Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

LIVE ONLINE TRAINING: ISO 17025:2017

Οργάνωση και Τεχνική Επάρκεια Εργαστηρίων

 

Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017. Η Διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της Τεχνικής Επάρκειας και Αξιοπιστίας του Εργαστηρίου σε ότι αφορά τις Υποδομές, το Προσωπικό, τις Μεθόδους και τον Υπολογισμό της Αβεβαιότητας των Μετρήσεων και Αποτελεσμάτων.

Η έκδοση του 2017 αναδομεί τις Απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοσης (2005), δίνοντας έμφαση στη Λειτουργικότητα, τη Διασύνδεση με το ISO 9001:2015, την προσέγγιση με βάση την Επικινδυνότητα (Risk Based Thinking), καθώς και στην ευελιξία στις Απαιτήσεις Διεργασιών, Διαδικασιών, Τεκμηρίωσης και Οργανωτικών Υπευθυνοτήτων.

Με τη Διαπίστευση, αναβαθμίζεται η εικόνα και το κύρος του Εργαστηρίου, τα λάθη άρα και το κόστος μειώνονται και η Λειτουργία του Εργαστηρίου γίνεται Ποιοτικότερη και Ανταγωνιστικότερη.

Το Πρότυπο ISO 17025 έχει Εφαρμογή σε Εργαστήρια πάσης φύσεως, όπως Δοκιμών, Δειγματοληψιών και Διακρίβωσης Οργάνων, Ελέγχου της Παραγωγής, Αξιολόγησης Διεργασιών, Ελέγχου Παρτίδων Υλικών και Προϊόντων, καθώς και Νοσηλευτικών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν θα μπορούν να μας στείλουν δεδομένα των Μετρήσεων τους, προκειμένου να ετοιμάσουμε άνευ κόστους τα αντίστοιχα Εργαλεία Μέτρησης Αβεβαιότητας.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά Παραδείγματα
 • Τι χρειάζεται για να υπάρξει Συμμόρφωση σε κάθε εδάφιο
 • Παραδείγματα Διαδικασιών για κάθε εδάφιο

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Κατάλογος και Περιεχόμενο απαιτούμενων Διαδικασιών – Οδηγιών και Μεθόδων Αναλύσεων
 • Δράσεις για Risks-Opportunities
 • Επιλογές αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι ISO 9001:2015
 • Τι ελέγχεται στον Εσωτερικό Έλεγχο
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων & Διαχείριση Προβλημάτων

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Προσωπικό, Απαιτούμενες Υποδομές και Εξοπλισμός
 • Μετρητική Ιχνηλασιμότητα
 • Εξωτερικοί Πόροι

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Διαχείριση Τεχνικού Έργου
 • Επιλογή, Επαλήθευση και Επικύρωση Μεθόδων
 • Δειγματοληψία
 • Χειρισμός Υλικών Δοκιμής/Διακρίβωσης και Τεχνικά Αρχεία
 • Εργαλεία σε Excel για τη Μέτρηση της Αβεβαιότητας
 • Πώς αξιολογείται η Μετρητική Ικανότητα των Οργάνων
 • Διακρίβωση Οργάνων
 • Ποιοτικός Έλεγχος των Αποτελεσμάτων
 • Σύστημα Αναφορών
 • Πώς γίνεται το Validation των Ελεγκτών
 • Πώς αξιολογείται η Επάρκεια του Προσωπικού

Ε. AUDITING – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

 • Διάγνωση των Αποκλίσεων των Εργαστηρίων από το Πρότυπο
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικασιών και Μεθόδων
 • Auditing: Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor
 • Workshop Εφαρμογής Auditing
 • Προαξιολόγηση – Τελική Αξιολόγηση από Ε.ΣΥ.Δ. – Διαπίστευση
 • Workshop: Case Studies Εφαρμογών στην πράξη

Στα Case Studies Εφαρμογής Auditing θα εντοπιστούν μη Συμμορφώσεις μέσα από το διάλογο Auditor και Ελεγχόμενων, καθώς και υποθετικά ευρήματα Προαξιολόγησης του Ε.ΣΥ.Δ και θα σχεδιαστούν Διορθωτικές Ενέργειες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Εργαλεία Μέτρησης Αβεβαιότητας, Εκτίμησης Επικινδυνότητας, με Παραδείγματα, καθώς και Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας – Διαδικασίες & Έντυπα – σε ηλεκτρονική μορφή, για προσαρμογή στην Επιχείρησή τους.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Διευθυντές, Τεχνικούς Υπευθύνους, Αναλυτές και Υπευθύνους Ποιότητας Εργαστηρίων, Εσωτερικούς Ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας και λοιπά Στελέχη που ασχολούνται με την Οργάνωση ενός Εργαστηρίου το οποίο είτε πρόκειται να διαπιστευτεί είτε απλώς να βελτιώσει την Οργάνωσή του.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 17025:2017
 • Να ξεκαθαρίσουν μέσω Παραδειγμάτων, Ασκήσεων και Διαδικασιών που δίνονται στους συμμετέχοντες, την Έννοια των Απαιτήσεων κάθε εδαφίου του Προτύπου
 • Να κατανοήσουν την έννοια της Αβεβαιότητας, τη Μέθοδο υπολογισμού της και τα σχετικά Εργαλεία τα οποία θα δοθούν στους συμμετέχοντες
 • Να ξεκαθαρίσουν τις ακριβείς Απαιτήσεις Δειγματοληψίας για τη Μέτρηση της Αβεβαιότητας
 • Να ξεκαθαρίσουν τα κριτήρια που καθορίζουν την Επάρκεια Στελεχών, Μεθόδων και Υποδομών
 • Μέσω του Εργαλείου ISO 17025 Gap Analysis που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας, θα μπορούν εύκολα να αποτυπώσουν τις ελλείψεις του Εργαστηρίου σε σχέση με τις Απαιτήσεις του Προτύπου, ώστε να ετοιμάσουν Δράσεις Συμμόρφωσης
 • Να διαχειριστούν την επικοινωνία με το Ε.ΣΥ.Δ
 • Έχοντας στη διάθεσή τους ένα Ολοκληρωμένο Πρότυπο Σύστημα, συμβατό με το ISO 17025, θα διευκολυνθούν να το προσαρμόσουν στα Δεδομένα του Εργαστηρίου τους, με άνευ κόστους Online Υποστήριξη από τους Συμβούλους της iBcl
 • Να υποστηριχθούν άνευ επιπλέον κόστους για την τακτοποίηση των μη Συμμορφώσεων κατά την επιθεώρηση του Ε.ΣΥ.Δ

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Εγχειρίδιο «ISO 17025 – Οργάνωση και Τεχνική Επάρκεια Εργαστηρίων »
  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
  • Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εργαλεία σε Excel για τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών και Εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή για εύκολη προσαρμογή
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
  • Δωρεάν υποστήριξη on line επί 12 μήνες για όλες τις φάσεις της Διαπίστευσης

 


Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Αγορά Τώρα
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 24-11-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Αγορά Τώρα
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies