Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Ποιοτική Εξυπηρέτηση - Μείωση Κόστους

Τα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση των Παραγγελιών Πελατών αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα και ερωτήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική Παραγωγικότητα του Συστήματος Λήψης, Ετοιμασίας και Αποστολής των Παραγγελιών.

Το Σεμινάριο αυτό αναλύει όλα τα βήματα της Εμπορικής Λειτουργίας, από τις επισκέψεις του Πωλητή, τη Λήψη της Παραγγελίας και τον Πιστωτικό Έλεγχο μέχρι τον Προγραμματισμό των Διανομών, την Παράδοση στον Πελάτη και την Είσπραξη. Δίνει λύσεις, σε Επιχειρήσεις που ασκούν Παραγωγική ή απλά Εμπορική Δραστηριότητα, παρέχοντας Εργαλεία, Τεχνικές και Καλές Πρακτικές, σε προβλήματα που η εμπειρία των Στελεχών μας σε Έργα Οργάνωσης και Βελτίωσης Συστήματος Παραγγελιών έχει κατά καιρούς εντοπίσει και επιλύσει.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των προβλημάτων αυτών, σε σύνδεση με Πρακτικές και Εργαλεία Επίλυσης είναι το παρακάτω:

 • Με τι κριτήρια προγραμματίζουν οι Πωλητές τις επισκέψεις τους στους Πελάτες; Εργαλεία ABC analysis , Προγραμματισμού & Απολογισμού.
 • Οι Πωλητές προετοιμάζονται κατάλληλα για την επίσκεψη στον Πελάτη; Τι στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους; Εργαλεία Web Reporting.
 • Προσεγγίζονται συστηματικά τα πιθανά νέα Σημεία Πώλησης; Εργαλεία Geomarketing.
 • Πώς κατηγοριοποιούνται οι Πελάτες με βάση την Αξιοπιστία, τη δυναμική Ανάπτυξης, τον Τζίρο και την Κερδοφορία.
 • Παραγγελίες άμεσα Απαιτητές που αποδιοργανώνουν το όλο Σύστημα. Εργαλεία: ABC Analysis των Πελατών.
 • Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης Αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη Ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού.
 • Πότε ένα Προϊόν που δεν κινείται αρκετά πρέπει να προωθείται με Προσφορές. Πώς υπολογίζεται η τιμή Προσφοράς. Σχετικά Εργαλεία Υπολογισμού τιμής Προσφορών.
 • Ανεπαρκής ενημέρωση του Πελάτη για ελλείψεις Προϊόντων. Έλλειψη προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των Πελατών σε περιπτώσεις περιορισμένων Ποσοτήτων. Εργαλεία Διαχείρισης.
 • Δεν γίνεται έγκαιρα Πιστωτικός Έλεγχος Πελατών, με αποτέλεσμα ενώ έχει ετοιμασθεί η Παραγγελία να ανακαλείται και να χάνεται πολύτιμος Χρόνος. Πώς ορίζεται η αρχική Πιστωτική Πολιτική με έναν νέο Πελάτη και πώς παρακολουθούνται οι Κίνδυνοι στη συνέχεια. Διαδικασίες και Εργαλεία - Διαχείριση μέσω Smartphone / Tablet.
 • Καθυστέρηση της πληροφόρησης της Εταιρείας για συμφωνίες των Πωλητών με Πελάτες (ειδικές τιμές) σε περιπτώσεις που η Προσφορά και η Παραγγελία απέχουν χρονικά λίγες ώρες: Διαδικασίες και Εμπλουτισμός / Παραμετροποίηση Συστήματος CRM.
 • Δεν σχεδιάζονται τα Δρομολόγια με τη μέγιστη δυνατή Αξιοποίηση των Πόρων – Άσκοπα Δρομολόγια. Εφαρμογές GIS για τη Διαχείριση Στόλου και Διαδικασίες λειτουργίας
 • Λάθη στο Picking. Τρόποι Βελτίωσης ABC Analysis και Μελέτη Χρόνων Μεθόδων.
 • Ελλιπής Ποιοτικός Έλεγχος. Μέθοδοι Βελτίωσης -Τεχνολογικές Εφαρμογές.
 • Μη τήρηση συμφωνημένου τρόπου Είσπραξης. Ο οδηγός αδυνατεί να πάρει την επιταγή ή τα μετρητά που συμφωνήθηκαν. Πώς το Διαχειριζόμαστε; Τι πρέπει να προβλέπεται στις Διαδικασίες;
 • Δεν υπάρχει πληροφόρηση των Πωλητών (και του Customer Service) για σημαντικά στοιχεία του Πελάτη, όπως η πορεία του Τζίρου του, οι Κωδικοί με τις περισσότερες Αγορές, οι Κωδικοί σε άνοδο και πτώση, τα Προϊόντα σε Προσφορά και ποια Εργαλεία χρειαζόμαστε, ώστε να εφοδιάζουμε τον Πωλητή με όλες τις χρήσιμες Παραγγελίες. Εργαλεία ABC Analysis Κωδικών του κάθε Πελάτη. Διαδικασίες
 • Παρακολούθηση των εγγυήσεων και των συμβολαίων συντήρησης του Εξοπλισμού. Ειδικές Εφαρμογές σε Excel, με δυνατότητα αναφορών απόκλισης
 • Καθυστερήσεις στην ενημέρωση της Αποθήκης από τους Πωλητές. Εφαρμογές για την Online (μέσω του Tablet του Πωλητή) ενημέρωση των Αποθεμάτων και επί τόπου αποστολή της Παραγγελίας στο ERP της Επιχείρησης.
 • Μεγάλος αριθμός παραγγελιών (fax, email, τηλεφωνητής) σε ώρες που δεν υπάρχει δυνατότητα Επικοινωνίας με τον Πελάτη: Καλές Πρακτικές Διαχείρισης.
 • Καθυστέρηση Δρομολογίων λόγω ελλείψεων Kωδικών. Εργαλεία για Διαχείριση του Αποθέματος, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ελλείψεις.
 • Τιμολόγηση Προϊόντων που είναι σε έλλειψη λόγω λανθασμένης αποτύπωσης Αποθέματος. Εργαλεία για Στατιστικές Μεθόδους και Πρακτικές για τη βελτίωση της Ακρίβειας των Αποθεμάτων.
 • Έκτακτες Παραγγελίες. Εργαλεία: ABC Analysis - Καλές Πρακτικές διευθέτησής τους.
 • Ελλιπής ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος για ημερομηνίες λήξης Προϊόντων. Σύστημα Διαχείρισης Κοντόληκτων ώστε να μειωθεί με την κατάλληλη Διαχείριση το Ποσοστό των καταστροφών, Σύστημα Διαχείρισης Κοντόληκτων.
 • Σύστημα Αναφορών. Εργαλεία: Πρότυπο Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών.

Όλα τα ανωτέρω Εργαλεία θα δοθούν άνευ επιπλέον κόστους στους συμμετέχοντες.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ / CUSTOMER SERVICE

 • Προγραμματισμός επισκέψεων σε Πελάτες – ABC ανάλυση
 • Τι πληροφορίες πρέπει να έχει ο Πωλητής / Customer Service στη διάθεση του
 • Ποια προϊόντα θα πρέπει να προωθήσει ο πωλητής / Customer Service – Ολοκληρωμένο Σύστημα
  Διαχείρισης Εναλλακτικών προτάσεων προς τους Πελάτες
 • Λήψη παραγγελίας μέσω tablet
 • Πώς καθορίζεται η ελάχιστη παραγγελία – Εργαλείο υπολογισμού ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας
 • Credit Control
 • Εναλλακτικά / Υποκατάστατα προϊόντα
 • Διάχυση προσφορών – Εργαλεία Υπολογισμού τιμής Προσφορών

Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 • Επικοινωνία Customer Service / Πωλητή με Αποθήκη
 • Μείωση λαθών στο picking
 • Βελτίωση χρόνου picking
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • Τιμολόγηση
 • Διαχείριση Εκτάκτων παραγγελιών

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

 • Συστήματα Βελτιστοποίησης Δρομολογίων – Εφαρμογές GIS
 • Συστήματα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων
 • Πώς διαχειρίζονται οι έκτακτες Παραγγελίες – Προϋποθέσεις

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

 • Σχεδιασμός Πιστωτικής Πολιτικής
 • Ολοκληρωμένη Διαδικασία Αποδοτικής Διαχείρισης Εισπράξεων

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Αξιολόγηση προμηθευτών, κερδοφορία ανά Προμηθευτή
 • Μείωση Αποθεμάτων με ταυτόχρονη βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης
 • Προσφορές σε προϊόντα που δεν κινούνται. Εργαλεία υπολογισμού τιμής
 • Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών

Στις ανωτέρω ενότητες θα ενταχθούν τα προβλήματα και η ανάλυση των τρόπων αντιμετώπισης, καθώς και των Σχετικών Εργαλείων και η δωδεκάμηνη υποστήριξη online.

Το Σεμινάριο είναι κατ’ ουσίαν ένα Workshop επίλυσης των προβλημάτων στους προαναφερθέντες τομείς. Θα εξετασθούν ένα προς ένα όλα τα ανωτέρω προβλήματα, θα παρουσιασθούν τα Εργαλεία με τα οποία επιλύονται και οι καλές Πρακτικές και Διαδικασίες που εφαρμόζονται διεθνώς, ενώ θα εξετασθούν και όσα επιπλέον ζητήματα τεθούν από τους συμμετέχοντες.

Έτσι, δημιουργείται μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις εφαρμοζόμενες καλές Πρακτικές. Τα παρουσιαζόμενα Εργαλεία είναι έτοιμα προς άμεση Εφαρμογή, ενώ εάν κάποιος εκ των συμμετεχόντων επιθυμεί κάποια Προσαρμογή, αυτή υλοποιείται χωρίς κόστος από τους Συμβούλους της Εταιρείας μας.

Επίσης, θα περιγραφούν οι Απαιτήσεις που τίθενται κατά τον Σχεδιασμό ή τη Βελτίωση – Επέκταση ενός Συστήματος ERP για τη Διαχείριση των Παραγγελιών, καταγράφοντας τι Δεδομένα πρέπει να παρέχονται από το ERP και τι Αναφορές πρέπει να είναι σε θέση να δίνει σε κάθε βήμα.


ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • Θα παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη Διαδικασία Διαχείρισης Παραγγελιών, ακολουθώντας τη Μέθοδο με την οποία επιλύονται τα ανωτέρω προβλήματα.
 • Θα εξοικειωθούν στην Εφαρμογή των Best Practices προκειμένου να δίνεται η καλύτερη δυνατή Λύση, στα ανωτέρω προβλήματα.
 • Θα μετρούν και θα αξιολογούν σε κάθε βήμα της Διεργασίας το αποτέλεσμα με Δείκτες.
 • Θα διαχειρίζονται και θα επιλύουν τα προβλήματα ελλείψεων με σύγχρονα Εργαλεία που θα τους δοθούν.
 • Με τα παραπάνω θα κτισθεί μια ολοκληρωμένη Διαδικασία που θα εξασφαλίζει υψηλό Επίπεδο Εξυπηρέτησης και θα επιλύει τα προβλήματα.
 • Θα μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες Προσαρμογές στη Διαδικασία και στα Εργαλεία με την online υποστήριξη που παρέχεται δωρεάν.
 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο βελτίωσης της Παραγωγικότητας στο picking Παραγγελιών.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα, άνευ κόστους, για επιτόπου Αξιολόγηση των προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους από τους έμπειρους Συμβούλους της Εταιρείας μας.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Διαχείριση Παραγγελιών και Διανομών»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Όλα τα Εργαλεία που προαναφέρθηκαν στην Εισαγωγή
 • Εργαλεία για τη Μέτρηση της Παραγωγικότητας στην Παραλαβή, στο Picking και στη Διανομή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies