ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η AQS, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τις Ακαδημαϊκές τους Μονάδες, σε όλα τα Στάδια της Διαδικασίας Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τους, από την σύνταξη ενός πλήρως τεκμηριωμένου Φακέλου πιστοποίησης μέχρι και την προετοιμασία για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της «διαδικτυακής» επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και τις ενέργειες αποκατάστασης των όποιων πιθανών παρατηρήσεων προκύψουν από αυτήν. Για τον σχεδιασμό θα ληφθεί υπ’ όψιν όλο το θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης και συγκεκριμένα:

  1. Ο πρόσφατα ψηφισθέντας νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ.
  2. Η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακά Σπουδών της ΕΘΑΑΕ της 23-10-2023, όπως ισχύει.
  3. Το αντίστοιχο «Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» της ΕΘΑΑΕ, Σεπτέμβριος 2023.
  4. Το «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών», ΕΘΑΑΕ Σεπτέμβριος 2023.
  5. Η «Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΜΣ», ΕΘΑΑΕ, 2023.
  6. Ο «Οδηγός Πιστοποίησης», ΕΘΑΑΕ 2021.
  7. «Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG – 2015)» European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η AQS έχει σχεδιάσει μία μοντελοποιημένη Διεργασία που αποτυπώνεται εδώ.

Η AQS συνεργάζεται με τα περισσότερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας σε πληθώρα έργων (πχ Πιστοποιήσεις Μεταπτυχιακών, Μεταπιστοποίηση Προπτυχιακών, Εκπαίδευση Στελεχών, Αναδιοργάνωση Διεργασιών, Έρευνες Απασχολησιμότητας κα), όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

 

Η AQS στα 30 έτη παρουσίας της στην αγορά έχει απόλυτη επιτυχία σε όλες τις πιστοποιήσεις που προετοιμάζει, σε πληθώρα αντικειμένων (π.χ. Πιστοποιήσεις Μεταπτυχιακών, Συστημάτων με βάση Διεθνή Πρότυπα πχ ISO 9001 κ.α).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6216997 και στο aqs@aqs.gr.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευάγγελος Μιχαλολιάκος