Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (COMPLIANCE) ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η υποχρέωση κανονιστικής συμμόρφωσης των Φορέων του Δημοσίου και κάποιες, εκ των βασικότερων, νομοθετικών επικαλυπτόμενων υποχρεώσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εν λόγω Φορείς, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και σύννομη εσωτερική οργανωτική οργάνωση και λειτουργία τους. Στόχος του παρόντος σεμιναρίου δεν είναι η εξαντλητική και εξατομικευμένη, ανά φορέα του Δημοσίου, ανάλυση του συνόλου των νομοθετικών υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης. Τουναντίον, επιχειρείται η παρουσίαση κάποιων, των σημαντικότερων ίσως, υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή τους. Επιπλέον, προτείνονται κάποια, τα πλέον χρήσιμα, Εργαλεία κανονιστικής συμμόρφωσης των Φορέων του Δημόσιου.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό εφαρμογής της νομοθεσίας βάσει των βέλτιστων εθνικών, ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών πρακτικών διακυβέρνησης φορέων από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Ενότητες

Α. Ο ΡΟΛΟΣ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 • Εισαγωγή στην έννοια της κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί κανονιστικής συμμόρφωσης

B. ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 • Διακυβέρνηση, κοινωνική ευθύνη, οικονομική διαχείριση και περιβάλλον
 • Διαχείριση κινδύνων και εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου
 • Εφαρμογή κώδικα διοικητικής διαδικασίας
 • Προσωπικά δεδομένα, εμπιστευτικότητα, ιδιωτικότητα, ψηφιοποίηση & κυβερνοασφάλεια
 • Πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers)
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (assets)
 • Οικονομικά εγκλήματα (διαφθορά, απιστία)
 • Ασφάλεια
 • Παρενόχληση & διακριτική μεταχείριση (bullying)
 • Συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις
 • Εργασιακά (μισθολόγιο, αδειοδοτήσεις, στοχοθεσία, αξιολόγηση & ανταμοιβή)
 • Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων & Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων
 • Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων
 • Οργάνωση και αξιοποίηση ακίνητης Περιουσίας. Ψηφιακή Διαχείριση Ακινήτων

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • Υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης & Σύμβουλος Ακεραιότητας
 • Πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης και λοιπά έγγραφα
 • Αξιολόγηση κανονιστικού Κινδύνου
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Εποπτικές Αρχές

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Φορείς του Δημοσίου, ανεξαρτήτως βαθμού
 • Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους Φορέων του Δημοσίου
 • Υπαλλήλους που απασχολούνται ήδη ή θα απασχοληθούν ως υπεύθυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance officers) ή Σύμβουλοι Ακεραιότητας σε Φορείς του Δημοσίου
 • Εσωτερικούς και εξωτερικούς Ελεγκτές Φορέων του Δημοσίου
 • Όλους όσους επιθυμούν να καταρτιστούν, να εργαστούν ή/και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της κανονιστικής συμμόρφωσης Φορέων του Δημοσίου (Νομικούς και μη)

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και να εξοικειωθούν με:

 • Την λειτουργία και την σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance) για τους Φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
 • Τις πλέον κρίσιμες υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης για τους Φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
 • Τις απαιτήσεις του ρόλου ενός Compliance Officer/Συμβούλου ακεραιότητας ως μέλος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Την φύση, περιεχόμενο και τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω των κατάλληλων Εργαλείων και Τεχνολογιών

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ιωάννης Σαρακηνός

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων Νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό Δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς Δικαίου, εξειδικεύεται δε στο δημόσιο - διοικητικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και των σχολικών επιτροπών των δήμων) και στην κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών αλλά και ΝΠΔΔ (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML & προστασίας προσωπικών δεδομένων/GDPR). Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, Νομικός Σύμβουλος Οικονομικών Φορέων αλλά και Φορέων του Δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας. Είναι επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Ψηφιακής Πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων, των Σχολικών Επιτροπών και των Προσωπικών Δεδομένων. Από το 2015 είναι ενεργός συνεργάτης/expert της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies