Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Από τις 29/8/2019 ισχύει ο Εθνικός Νόμος 4624/2019, ο οποίος αντικαθιστά το ισχύον Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και εξειδικεύει την Εφαρμογή του GDPR στη χώρα μας. Ο Νόμος αυτός, επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα την εξειδίκευση των προστίμων, την εισαγωγή ποινικών κυρώσεων, τη δυνατότητα Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR του Οργανισμού, βάσει του Προτύπου ISO 17065 κ.α. Στο Σεμινάριο αυτό, θα αναλυθούν όλες οι προσθήκες και τροποποιήσεις που έφερε ο νέος Νόμος, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στη λειτουργία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών. Επίσης, θα παρουσιαστεί η Μεθοδολογία και τα Εργαλεία προκειμένου να είναι έτοιμος ο Οργανισμός για Πιστοποίηση κατά ISO 17065. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τα άνω των 200 Έργων Συμμόρφωσης και Παροχής Υπηρεσιών DPO που έχει υλοποιήσει η AQS με αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων. Το Σεμινάριο, αποτελεί επίσης εξαιρετικά χρήσιμο πρακτικό Βοήθημα για τις Επιχειρήσεις που επιθυμούν την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος GDPR, καθώς και τον εντοπισμό ελλείψεων στην Πρακτική Εφαρμογή του μέσα από Audit Checklists. Στους συμμετέχοντες, θα δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται, σχετικά με τον GDPR. Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων Εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν άνευ κόστους τις νέες εκδόσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας iBcl που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

Ενότητες

1. Νέος Νόμος 4624/2019

 • Ανάλυση νέου Νόμου μέσω Case Studies και Παραδειγμάτων
 • Πιστοποίηση
 • Ποινικές κυρώσεις
 • Διοικητικές κυρώσεις
 • Ειδικά θέματα εργαζομένων
 • Αλλαγές στα δικαιώματα υποκειμένων
 • Ο ρόλος και οι εξουσίες της ΑΠΔΠΧ

2. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα στην Εφαρμογή του GDPR

 • Τα μέχρι σήμερα ευρήματα από τους Ελέγχους και Έρευνες της ΑΠΔΠΧ σε Εταιρείες και Δημόσιους Οργανισμούς
 • Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ: Περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού και επιβολής προστίμων
 • Παραδείγματα Εφαρμογών από, τα άνω των 200 Έργα που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία μας
 • Παραδείγματα Εφαρμογών κατά την υποστήριξη ως DPO από την Εταιρεία μας

3. Διαχείριση Ειδικών Θεμάτων

 • Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (CCTV)
 • Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων
 • Direct Marketing
 • Cookies
 • Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
 • GPS Tracking
 • Βιομετρικά Δεδομένα (πχ δακτυλικά αποτυπώματα)
 • Συμμόρφωση με εισαγγελική παραγγελία
 • Τειρεσίας
 • Πότε λαμβάνουμε Συγκατάθεση και πότε αρκεί η απλή Ενημέρωση

4. Σύστημα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό

 • Μεθοδολογία Υλοποίησης Συμμόρφωσης​
 • Action Plan Έργου Συμμόρφωσης – Εργαλεία​
 • Ροές (Data Mapping) Προσωπικών Δεδομένων μέσω SIPOC​
 • Διαχείριση Κινδύνων​
 • Gap Analysis​
 • Εφαρμογή Σχεδίων Προστασίας – Πολιτικές και Διαδικασίες – Υποδείγματα​
 • Business Continuity – ISO 22301
 • Σύνδεση GDPR με ISO 27001
 • Μέτρηση Δεικτών και Βελτίωση του Συστήματος
 • Audit Εφαρμογής​
 • Ο ρόλος του DPO​

5. Πιστοποίηση Συστήματος GDPR

 • Διαδικασία και βήματα Πιστοποίησης κατά ISO 17065
 • Οφέλη Πιστοποίησης
 • Η προετοιμασία για την Πιστοποίηση
 • Διαδικασίες και Εργαλεία
 • Έλεγχος Εφαρμογής
 • Συνδυαστική Πιστοποίηση με άλλα Πρότυπα (π.χ. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, κ.λπ.)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, στα Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που ασχολούνται με την Προστασία ΠΔ.

 

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα κατανοήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο Νέος Νόμος 4624/2019
 • Ο DPO θα έχει στη διάθεσή του Εργαλείο Ελέγχου Εφαρμογής Συστήματος GDPR
 • Θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν το υφιστάμενο Σύστημα GDPR που εφαρμόζουν με τις νέες Απαιτήσεις
 • Θα ενημερωθούν για τον τρόπο Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR που εφαρμόζουν
 • Από την εμπερία της AQS στην Υλοποίηση Έργων GDPR, θα ενημερωθούν για καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης
 • Θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση Ειδικών Θεμάτων που αφορούν στον GDPR (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα Βελτίωσης
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν Μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα Εταιρικά Δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών Λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρησή τους
 • Θα έχουν τη δυνατότητα, ΄άνευ κόστους, online υποστήριξης για ένα έτος στο αντικείμενο του Σεμιναρίου

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Εργαλεία για την προετοιμασία Πιστοποίησης
 • Audit Checklists
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Χρίστος Κόζιαρης

Χρίστος Κόζιαρης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Παύλος Ασπιώτης

Παύλος Ασπιώτης

Ασπιωτης Παύλος BSc, MSc. Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, QMS Auditor - Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης Μ.Μ.Ε. Executive Coaching, Διάγνωση Διαμάχης και Συγκρούσεων. Οικονομολόγος Λογιστής Φοροτέχνης Α' τάξης με διδακτική εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σύμβουλος διαχείρισης ποιότητας QMS Auditor -  Led Auditor TUV για την εγκατάσταση & επιθεώρηση συστημάτων ISO 9001 2015 σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μέλλος του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Γενικός Διευθυντής σε μεγάλες επιχειρήσεις  του ιδιωτικού τομέα αλλά και ως Οικονομολόγος - σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με εμπειρία στην Καταγραφή, Ανάλυση, budgeting, Βελτιστοποίηση & Μοντελοποίηση των διαδικασιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και στην Αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη επιχειρήσεων. Πρόσφατο  Έργο η Συμβουλευτική υποστήριξη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015 στο  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΠΓΝΙ.
ΑΘΗΝΑ
Date: 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Date: 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies