Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

HRM Best Practices (Αξιολόγηση και Παρακίνηση Προσωπικού)

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 

   

Ο σύγχρονος ρόλος του HRM είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες Συμπεριφορές (κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού.

Κρίσιμα θέματα όπως ο Σχεδιασμός και η Επιλογή του κατάλληλου Προσωπικού, οι Πολιτικές Παρακίνησης και Ανάπτυξης του Προσωπικού, η Διαχείριση της Απόδοσης και της Αξιολόγησης, η Διαμόρφωση της κατάλληλης Κουλτούρας - Διαχείριση των Αλλαγών, η Διαχείριση Υποστηρικτικών Διεργασιών, όπως η Υγεία και Ασφάλεια - Wellbeing, καθώς και η Έρευνα στο Προσωπικό (Personnel Surveys) παρουσιάζονται με απλότητα και πληθώρα παραδειγμάτων Best Practices επιτυχημένων Οργανισμών, Case Studies και Βιωματικών Ασκήσεων.

Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή Check List και Excel που δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των διαφόρων τομέων του HRM προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις Βελτίωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς Παρακίνησης και Αξιολόγησης Προσωπικού:

Α. Παρακίνηση Προσωπικού

Αξιοποιώντας τους παράγοντες που αναγνωρίζονται σήμερα ως σημαντικοί για την Παρακίνηση και το ξεκλείδωμα των δεξιοτήτων των ανθρώπων, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα όλη η Διεργασία της Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και οι σχετικές Τεχνικές σύμφωνα με σύγχρονες τάσεις της θετικής ψυχολογίας, της νευροψυχολογίας και άλλων προσεγγίσεων. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελεσματικών Δράσεων που οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα Παρακίνησης.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους Συμμετέχοντες να ετοιμάσουν πλάνο Παρακίνησης των υφισταμένων τους και να διαδώσουν το Μοντέλο αυτό στην εταιρεία τους, εφαρμόζοντας άμεσα στην πράξη τις πρωτότυπες Τεχνικές που θα παρουσιαστούν και που ενθαρρύνουν τη Βελτίωση της Απόδοσης και την καλλιέργεια των Επιθυμητών Συμπεριφορών.

Β. Αξιολόγηση Προσωπικού

Μέσω σύγχρονων Τεχνικών, Μεθοδολογιών και Εργαλείων που θα παρουσιαστούν, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να σχεδιάσουν από μηδενική βάση ένα αντικειμενικό και συγχρόνως απλό, προσανατολισμένο στους Στόχους και στις Αξίες της Επιχείρησης, Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης ή να βελτιώσουν το υπάρχον, χωρίς αναταράξεις στις Εργασιακές σχέσεις.

Πολλές φορές τα Συστήματα Αξιολόγησης αποτυγχάνουν όχι λόγω λανθασμένης Δομής, αλλά λόγω αστοχίας στον τρόπο ενημέρωσης και διεξαγωγής των συνεντεύξεων Αξιολόγησης.

Για αυτό τον λόγο, χρησιμοποιούνται Βιωματικές Ασκήσεις προκειμένου να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στον εποικοδομητικό τρόπο που γίνονται οι αρνητικές παρατηρήσεις, όπως και η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τον κατάλληλο τρόπο της έκφρασης της αναγνώρισης προς τον Εργαζόμενο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα πρακτικά και ρεαλιστικά σενάρια.

Από τη συνάντηση Αξιολόγησης πρέπει να προκύπτει αυξημένη Παρακίνηση, Ανασκόπηση - Συμπλήρωση των Στόχων, πλάνο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εργαζόμενου. Δίνονται Επιτυχημένα Πρότυπα Υποδείγματα πλάνου Ανάπτυξης του Προσωπικού και παίξιμο ρόλων με συγκεκριμένα σενάρια.

Γενικότερα, σε όλη την Διαδικασία της Αξιολόγησης πρέπει να αποφευχθούν συνήθεις παγίδες και να εστιαζόμαστε στη Βελτίωση της Απόδοσης του Εργαζόμενου, ώστε να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη στον Οργανισμό.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις και διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

   
Αρχικό Κόστος: €525 + 19% Φ.Π.Α. (€ 624,75)
Επιδότηση ΑΝΑΔ: €238
Πληρωτέο Ποσό: € 287 (+ Φ.Π.Α. € 99,75)

Ενότητες

1. HRM Best Practices

 • Σχεδιασμός του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τα μυστικά της Επιτυχημένης Συνέντευξης για Πρόσληψη
 • Διαχείριση Απόδοσης Προσωπικού – Μεθοδολογία Αξιολόγησης
 • Συστήματα Παροχής Κινήτρων
 • Η Ανάπτυξη του Προσωπικού
 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Έλεγχος Αλλαγής Κουλτούρας – Συμπεριφορών
 • Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού (KPIs HRM)
 • Δημιουργία αποτελεσματικών Ομάδων
 • Διατήρηση ταλαντούχου Προσωπικού
 • Ο Σχεδιασμός του Πλάνου Διαδοχής
 • Αποτελεσματικός χειρισμός Παραπόνων των εργαζομένων
 • Διατήρηση αρμονικού Περιβάλλοντος Εργασίας
 • Έρευνες στο Προσωπικό (Personnel Surveys)

2. Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης

 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Διαδικασία Σχεδιασμού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Σύνδεση Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης με Εταιρικό Όραμα, Αξίες, Στόχους και Αποτελέσματα
 • Σύνδεση Συστήματος Αξιολόγησης με άλλα Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (αμοιβές και παροχές, ανάπτυξη, προσέλκυση, επιλογή)
 • Επικοινωνία Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης

3. Συστήματα & Μέθοδοι Αξιολόγησης Απόδοσης Εργαζομένων

 • Αξιολόγηση με βάση τους Στόχους, τις Διαδικασίες, τις Συμπεριφορές και τις Προσωπικές Δεξιότητες
 • Μέθοδος Κρίσιμων Συμβάντων (critical incident method) και Κατάλογοι επιθυμητών Συμπεριφορών (checklists)
 • Αυτοαξιολόγηση (self-appraisals)
 • Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων (Management By Objectives)
 • Κυκλική Αξιολόγηση 360
 • Μικτά Συστήματα
 • Εργαλεία για όλα τα ανωτέρω

4. Συνέντευξη Αξιολόγησης Απόδοσης Εργαζομένων

 • Οι Αρχές της Επικοινωνίας
 • Αρχική Συνάντηση Αξιολόγησης
 • Συνάντηση Ανατροφοδότησης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
 • Πώς διαμορφώνονται οι Αρνητικές Παρατηρήσεις, ώστε να γίνονται ευκολότερα αποδεκτές
 • Τι πρέπει να προσέξουμε, όταν δίνεται Αναγνώριση – Επιβράβευση
 • Πλάνο Στοχοθέτησης, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Εργαζόμενου
 • Βιωματικές Ασκήσεις για την Επιτυχημένη συνέντευξη

5. Νέες Τάσεις στην Αξιολόγηση Απόδοσης

 • Αξιολόγηση Απόδοσης Ομάδας
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Αξιολόγησης Απόδοσης

6. Εφαρμογή Αξιολόγησης Απόδοσης Εργαζομένων

 • Σχεδιασμός Διορθωτικών Ενεργειών στο υπάρχον Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Η Διαχείριση των Δύσκολων Ανθρώπων

7. Η Διεργασία & οι Τεχνικές Παρακίνησης

 • Διεργασία Παρακίνησης και Ενδυνάμωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Κατηγορίες Κινήτρων
 • Τρόποι Παρουσίασης στο Προσωπικό
 • Καθορισμός επιθυμητών Συμπεριφορών
 • Εποικοδομητικός Τρόπος Άσκησης αρνητικής κριτικής
 • Αποτελεσματικός Τρόπος Ενθάρρυνσης και Αναγνώρισης
 • Checklist Βελτίωσης Παρακίνησης και Ενδυνάμωσης
 • 20 Βασικές Τεχνικές Παρακίνησης – Ενδυνάμωσης

8. Ανάπτυξη προσωπικού & Έλεγχος Αποτελεσματικότητας

 • Η Παρακίνηση ως μέσο για Βελτίωση
 • Στοχοθέτηση και Μέτρηση Αποτελεσμάτων
 • Δείκτες Ποιότητας – Αποδοτικότητας

9. Εφαρμογή Παρακίνησης & Ανάπτυξης

 • Ατομικό πλάνο κινητοποίησης
 • Ομαδικό πλάνο κινητοποίησης
 • Εταιρικό πλάνο κινητοποίησης
 • Σχεδιασμός Διορθωτικών Ενεργειών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματίες
 • Διευθυντές HRM
 • Στελέχη υπεύθυνα για την διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματός τους
 • Στελέχη των υπολοίπων Διευθύνσεων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της βελτίωσης του εργασιακού κλίματος και ιδιαίτερα των Πωλήσεων όπου η Παρακίνηση είναι η κινητήριος δύναμη στην επιτυχία των Στόχων Πώλησης

 

ΣΤΟΧΟΙ:

Οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Ξεκινήσουν το «στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση.
 • Αποτυπώσουν πλήρως τις υπάρχουσες αδυναμίες – ελλείψεις ενός ήδη εγκατεστημένου Συστήματος HRM.
 • Σχεδιάσουν δράσεις βελτίωσης για το υπάρχον σύστημα HRM αξιοποιώντας τις βέλτιστες Πρακτικές.
 • Κατανοήσουν καλύτερα την έννοια και τη χρησιμότητα της Αξιολόγησης Απόδοσης των Εργαζομένων.
 • Γνωρίσουν νέα Συστήματα και Εργαλεία Αξιολόγησης της Απόδοσης που διακρίνονται για την εξαιρετική Απλότητα, αλλά και Αποτελεσματικότητά τους.
 • Μάθουν να συνδέουν τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Απόδοσης με το Εταιρικό Όραμα, τις Αξίες, τους Στόχους και τις Διαδικασίες των Λειτουργιών της Επιχείρησης.
 • Θα τους δοθούν Μεθοδολογίες, Τεχνικές, Έντυπα και Εργαλεία Αξιολόγησης Απόδοσης για να κινητοποιούν τις Ομάδες τους.
 • Εντοπίσουν τα προβλήματα και θα μπορούν να βελτιώσουν ή να ανασχεδιάσουν ένα πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό για την Επιχείρησή τους Σύστημα Αξιολόγησης.
 • Εκπαιδευτούν στη Στοχοθέτηση και στον καθορισμό των σωστών Κριτηρίων Αξιολόγησης.
 • Γνωρίσουν τρόπους αποτελεσματικής Παρακίνησης και Ενδυνάμωσης.
 • Εντοπίσουν το προφίλ των εργαζομένων και τα ανάλογα Κίνητρα που τους παρακινούν σύμφωνα με την προσωπικότητα, την οικογενειακή κατάσταση κ.α.
 • Μπορούν να ετοιμάσουν το προσωπικό τους πλάνο Κινήτρων.
 • Μπορούν να εντάξουν ή να προτείνουν «έξυπνες» παροχές Παρακίνησης στο πρόγραμμα αμοιβών και παροχών της εταιρείας τους.
 • Εξασκηθούν μέσω Βιωματικών Ασκήσεων, Case Studies και Role Playing στον τρόπο της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης στους Εργαζόμενους και στον τρόπο Παρακίνησής τους, ιδιαιτέρως στο πώς γίνονται οι Αρνητικές παρατηρήσεις με εποικοδομητικό τρόπο και πώς δίνεται η Αναγνώριση για τις Επιτυχίες.
 • Κατανοήσουν καλύτερα την έννοια και τη χρησιμότητα των Κινήτρων στην αύξηση της Παραγωγικότητας, αλλά και της ικανοποίησης των Εργαζομένων.

 


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο “HRM Best Practices”, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ολοκληρωμένο εργαλείο Διάγνωσης Προβλημάτων σε κάθε τομέα του HRM σε κάθε τομέα του HRM

 • Εφαρμογή Διαχείρισης Πλάνων Βελτίωσης

 • Ενδεικτικά Έντυπα Αξιολόγησης Απόδοσης

 • Εργαλεία Αξιολόγησης Προσωπικού με όλα τα προαναφερθέντα

 • Εργαλεία Αξιολόγησης Λειτουργιών HRM

 • Action Plan σχεδιασμού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης

 • Checklist Συζήτησης Ανατροφοδότησης αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Απόδοσης

 • Checklist Βελτίωσης Παρακίνησης & Κινήτρων Προσωπικού από Προϊστάμενο – Διευθυντή

 • Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού

 • Υποστήριξη επι 12 μήνες πάνω σε θέματα του σεμιναρίου


Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου, Διαθέτει εμπειρία 25+ ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και στην προώθηση της Ψυχικής Υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο, ασθένεια,burn out). Επίσης, είναι ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας Be Positive. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), ενώ έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ) και Κύπρο (ΑνΑΔ). Eχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση απόδοσης, τις αποτελεσματικές προσλήψεις, την παρακίνηση, την ενδυνάμωση και το wellbeing των εργαζομένων.
Live Online Training
Date: 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Η Προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €525 + 19% Φ.Π.Α. (€ 624,75) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €238 Πληρωτέο Ποσό: €287 (+ Φ.Π.Α. € 99,75)
Κόστος Συμμετοχής 525 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Η Προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €525 + 19% Φ.Π.Α. (€ 624,75) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €238 Πληρωτέο Ποσό: €287 (+ Φ.Π.Α. € 99,75)
Κόστος Συμμετοχής 525 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies