Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - Ν.4887/2022

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, για την αξιοποίηση των ενισχύσεων από τα Προγράμματα (Καθεστώτα Ενίσχυσης) του πρόσφατου «Αναπτυξιακού Νόμου-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Ν. 4887/2022, για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η δομή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4887/2022), οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις του, καθώς και οι βελτιώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να εντοπίζουν και να επιλέγουν το κατάλληλο Καθεστώς Ενίσχυσης, να συγγράφουν Ανταγωνιστικές Προτάσεις, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα με Ποιότητα και Αξιοπιστία και να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό Έλεγχο από τους φορείς Διαχείρισης.

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες Τεχνικές Πρόληψης και Επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εταιρεία μας για τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες ευκαιρίες στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, παρέχοντας υποστήριξη για την Αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

 • Η φιλοσοφία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
 • Αρχές και βασικοί ορισμοί
 • Δικαιούχοι και υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια -Εξαιρούμενοι
 • Περιφερειακές και Μη Περιφερειακές Ενισχύσεις
 • Καθεστώτα Ενίσχυσης και ποσοστά ενισχύσεων και προϋποθέσεις
 • Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός και De minimis
 • Διάρκεια υλοποίησης, ανώτατα ποσά ενισχύσεων, κατώτατα όρια Επενδυτικού Σχεδίου, χρηματοδοτικό σχήμα

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

 • Επιλογή του κατάλληλου Καθεστώτος Ενίσχυσης
 • Προκήρυξη καθεστώτων
 • Επιλεξιμότητα και κριτήρια Αξιολόγησης
 • Ανάλυση Καθεστώτων Ενίσχυσης (σκοπός, υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, επιλέξιμες δαπάνες, είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων, δικαιούχοι, αξιολόγηση):
  • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
  • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση Επιχειρήσεων
  • Νέο Επιχειρείν
  • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
  • Έρευνα και εφαρμοσμένη Καινοτομία
  • Αγροδιατροφή – πρωτογενής Παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών Προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
  • Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
  • Ενίσχυση τουριστικών Επενδύσεων
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  • Μεγάλες Επενδύσεις
  • Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
  • Επιχειρηματικότητα 360ο

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Αίτηση και Αξιολόγηση (άμεση και συγκριτική αξιολόγηση)
 • Ηλεκτρονική υποβολή Πρότασης
 • Επιλογή επιλέξιμων Δαπανών
 • Έργα και Υποέργα (Φυσικό Αντικείμενο)
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο)
 • Αξιολόγηση – Τελικές Βελτιώσεις / Διορθώσεις
 • Απόφαση ένταξης

4. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν.)
 • Υποβολή Αίτησης, Ερωτηματολογίου και Έκθεσης Πιστοποίησης
 • Οικονομοτεχνική μελέτη
  • Στοιχεία φορέα Επενδυτικού Σχεδίου
  • Τεχνική περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου
  • Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάμενης και νέας)
  • Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης
  • Προβλέψεις βιωσιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου
  • Προσάρτημα 1& 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης
 • Παράβολο υποβολής αίτησης υπαγωγής
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης υφιστάμενων φορέων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
 • Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου Φορέα
 • Οικονομικά στοιχεία φορέα Επενδυτικού Σχεδίου, όπως τηρούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογιστικές διατάξεις
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ως ΜΜΕ
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα της αρχικής Επένδυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Τεκμηρίωση επιλεξιμότητας δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού Επιχειρηματικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου από το φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου από το Φορέα με εξωτερική χρηματοδότηση
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης
 • Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης για την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου παραδοσιακού κτιρίου
 • Πρόσθετα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Βαθμολογίας
  • Δεικτών ωριμότητας επενδυτικού σχεδίου
  • Δεικτών αξιολόγησης φορέα επενδυτικού σχεδίου
  • Στοιχεία τεκμηρίωσης υφιστάμενων δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης χαρακτήρα κινήτρου
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις και Υποδείγματα
 • Ανάλυση έκθεσης πιστοποίησης
 • Ανάλυση δεικτών αξιολόγησης – Υπόδειγμα στοιχείων

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων
 • Τροποποιήσεις Επενδυτικών Σχεδίων
 • Ολοκλήρωση Επενδυτικών σχεδίων και έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας
 • Περιεχόμενο και καταβολή ενισχύσεων
 • Υποχρεώσεις ενισχυόμενων Φορέων
 • Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
 • Παράβολα
 • Ανάκληση αποφάσεων – Κυρώσεις
 • Καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα καταβολής 25%
 • Καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα τακτικού Ελέγχου
 • Δικαιολογητικά Καταβολής των ενισχύσεων της επιχορήγησης, της επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και της Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Μητρώα Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων – Ορκωτοί Λογιστές
 • Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων, Γνωμοδοτικές Επιτροπές
 • Όργανα ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων – Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής
 • Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού νόμου (Π.Σ.- Αν)
 • Όροι δημοσιότητας

7. BUSINESS PLAN

 • H Φιλοσοφία του Business Plan
 • Η αναγκαιότητα ενός πλήρους Business Plan
 • Κρίσιμα σημεία και απαιτούμενα για ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο Business Plan

8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Επενδυτές, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Στελέχη Φορέων Δημοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων Φορέων Δημοσίου, ΜΚΟ και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την Διαχείριση Προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τη νέα δομή, τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
 • Θα εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης και της Δομής Ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Θα μπορούν να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατάσταση με τον Προϋπολογισμό της Πρότασης.
 • Θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και θα σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης.
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιούν Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για:
  • Την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται.
  • Την παρακολούθηση των Δαπανών και των Εσόδων του Έργου, ώστε να εκτιμούν την Ταμειακή Ροή.
 • Λόγω του μεγάλου Δικτύου Πελατών της εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των Προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες.
 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα Προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της Πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια Αξιολόγησης) και τους τρόπους βελτίωσης.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Οι Σημειώσεις του Σεμιναρίου “Νέος Αναπτυξιακός Νόμος”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Date: 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies