Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, να εντοπίζουν Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους, να συγγράφουν ανταγωνιστικές Προτάσεις Έργων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στις Βρυξέλλες, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα Εμπρόθεσμα, Ποιοτικά και Αξιόπιστα, ώστε να εξασφαλίζουν την πλήρη επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης αυτών, να ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε Έλεγχο είτε των Αρμόδιων Αρχών πιστοποίησης δαπανών είτε της Ε.Ε. και να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν Οργανισμό.

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών Αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την Εταιρεία μας για τις υπάρχουσες ευκαιρίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την Αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους από τους ενδιαφερόμενους.

Στο Σεμινάριο λαμβάνονται υπ' όψιν και οι επικαιροποιημένες Απαιτήσεις των πλέον πρόσφατων προσκλήσεων υποβολής Έργων προς χρηματοδότηση μέσω της Ε.Ε.

Επίσης, εάν είναι επιθυμητό από τους συμμετέχοντες, μπορεί να γίνει ανάλυση σε όλες τις επίκαιρες προσκλήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

A. Επιλογή Πρόσκλησης

 • Εισαγωγή: Χρηματοδότηση από Βρυξέλλες
 • Σύνδεση Business Plan με επιλογή Προγράμματος-Πρόσκλησης
 • Πως «διαβάζουμε» τις Προσκλήσεις
 • Κριτήρια επιλογής της Πρόσκλησης
 • Επιλογή των εταίρων

Β. Σχεδιασμός – Συγγραφή – Υποβολή Πρότασης

 • Αξιοποίηση ιστορικού παλαιών Προτάσεων
 • Σχεδιασμός Πρότασης
 • Κεντρική Ιδέα, Στόχοι, Συνάφεια, Δράσεις, Παραδοτέα, Προϋπολογισμός, Εταίροι
 • Συγγραφή Πρότασης – Τεχνικές Συγγραφής
 • Κατάρτιση τελικού Προϋπολογισμού – Οικονομικό μέρος
 • Κριτήρια Αξιολόγησης – Προσομοίωση Αξιολόγησης – Τελικές Βελτιώσεις/ Διορθώσεις – Υποβολή Πρότασης

Γ. Υλοποίηση εγκεκριμένου Έργου

 • Προσυμβατική περίοδος, υπογραφή Σύμβασης
 • Τεχνική Υλοποίηση, Οικονομική Παρακολούθηση Έργου – κρίσιμα Σημεία
 • Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων Έργου – κρίσιμα Σημεία
 • Οικονομικοί Έλεγχοι, υποβολή Εκθέσεων – καλές Πρακτικές

Δ. Δίκτυο Συνεργατών και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Οργάνωση Υλικού
 • Ενημέρωση / Προώθηση / Δικτύωση
 • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας
 • Στελέχωση και δραστηριότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων, Συμβούλους Επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν είτε στην σύνταξη Προτάσεων είτε στη Διαχείριση και Υλοποίηση εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες, αλλά και τις επικείμενες προσκλήσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έγκαιρα και αξιόπιστα λόγω της παρουσίας των συνεργατών μας στις Βρυξέλλες.
 • Να διερευνήσουν εάν η Πρότασή τους έχει στο παρελθόν υποβληθεί από άλλους φορείς άλλων χωρών, ώστε να μη διακινδυνεύσουν τον χαρακτηρισμό της Καινοτομίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σχετικές πηγές που θα τους δοθούν.
 • Να εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης (Concept) και της Δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Να αξιοποιήσουν Εργαλεία Project Management για την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Να ετοιμάζουν μια Ορθολογική Κατάσταση με τον Προϋπολογισμό για την κάθε Δράση και τον κάθε Συμμετέχοντα.
 • Να οργανώσουν την αναζήτηση εταίρων και να κατανοήσουν ότι η επιλογή των κατάλληλων Στρατηγικών Εταίρων στην Πρόταση και η Κοστολογική Σύνθεση του Προϋπολογισμού εκάστοτε μέρους, επηρεάζει καθοριστικά την έγκριση της Πρότασης.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου”Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων” σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Εφαρμογές σε Excel για Προγραμματισμό, Προϋπολογισμό, Cash Flow και Παρακολούθηση Έργων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Λήδα Αμπατζή

Ληδα Αμπατζή, M.Sc. in Economics, Queen Mary College, University of London με πλέον των 20 ετών εμπειρία τόσο στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση όσο και στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Έχει παρουσιάσει πλήθος σεμιναρίων σχετικών με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης έχει διαχειριστεί - υποβάλλει σημαντικό αριθμό έργων των προγραμμάτων TACIS, URBACT, Interreg IVC, SEE, LIFE, HORIZON 2020, HORIZON EUROPE, ERASMUS, στα οποία έχουν συμμετάσχει φορείς όπως Τράπεζες, το ΕΜΠ, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες & συναφείς Οργανισμοί, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα IEK και μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η εμπειρία της από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε συνδυασμό με την εμπειρία της στα Ευρωπαϊκά Έργα καθώς και η δικτύωσή της τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθιστούν το σεμινάριο αυτό, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο.
Live Online Training
Έναρξη: 07/12/2023 9:30 πμ
Λήξη: 07/12/2023 5:15 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Αγορά Τώρα Αγορά Τώρα
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Αγορά Τώρα Αγορά Τώρα
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies