Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Debugging SAP ABAP Code για μη Προγραμματιστές

Πέμπτη 12 & Παρασκευή 13 Μαΐου

09:30 - 14:45 (12 ώρες)

Ο Στόχος του Σεμιναρίου αυτού είναι να γίνει κατανοητός ο Κώδικας ΑΒΑΡ για μη Προγραμματιστές, σε επίπεδο Στελεχών ΙΤ υποστήριξης SAP, αλλά και Key Users, με βάση τους ρόλους που έχουν στη Λειτουργία του Προγράμματος SAP.

Μέσω του Σεμιναρίου τα Στελέχη αυτά θα εξοικειωθούν με το Εργαλείο SAP ABAP CODE Debugger και με τον τρόπο που αυτός ο κώδικας ABAP χρησιμοποιείται στο SAP έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την λειτουργία του Προγράμματος και να μπορούν να εντοπίζουν και να επιλύουν τα Bugs χωρίς την βοήθεια των Προγραμματιστών.

Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται σημαντικά η Παραγωγικότητα, παρέχοντας συγχρόνως στις Επιχειρήσεις σημαντικά υψηλότερη προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη ικανοποίηση στην Εργασία τους αφού θα είναι σε θέση να επιλύουν μόνοι τους τέτοιου είδους προβλήματα.

Δεν απαιτείται η εκμάθηση του τρόπου προγραμματισμού του ABAP προκειμένου να ασκούν αυτές τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.

Επίσης, θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν έγγραφα SAP, θα κατανοήσουν την δομή του Κώδικα ABAP, θα αντιληφθούν και θα συνεργαστούν αποτελεσματικότερα με Στελέχη που κάνουν Προγραμματισμό.

Οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να έχουν στοιχειώδη γνώση του ABAP θα πρέπει όμως να γνωρίζουν την χρήση του SAP GUI.

Το Σεμινάριο θα αναλυθεί με πρακτικά Παραδείγματα και Ασκήσεις, ώστε όχι μόνο τα Στελέχη ΙΤ που υποστηρίζουν τη Λειτουργία του SAP αλλά επιπλέον και οι KEY USERS να μπορούν αντιληφθούν και να είναι σε θέση να κάνουν χρήση των Εργαλείων Debugging.

Η ικανότητα να κάνουν Debugging βοηθάει επίσης στον σχεδιασμό πρωτότυπων λύσεων. Δεν καλύπτει όμως Γράψιμο ή Κωδικοποίηση Προγράμματος.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

1. Εισαγωγή

 • Εισαγωγή στο σεμινάριο
 • Αναφορά στην Γλώσσα Προγραμματισμού ABAP

2. SE16N – SE16H

 • Περιγραφή για τα SE16N, SE16H Transactions

3. ABAP Εντολές

 • Περιγραφή των ABAP Εντολών
 • ABAP Ορισμός Δεδομένων
 • ABAP Εντολές Select και Joins
 • Εντολή If για την ABAP
 • Επαναληπτική Εντολή Loop για την ABAP

4. ABAP Debugger Γενικές έννοιες και Χαρακτηριστικά

 • Έννοια του ABAP Debugging
 • Γνωρίζοντας τον ABAP Debugger
 • Χαρακτηριστικά του ABAP Debugger

5. Μέθοδοι Call (Stop Program Execution) με ABAP Debugger

 • Γνωρίζοντας τα Break Points και Watch Points στον ABAP Debugger
 • Δημιουργία, Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση και Διαγραφή Break-Points
 • Κλήση ABAP Debugger με χρήση Break-Points
 • Κλήση ABAP Debugger με χρήση της ABAP εντολής BREAK-POINT
 • Κλήση ABAP Debugger με χρήση της ABAP εντολής BREAK
 • Κλήση ABAP Debugger με χρήση της ABAP εντολής «/H»
 • Έξοδος από τον ABAP Debugger
 • Επανεκκίνηση του ABAP Debugger

6. ABAP Debugger – User Interface Components

 • Εκμάθηση την Οθόνη του ABAP Debugger
 • Αναγνωρίζοντας τις πληροφορίες του Προγράμματος με τον ABAP Debugger
 • Παρακολούθηση των System Variables
 • Γνωρίζοντας τις διάφορες Debugger Views

7. Βλέποντας τα διάφορα Tools μέσα στον ABAP Debugger

 • Μαθαίνοντας την διαθέσιμη Λίστα των Tools μέσα στον ABAP Debugger
 • Άνοιγμα σε νέο Tool, αντικατάσταση Tool, κλείσιμο Tool
 • Οριζόντια, κάθετη τοποθέτηση ενός Tool και Full Screen παρουσίασης ενός Tool
 • Αλλαγή των Tools
 • Διαθέσιμες Υπηρεσίες για ένα Tool

8. Εντολές εκτέλεσης Source Code στον ABAP Debugger

 • Γνωριμία με τις εντολές (Controls) του ABAP Debugger
 • Πλοήγηση στον source code από τον Debugger
 • Γραμμή προς Γραμμή debugging του Προγράμματος
 • Εκτέλεση statement στον ABAP Debugger π.χ. (Authority Check)
 • Πλοήγηση σε προηγούμενο ήδη εκτελεσθέντα κώδικα
 • Στάση σε επόμενες γραμμές κώδικα

9. Ανάλυση Κώδικα Προγράμματος σε Debugging: Παρουσίαση περιεχομένων σε Variables, Structures, Field Symbols, Object References και Internal Tables

 • Αναγνώριση του περιεχόμενου των Variables στον ABAP Debugger
 • Αναγνώριση του περιεχόμενου Structures στον ABAP Debugger
 • Αναγνώριση του περιεχόμενου Internal Tables στον ABAP Debugger(κατέβασμα του περιεχόμενου Internal Table σε EXCEL κατά την διάρκεια του debugging)
 • Αναγνώριση του περιεχόμενου ενός ABAP Object στον ABAP Debugger
 • Αναγνώριση του περιεχόμενου των Field-Symbols στον ABAP Debugger

10. Ανάλυση Μηνυμάτων Λάθους στον ABAP Debugger

 • Εύρεση των λεπτομερειών ενός λάθους μηνύματος για ένα Standard SAP Transaction
 • Σταμάτημα της ροής του προγράμματος στον ABAP Debugger στο συγκεκριμένο μήνυμα λάθους
 • Ανάλυση της αιτίας του μηνύματος λάθους

11. ABAP Short Dump Ανάλυση με ABAP Debugger

 • Επεξεργασία Short Dump για ένα ABAP Program
 • Κλήση του ABAP Debugger από Short Dump
 • Ανάλυση του Source Code για το Short Dump

12. Εύρεση User Exits και Ανάλυση Προγράμματος με ABAP Debugger

 • Εύρεση User Exits για το SAP Standard Transaction VA01
 • Ανάλυση Προγράμματος

13. Εύρεση Customer Exits και Ανάλυση Προγράμματος με ABAP Debugger

 • Εύρεση Customer Exits για το SAP Standard Transaction ME21N
 • Ανάλυση Προγράμματος

14. Εύρεση BADIs και Ανάλυση Προγράμματος με ABAP Debugger

 • Εύρεση BADIs για το SAP Standard Transaction ME21N
 • Ανάλυση Προγράμματος

15. ABAP Interface (Idoc) με ABAP Debugger

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών των Idocs
 • Τοποθέτηση breakpoint στο Idoc και ανάλυση του λάθους

16. ABAP Forms με ABAP Debugger

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών των ABAP Forms
 • Τοποθέτηση breakpoint στην ABAP Form και ανάλυση του λάθους

17. Κάλεσμα ABAP Debugger από άλλα SAP Systems

 • Καθορισμός των παραμέτρων για να σταματήσει ο ABAP Debugger από άλλους SAP Servers (qrfc monitor)
 • Ανάλυση Προγράμματος

18. Κάλεσμα ABAP Debugger από Web Dynpro Application

 • Καθορισμός των παραμέτρων για να σταματήσει ο ABAP Debugger σε WebDynpro Applications
 • Ανάλυση Προγράμματος

Πρακτικές Ασκήσεις

 • Debug an ABAP Program
 • Find a User Exit and Debug it
 • Find a Customer Exit and Debug it
 • Find a BADI and Debug it
 • Debug Idoc
 • Debug Form
 • Debug Web Dynpro

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Όλα τα στελέχη ΙΤ μη Προγραμματιστές
 • Στα Διευθυντικά Στελέχη Πληροφορικής, ώστε να εκτιμήσουν εκείνα ποια Στελέχη χρειάζεται να γνωρίζουν τα συγκεκριμένα Εργαλεία
 • Σε Στελέχη Key Users του Προγράμματος SAP εντός του Οργανισμού

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με:

 • Τις Βασικές εντολές (ABAP Command) που θα χρησιμοποιεί ένα Στέλεχος μη Προγραμματιστής για να κάνει Debugging, με άσκηση εφαρμογής στο Πρόγραμμα SAP
 • Την γενική δομή του Προγράμματος ABAP
 • Τα Εργαλεία και τις Μεθόδους DEBUGGING
 • Την κατανόηση και την ανάπτυξη των RICEF αλλά και πώς να κάνει το Debugging σε αυτές και ιδιαίτερα: Enhancement, Διεπιφάνειες (Interfaces), Φόρμες και Αναφορές
 • Να κάνει Debugging χρησιμοποιώντας προσέγγιση Debugging, Break Points, Watchpoints, Error Messages και θέματα Ασφάλειας (Authority Check)

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Ασκήσεις του Σεμιναρίου με λύσεις
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ματθαίος Γαΐτης

Ματθαίος Γαΐτης

Ματθαίος Γαΐτης, Προγραμματιστής ABAP με πλέον 20 χρόνια εμπείριας στο SAP, πτυχίο Φυσικής ΑΠΘ και μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική - Καποδιστριακό Π.Α. Εργάστηκε σε σημαντικούς Οργανισμούς στην Γερμανία και στην Αμερική όπως: SAP (Walldorf), Virtustream - Dell (Atlanta USA). Η Εκπαιδευτική του Εμπειρία περιλαμβάνει στην Ελλαδα ,πλήθος Οργανισμών όπως: SAP Hellas και αλλους.
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 585 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 585 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies