Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών

Η Προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑΝΑΔ

Το καινοτόμο αυτό Σεμινάριο παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο Σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων Πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της Καθημερινότητας, του τρόπου Καθορισμού Προτεραιοτήτων, την αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας και τη σωστή πρακτική εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Παρατίθενται επίσης σημαντικά Εργαλεία για τον Προγραμματισμό, τον Καθορισμό προτεραιοτήτων και την Αποδοτική Διαχείριση της Καθημερινότητας, καθώς και Συστήματα που διασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών στις Δράσεις.

Επιπλέον στο Σεμινάριο παρουσιάζονται οι 14 τεχνικές απαλλαγής από το stress και η απόκτηση Νέων συνηθειών που βασίζονται στη διεθνή εμπειρία. Μεταξύ των Τεχνικών αυτών περιλαμβάνονται: Η απομάκρυνση των στρεσογόνων παραγόντων, η καθιέρωση πρωϊνής και βραδινής ρουτίνας, η διαμόρφωση καλού Εργασιακού Κλίματος και η παρακίνηση του Προσωπικού, που οδηγούν σε θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας και βοηθούν το Στέλεχος να αποκτήσει την εσωτερική ισορροπία και αρμονία, που είναι στοιχεία απαραίτητα για την Επαγγελματική Καταξίωση και την Ποιότητα της Προσωπικής του ζωής.

Ακόμη δίνονται Εργαλεία μέσω των οποίων βελτιώνεται η Εσωτερική Επικοινωνία και η Λήψη των αποφάσεων και τέλος μειώνονται οι εργασιακές συγκρούσεις συμβάλλοντας στη διαμόρφωση εξαιρετικού εργασιακού κλίματος.

Όπως το θέτει ο D. Allen (συγγραφέας του Διεθνούς Best Seller "Get The Things Done (GTD)", είναι αδύνατον να διαχειριστείς Στόχους, Έργα και Δράσεις, εάν η Καθημερινότητα βρίσκεται εκτός Ελέγχου. Απαιτείται λοιπόν ένας απλός και αποδοτικός μηχανισμός που θα θέτει τα πάντα σε μια ελεγχόμενη ροή.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Αρχικό Κόστος: €450 + 19% Φ.Π.Α. (€535,5)
Επιδότηση ΑΝΑΔ: €120
Πληρωτέο Ποσό: €330 (+ Φ.Π.Α. € 85,5)

Ενότητες

Στο Σεμινάριο ακολουθούνται τα βήματα του παρακάτω γραφήματος (πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε αναλυτικά τα βήματα):

1. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

 • Διάγνωση παρούσας κατάστασης – Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης
 • Απαιτούμενες Υποδομές: Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων, Εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων

2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Η Διευθέτηση όλων των Εισερχομένων Πληροφοριών (Fax, Τηλέφωνα, Εmail, Προφορικές Εντολές)
 • Ο Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Οι Βέλτιστες Πρακτικές για τον Εβδομαδιαίο – Ημερήσιο Προγραμματισμό
 • Συστηματική Διαχείριση Συσκέψεων
 • Σύστημα Υπομνήσεων για την Παρακολούθηση των Εκκρεμοτήτων
 • Σύστημα Αναφορών – Έλεγχος – Βελτιώσεις

3. ΤΡOΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ STRESS

 • Πρακτικές Ασκήσεις Απαλλαγής από το Stress
 • H Φιλοσοφία Win – Win και η Διαχείριση των Συγκρούσεων
 • Η βελτίωση της Επικοινωνίας ως παράγοντας καλύτερης Διαχείρισης του Χρόνου
 • Πώς αντιμετωπίζεται η Αναβλητικότητα
 • Τα μυστικά της Παρακίνησης και του καλού Εργασιακού Κλίματος

4. ΣΥΣΤΗΜΑ David Allen

 • Πώς γίνεται η επεξεργασία κάθε εισερχόμενης Πληροφορίας: Αρχειοθέτηση, Ανάθεση – Υλοποίηση – Επανεξέταση στο μέλλον
 • Καθορισμός επόμενου βήματος κάθε προγραμματισμένης δραστηριότητας (Σύστημα David Allen GTD: Getting Things Done)

5. Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • Οι Συνήθειες που συντελούν στην Σπατάλη του Χρόνου
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι «Ληστές» του Χρόνου

6. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • Καλές Συνήθειες – Δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν
 • Πως αποκτάται μια χρήσιμη Συνήθεια
 • Η σημαντικότητα Ποιοτικής Ρουτίνας για το Πρωί και το Βράδυ
 • Η Αξία της Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων και πώς την ενισχύουμε

7. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Η Επικέντρωση σε ένα πράγμα κάθε φορά
 • Ο δομημένος τρόπος Επίλυσης Προβλημάτων
 • Η αναζήτηση του γενεσιουργού Αιτίου. Η Μέθοδος των 5 “Γιατί”
 • Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων
 • Υποδομές για συλλογή Δεδομένων και Αναφορές

8. ΤΟ PROJECT ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 • Πως χτίζεται ένα Πρόγραμμα για την Προσωπική Βελτίωση της Διαχείρισης του Χρόνου, σε επίπεδο Εβδομάδας, Μήνα, Τριμήνου, Εξαμήνου, Χρόνου

Παράλληλα, με μια σειρά Βιωματικών Ασκήσεων οι συμμετέχοντες θα συνειδητοποιήσουν την καταστροφική συνέπεια των συνηθειών που μειώνουν την Απόδοση μας (όπως π.χ. το να μην θέτουμε Προτεραιότητες ή το να διακόπτουμε μια εργασία και να αρχίζουμε κάποια άλλη ή το να δημιουργούμε σφήνες στους συνεργάτες μας) και θα ασκηθούν στην αλλαγή των συνηθειών αυτών με αυτές που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας.


Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στους Προέδρους και στα Ανώτατα Στελέχη, αλλά και σε όλα ανεξαιρέτως τα Στελέχη κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού, που αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της Οργάνωσης του χρόνου και των εργασιών τους, της επικοινωνίας, των αναθέσεων, την απαλλαγή από το Stress και την Άσκηση Ελέγχου, που οδηγούν στην αύξηση της Παραγωγικότητας των ιδίων, αλλά και του τμήματός τους, καθώς και στη βελτίωση της Ποιότητας της προσωπικής ζωής τους ως επακόλουθο.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Εξοικειωθούν με τον τρόπο και τα Εργαλεία καθορισμού των Προτεραιοτήτων σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό Σύστημα Προγραμματισμού.
 • Εξοικειωθούν με το Σύστημα David Allen, μεσω του οποίου οργανώνεται ο καταιγισμός των πληροφοριών και των υποχρεώσεων της καθημερινότητας πράγμα που συμβάλλει στην απαλλαγή από το Stress και στη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Εργασιών με χρήση ειδικών Εφαρμογών.
 • Ασκηθούν στον τρόπο λήψης Αποφάσεων, χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Decision Matrix και δομημένη Μεθοδολογία επίλυσης Προβλημάτων
 • Έχουν στη διάθεσή τους Ειδικές Λίστες Ελέγχου ως Εργαλεία Προσωπικής Βελτίωσης για τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, το Coaching, τη Διαχείριση του Stress κ.λπ.
 • Εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διαχείριση της Καθημερινότητας.
 • Μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διακοπές στην εργασία.
 • Οργανώνουν Επιτυχημένες και Αποδοτικές Συσκέψεις.
 • Καθιερώσουν συνήθειες που βελτιώνουν θεαματικά την παραγωγικότητα (Διαχειριση Τηλεφώνου, Ε-mails, Αναθέσεις, Υπομνήσεις, Διαχείριση Δύσκολων Ανθρώπων).
 • Συνειδητοποιήσουν την τεράστια δύναμη της Επικέντρωσης σε ένα πράγμα κάθε φορά αντί της πολυδιάσπασης.
 • Είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την αναβλητικότητα.
 • Έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όλα τα Συστήματά Διαχείρισης Χρόνου και Καθημερινότητας μέσω Εφαρμογών σε Φορητές Συσκευές, Tablets και Smartphones.
 • Αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο Project Προσωπικής Βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου και πλήρους απαλλαγής από τo Stress και επομένως εντυπωσιακής βελτίωσης της Παραγωγικότητας.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι συμμετέχοντες, θα μπορέσουν εφαρμόζοντας τις πρακτικές αυτές, ανεξάρτητα από το πλήθος και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, να έχουν μια γαλήνια, ξεκούραστη και δημιουργική ημέρα, καθώς όλα τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες θα διευθετούνται με βάση τις αρχές που προαναφέραμε.


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία για Αναφορές και Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
 • Εφαρμογή Διαχωρισμού σε Επείγοντα – Μη Επείγοντα, Σημαντικά Επείγοντα – Σημαντικά Μη Επείγοντα
 • Εργαλεία Διαχείρισης Έργων και Διασφάλισης Προθεσμιών
 • Εφαρμογή σε Excel για την ανάπτυξη του Προσωπικού Project για τη βελτίωση της Διαχείρισης Χρόνου, την πλήρη απαλλαγή από το Stress και τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €450 + 19% Φ.Π.Α. (€ 535,5) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €120 Πληρωτέο Ποσό: €330 (+ Φ.Π.Α. € 85,5)
Κόστος Συμμετοχής 450 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €450 + 19% Φ.Π.Α. (€ 535,5) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €120 Πληρωτέο Ποσό: €330 (+ Φ.Π.Α. € 85,5)
Κόστος Συμμετοχής 450 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies