Περιγραφή

Τo Σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με έμφαση στο LIFE

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά, ποιοτικά & αξιόπιστα εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ιδιαίτερα έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE.

Πέραν των γενικών σημείων που χρήζουν προσοχή, δίδεται έμφαση στα σημεία που δημιουργούν προβλήματα στην απορρόφηση δαπανών καθώς και στα σημεία που εξασφαλίζουν την πλήρη επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την απαιτούμενη δημιουργία & οργάνωση αρχείων, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε Έλεγχο είτε των αρμόδιων «monitors», είτε της Ε.Ε. και να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν Οργανισμό.

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα σχετικών εγκεκριμένων Έργων LIFE και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους.

Στο Σεμινάριο λαμβάνονται υπ' όψιν και οι επικαιροποιημένες Απαιτήσεις των πλέον πρόσφατων Προσκλήσεων υποβολής Έργων προς χρηματοδότηση μέσω της Ε.Ε.

Επίσης, εάν είναι επιθυμητό από τους συμμετέχοντες, μπορεί να γίνει σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως Η2021-27 ή URBACT.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Αρχικό Κόστος: €400 + 19% Φ.Π.Α. (€476)
Επιδότηση ΑΝΑΔ: €136
Πληρωτέο Ποσό: €264 (+ Φ.Π.Α. €76)

Ενότητες

A. Εγκριση Χρηματοδότησης

 • Ρολος & Υποχρεώσεις Επικεφαλής Εταίρου
 • Υπογραφή Σύμβασης Χρηματοδότησης (Grant Agreement)
 • Προετοιμασία & Υπογραφή Σύμβασης Εταιρικού Σχήματος (Partnership Agreement)
 • Πηγές Πληροφόρησης & Υποστήριξης για τη Διαχείριση
 • Ρόλος & υποχρεώσεις Εταίρων
 • Επιλογή ομάδας από το υπάρχον Προσωπικό – αναγνώριση απαιτήσεων για Προσωπικό με Σύμβαση Έργου

Β. Διαχείριση Τεχνικού Αντικειμένου

 • Οργάνωση ομάδας, προκήρυξη προκλήσεων ενδιαφέροντος για Συμβάσεις Έργου
 • Ανάγνωση της Χρηματοδότησης & των Υποχρεώσεων που απορρέουν
 • Δράσεις, Παραδοτέα
 • Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία με Εταίρους – συμμετοχή στα σχήματα Διοίκησης – Οργάνωση συναντήσεων
 • Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων Έργου – Κρίσιμα Σημεία
 • KPI’s
 • GDPR
 • Green Procurement

Γ. Διαχείριση Οικονομικού Αντικειμένου

 • Ανάλυση του Προϋπολογισμού
 • Κατηγορίες Κόστους & Προγραμματισμός απαιτούμενων ενεργειών
 • Προσωπικό – Αποφάσεις, Συμβάσεις, τήρηση Χρονολογίου (timesheets)
 • Ταξίδια & Διαμονή – Όροι & Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ταξιδιού, αποφάσεις, επιλογή μέσου / εισιτηρίων κ.λπ, απόδοση ταξιδιού, επιλέξιμες δαπάνες
 • Εξωτερικοί Συνεργάτες
 • Πρωτότυπα
 • Εξοπλισμός
 • Αναλώσιμα
 • Λοιπά κόστη
 • Overheads
 • Παρακολούθηση από Ε.Ε
 • Στάδια Χρηματοδότησης – Διαχείριση Ρευστότητας
 • Οικονομικοί Έλεγχοι, υποβολή Εκθέσεων – καλές Πρακτικές
 • Εργαλεία Project Management

Δ. Δίκτυο Συνεργατών και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Οργάνωση Υλικού
 • Ενημέρωση / Προώθηση / Δικτύωση
 • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας
 • Στελέχωση και δραστηριότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων, Συμβούλους Επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν είτε στην σύνταξη Προτάσεων είτε στη Διαχείριση και Υλοποίηση εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να εξοικειωθούν στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων & ιδιαίτερα Έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα LIFE
 • Να αξιοποιήσουν Εργαλεία Project Management για την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Να οργανωθούν για την απορρόφηση του Προϋπολογισμού τους για την κάθε Δράση και τον κάθε Συμμετέχοντα καθώς και για κάθε κατηγορία Κόστους
 • Να οργανώσουν την ομάδα τους & τη συνεργασία με τους Εταίρους

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου”Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων” σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Εφαρμογές σε Excel για Προγραμματισμό, Προϋπολογισμό, Cash Flow και Παρακολούθηση Έργων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Λήδα Αμπατζή

Ληδα Αμπατζή, M.Sc. in Economics, Queen Mary College, University of London με πλέον των 20 ετών εμπειρία τόσο στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση όσο και στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Έχει παρουσιάσει πλήθος σεμιναρίων σχετικών με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης έχει διαχειριστεί - υποβάλλει σημαντικό αριθμό έργων των προγραμμάτων TACIS, URBACT, Interreg IVC, SEE, LIFE, HORIZON 2020, HORIZON EUROPE, ERASMUS, στα οποία έχουν συμμετάσχει φορείς όπως Τράπεζες, το ΕΜΠ, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες & συναφείς Οργανισμοί, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα IEK και μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η εμπειρία της από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε συνδυασμό με την εμπειρία της στα Ευρωπαϊκά Έργα καθώς και η δικτύωσή της τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθιστούν το σεμινάριο αυτό, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο.
Live Online Training
Έναρξη: 28/06/2022 9:30 πμ
Λήξη: 29/06/2022 1:45 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €400 + 19% Φ.Π.Α. (€ 476) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €136 Πληρωτέο Ποσό: €264 (+ Φ.Π.Α. € 76)
Κόστος Συμμετοχής 534 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €400 + 19% Φ.Π.Α. (€ 476) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €136 Πληρωτέο Ποσό: €264 (+ Φ.Π.Α. € 76)
Κόστος Συμμετοχής 534 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο