημείων)
 • Ειδικά Εργαλεία για επί μέρους ελέγχους (Στατιστικός Έλεγχος, Υπολογισμός οικονομικά άριστης παρτίδας)
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Εργαλεία καθημερινής μέτρησης Παραγωγικότητας
 • Εργαλείο Συντήρησης, όπου καταγράφονται η συχνότητα, το είδος της συντήρησης και οι υλοποιημένες συντηρήσεις και προκύπτει αυτόματα το πρόγραμμα συντήρησης
 • Βασικά Εργαλεία Lean Manufacturing, Υπολογισμού ΟΕΕ, Takt Time και Templates & Παραδείγματα κατασκευής VSM
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Δείκτης OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Παραγωγής σε Excel
 • Εφαρμογή (βασισμένη σε Γραμμικό Προγραμματισμό) με την οποία υπολογίζεται η σειρά των προγραμματισμένων για παραγωγή Προϊόντων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη Παραγωγικότητα.

Σημείωση: Προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου θα σταλεί στους συμμετέχοντες Check List ώστε να εντοπισθούν τα σημεία που θα απαιτήσουν μεγαλύτερη εμβάθυνση μέσω Case Studies και παραδειγμάτων.


ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Για κάθε επί μέρους περιοχή της λειτουργίας του Εργοστασίου θα έχουν στη διάθεσή τους Check List Κρίσιμων Σημείων, προκειμένου να καταγράψουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες βελτίωσης, ένα σημαντικό Εργαλείο για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στο Εργοστάσιο και τον Σχεδιασμό Δράσεων Βελτίωσης ανά περιοχή και βήμα Διεργασίας.
 • Θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές χωροθέτησης των Μηχανημάτων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
 • Θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και τα λεπτομερή βήματα ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, που βοηθάει την καινοτομία στην Επιχείρηση.
 • Θα τους δοθεί ολοκληρωμένος κατάλογος Διαδικασιών και Πολιτικών που πρέπει να αναπτύξουν για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου.
 • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel Εργαλείο Pareto ABC Analysis προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στην Επίλυση προβλημάτων απώλειας χρόνου Μηχανών – Προσωπικού, μείωση φύρας και βελτίωση Παραγωγικότητας).
 • Θα τους δοθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το κόστος setup στα μηχανήματα.
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρία μας για τον Προγραμματισμό Μηχανημάτων & Προσωπικού σε καθημερινή βάση.
 • Θα γνωρίσουν τη σωστή μεθοδολογία Δειγματοληψίας είτε πρόκειται για ολοκληρωμένες παρτίδες είτε για συνεχιζόμενη παραγωγή σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 2859 και ISO 21472:2005 αντίστοιχα.
 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που υλοποιείται το Validation μιας Γραμμής Παραγωγής με Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τον Προγραμματισμό της Παραγωγής και την μέτρηση παραγωγικότητας.
 • Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της οικονομικά άριστης ποσότητας παρτίδας με αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση των Αποθεμάτων Ετοίμου Προϊόντος με παράλληλη βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης των Πελατών.
 • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για την Ετοιμασία του προϋπολογισμού του Εργοστασίου και τη μηνιαία παρακολούθηση των Αποκλίσεων.
 • Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο, θα έχουν δωρεάν υποστήριξη επί ένα έτος από τους Συμβούλους της Εταιρείας μας, στη εφαρμογή των παραπάνω Εργαλείων στην πράξη, με προσαρμογή στις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Audit Εργοστασίου”, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Έναρξη: 07/06/2024 9:30 πμ
Λήξη: 07/06/2024 5:00 μμ
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 11-03-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies