Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Audit - Βελτίωση Παραγωγής

 

Το Σεμινάριο αυτό είναι το απόσταγμα της μεγάλης εμπειρίας των Συμβούλων μας στη Διοίκηση της Παραγωγής. Είναι ένα απολύτως διαδραστικό Workshop και υλοποιείται μέσω σύντομων Ασκήσεων και χρήσης Εργαλείων Προγραμματισμού, Βελτίωσης της Ποιότητας, Διαχείρισης Κινδύνων, Μείωσης Κόστους και Βελτίωσης Παραγωγικότητας. Μέσω των νέων Εργαλείων του Lean Manufacturing, με τα οποία εντοπίζεται το σύνολο των Νεκρών Χρόνων και της Φύρας του Υλικού, καθορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους και επομένως διευκολύνεται η πλήρης Αξιοποίηση των Μηχανημάτων, η μείωση της Σπατάλης Αποθεμάτων και των λανθασμένων Προβλέψεων και Προγραμματισμού.

Έχει ριζικά ανανεωθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα Σεμινάρια που έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν σε βαθμό που το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμο να το παρακολουθήσουν ακόμη και οι παλαιοί συμμετέχοντες.

Παρουσιάζονται οι σημαντικοί Δείκτες - Εργαλεία του Lean Manufacturing, όπως οι Δείκτες παρακολούθησης Συνολικής Παραγωγικότητας OEE (Overall Equipment Effectiveness), όπου λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως σταματήματα, η Φύρα, τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα και η συνολική απόδοση σε Ποσότητα Παραγωγής, το Takt Time που είναι ο ιδανικός χρόνος Παραγωγής μίας μονάδος Προϊόντος και το VSM (Value Stream Mapping) που αποτελεί Τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται υψηλή Παραγωγικότητα, μειώνοντας τις απώλειες χρόνου και θέτοντας όλες τις επί μέρους Εργασίες σε μία συνεχή Ροή.

Ουσιαστικά το VSM είναι η Απεικόνιση του Ρεύματος "Αξίας" και αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εποπτικό Εργαλείο Παραγωγής που υποβοηθά στην αναγνώριση της Σπατάλης και στην κατανόηση της Ροής Υλικών και Πληροφοριών, αποτυπώνοντας μέσω Ειδικών Συμβόλων και Παραμέτρων, τις δραστηριότητες για την Παραγωγή ενός Προϊόντος, με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών που δεν προσθέτουν αξία.

Παράδειγμα VSM μπορείτε να δείτε εδώ

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Περιοχές και επί μέρους τομείς που ελέγχονται κατά το Audit.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Χρησιμοποιούνται ακριβή αρχεία για τον Χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές
 • Έχουν καθοριστεί ακριβή φασεολόγια των εν σειρά και εν παραλλήλω Μηχανών & των αναγκών Προσωπικού
 • Χρησιμοποιούνται μοντέλα Πρόβλεψης για την υποστήριξη της εκτίμησης της ζήτησης
 • Υπάρχει Σύστημα Capacity Planning για να εντοπίζει Bottleneck στη φόρτιση των γραμμών παραγωγής.
 • Παράδειγμα Εφαρμογής με χρήση Εργαλείων
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος Setup των Μηχανημάτων. Παράδειγμα με Εφαρμογή Εργαλείου Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Υπάρχουν Μοντέλα για την αριστοποίηση του μεγέθους της Παρτίδος, ώστε τελικά να μειώνεται το συνολικό Κόστος του Προϊόντος
 • Έχει υπολογισθεί το κόστος από τις «σφήνες» στην παραγωγική Διαδικασία
 • Προγραμματισμός με βάση δεδομένη απαίτηση Παραγωγικότητας. Εργαλείο, Παράδειγμα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Ελέγχονται κατά την παραλαβή οι πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν με Συστήματα Δειγματοληψίας που ακολουθούν Πρότυπα Συστήματα όπως πχ. το Πρότυπο ISO 2859
 • Τι Δείγματα λαμβάνονται κατά τη Ροή της Παραγωγής. Ελέγχεται αν χρησιμοποιούνται Διεθνή Πρότυπα συνεχούς Δειγματοληψίας όπως το ISO 21247 (Accept – Zero Sampling)
 • Πώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα της Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Stability)
 • Πώς διασφαλίζεται η ικανότητα της Διεργασίας (Process Capability) σε σχέση με την απαίτηση του Πελάτη
 • Πώς αξιολογείται η επάρκεια του Χειριστή Παραγωγής (Validation)
 • Πώς ελέγχεται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ανά βάρδια, Μηχανή, Χειριστή και Προμηθευτή Α΄ υλών
 • Πώς γίνεται το Validation (επικύρωση) νέων Μεθόδων ή Μηχανών Παραγωγής ή νέων Α’ υλών
 • Μέτρηση αβεβαιότητας των Οργάνων Ελέγχου
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

 • Ποιoς ο σημαντικότερος Δείκτης παρακολούθησης Απόδοσης Συστήματος Συντήρησης
 • Πώς ελέγχονται οι επιπτώσεις της κατάστασης Συντήρησης της Μηχανής στην Ποιότητα του προϊόντος
 • ABC ανάλυση των αιτιών των βλαβών
 • Επακολουθούν Διορθωτικές Ενέργειες
 • Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Συστήματος Συντήρησης
 • Αρχεία τεκμηρίωσης της Συντήρησης
 • Εφαρμογή σε Excel για Σχεδιασμό και Έλεγχο Συντήρησης
 • Πώς υπολογίζουμε το Άριστο Κόστος Συντήρησης

4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Υπάρχει Σύστημα μέτρησης του Συντελεστή Αξιοποίησης και της συνολικής Παραγωγικότητας των Μηχανημάτων και του Προσωπικού
 • Υπάρχει δυνατότητα αναφορών κόστους Παραγωγής σε καθημερινή βάση
 • Εντοπίζονται σημεία Bottleneck στη Ροή της Παραγωγής, ώστε να γίνονται παρεμβάσεις
 • Γίνονται μελέτες χρόνων Μεθόδων για τη βελτίωση της Παραγωγικότητας ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το Set up των Μηχανών
 • Γίνεται ανάλυση ποσοστών Φύρας και εντοπισμός τρόπων βελτίωσης
 • Γίνεται Προγραμματισμός των Μηχανών με βάση ένα στοχευμένο επίπεδο Παραγωγικότητας
 • Αξιολογείται το κόστος που προκαλείται με τις σφήνες στον Προγραμματισμό της Παραγωγής

5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΩΝ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Έλεγχος και Διαχείριση χώρων
 • Απαιτούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα 5S με Παραδείγματα, Φωτογραφίες, Διαδικασίες, Εργαλεία και Πίνακες Ελέγχου
 • Πώς γίνεται η Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Αξιολόγηση σημαντικότητας και συχνότητας εμφάνισης των Κινδύνων
 • Διαθεσιμότητα και χρόνος των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας
 • Τεκμηριωμένη ανάλυση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Αναγκαίες Λήψεις Διορθωτικών Ενεργειών
 • Πίνακες Ελέγχου για Ειδικές Απαιτήσεις μέτρων ασφαλείας εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, εξαερισμού, φωτισμού
 • Έλεγχος μέτρων για Ειδικές περιπτώσεις Έκθεσης σε Κινδύνους
 • Εφαρμογή του 5S και παρακολούθηση του

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Αξιολόγηση Συστήματος MRP II Παραγωγής
 • Ειδικά Εργαλεία για επί μέρους Ελέγχους (Στατιστικός Έλεγχος, ABC Analysis, Υπολογισμός οικονομικά άριστης παρτίδας)
 • Βασικά Εργαλεία Lean Manufacturing, Υπολογισμού ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness), Tact Time και Templates & Παραδείγματα κατασκευής VSM
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Παραγωγής σε Excel

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Για κάθε επί μέρους ενότητα θα έχουν στη διάθεσή τους Πίνακα Ελέγχου προκειμένου να καταγράψουν τις αποκλίσεις, ένα Εργαλείο δηλαδή για να πραγματοποιήσουν Ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Audit.
 • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για Προγραμματισμό Μηχανών και Προσωπικού επί τη βάσει Standard Φασεολογίων.
 • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel Εργαλείο Pareto ABC Analysis προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στη Διαχείριση απώλειας χρόνου Μηχανών – Προσωπικού).
 • Θα δοθεί στους συμμετέχοντες ένα εξαιρετικό Εργαλείο Γραμμικού Προγραμματισμού σε excel με το οποίο προγραμματίζεται η σειρά των Προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος setup να είναι ο ελάχιστος δυνατός.
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για τον Προγραμματισμό Μηχανημάτων & Προσωπικού σε καθημερινή βάση.
 • Θα γνωρίσουν τη σωστή μεθοδολογία Δειγματοληψίας είτε πρόκειται για ολοκληρωμένες Παρτίδες είτε για συνεχιζόμενη Παραγωγή, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 2859 και ISO 21247 (Accept – Zero Sampling) αντίστοιχα.
 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που υλοποιείται το Validation μιας διεργασίας με Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τη μέτρηση Παραγωγικότητας.
 • Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της οικονομικά άριστης Ποσότητας Παρτίδας.
 • Θα έχουν συνεχή υποστήριξη για ένα έτος μετά το σεμινάριο στη βελτίωση του Audit καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής των παραπάνω Εργαλείων από την εταιρεία μας.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Audit – Βελτίωση Παραγωγής”, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies