Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής - Το Κτίσιμο του MRP II

Στο Σεμινάριο αυτό αναλύονται τα βασικά Δεδομένα, οι Οργανωτικές Δομές, τα απαραίτητα Αρχεία, η Μεθοδολογία Ελέγχων βήμα προς βήμα, τα κρίσιμα σημεία σε επίπεδο ρόλων, δεδομένων και ολοκλήρωσης λειτουργιών, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία, προκειμένου να σχεδιαστεί ή να βελτιωθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής.

Το Σύστημα αυτό που συνιστά τη βάση του MRP II (Manufacturing Resource Planning), βελτιώνει τη ροή των Πληροφοριών που αφορούν Προγραμματισμό και Απολογισμό της Παραγωγής, εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων Υλικών και την επάρκεια της Δυναμικότητας των Μηχανημάτων και των ανθρώπινων πόρων Παραγωγής, Διαχείρισης Αποθήκης Υλικών και Ανταλλακτικών, Συντήρησης και Ελέγχου Ποιότητας με αποτέλεσμα μείωση του χρόνου Παραγωγής, σημαντική αύξηση της Παραγωγικότητας και μείωση των Αποθεμάτων Α΄ υλών, Βοηθητικών Υλών και Ετοίμου Προϊόντος.

Δεδομένου του ότι το MRP II υποστηρίζει διατμηματικές διεργασίες που απαιτούν άμεση ενημέρωση στα παραπάνω τμήματα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων προγραμματισμού, εκτέλεσης, παρακολούθησης, επαναπρογραμματισμού εκτέλεσης και προμηθειών υλικών και πόρων σε μια πλατφόρμα για τη διασφάλιση διαθεσιμότητας ακριβών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο όπου αυτά απαιτούνται.

Σε περιβάλλοντα εκτός MRP II πολλές από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες παρακολουθούνται σε εφαρμογές νησίδες τις οποίες συντηρούν επί μέρους τμήματα του οργανισμού και οι οποίες χρησιμοποιούνται, συνήθως ασύγχρονα, για αποσπασματική επεξεργασία δεδομένων. Ως αποτέλεσμα η λήψη αποφάσεων συχνά γίνεται βάσει μη επικαιροποιημένων δεδομένων. Στο σεμινάριο τα Στελέχη θα αντιληφθούν καθαρά πώς το MRP II επιβάλλει την ευθυγράμμιση της ροής των πληροφοριών μεταξύ των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων και θα γνωρίσουν μεθοδολογία για την επίτευξη αυτής της ευθυγράμμισης στηριγμένη σε αρχές Λιτής Διαχείρισης (Lean Management).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη που ασχολούνται με τον εξ΄ αρχής Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Συστημάτων Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής (MRP II), καθώς και στα Στελέχη που επιχειρούν να βελτιώσουν τις Πρακτικές σε υπάρχοντα Συστήματα εν όψει κάποιας αναβάθμισης του ERP ή του MRP σε MRP ΙΙ. Τυπικές τέτοιες αναβαθμίσεις συχνά συμπεριλαμβάνουν την ενσωμάτωση πολλών από τις παραπάνω εξωτερικές εφαρμογές-νησίδες στο σύστημα MRP II.


Duration

26-11-2021

Ενότητες

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ:

 • Κέντρα Εργασίας
 • Γραμμές Παραγωγής

Β. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ:

 • Εξοπλισμός και Ανταλλακτικά του
 • Χειριστές
 • Τεχνικοί Συντήρησης
 • Ελεγκτές Ποιότητας
 • Υλικά Παραγωγής
 • Αναλώσιμα

Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

 • Μέθοδοι Forecasting Παραγωγής
 • Τύποι παραγωγής και εντολών Παραγωγής
 • Υλικά, Πίνακες Υλικών BOM, Φασεολόγια (Routing), Συνταγές (Recipes), Παραλλαγές Υλικών, Εναλλακτικές Διαδικασίες / Εκδόσεις Παραγωγής (Production Versions)
 • Λίστες χρήσης Υλικών (Where-used lists)
 • Άλλα πρωτογενή δεδομένα των οποίων η Διαχείριση μπορεί να εκτελείται σε εφαρμογές-νησίδες όπως καλούπια, κρίσιμα εξαρτήματα για προληπτική και προβλεπτική Συντήρηση, εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου, βαρδιολόγια χειριστών Μηχανών και συντηρητών κ.α.

Δ. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΡΟΛΟΙ:

 • Οικονομικός Ελεγκτής (Financial Controller)
 • Υπεύθυνος Τεχνικών Αλλαγών (Change Controller)
 • Προγραμματιστής Παραγωγής (Production Planner)

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

 • Έλεγχος διαθεσιμότητας Υλικών
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας Μηχανών βάσει Προγράμματος Προληπτικής και Προβλεπτικής Συντήρησης
 • Έλεγχος Δυναμικότητας (Capacity Planning)
 • Πρόγραμμα Απαιτήσεων Υλικών MRP
 • Πρόγραμμα Απαιτήσεων  Δυναμικότητας
 • Εξομάλυνση Δυναμικότητας

ΣΤ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 • Αναλώσεις Υλικών Εντολών Παραγωγής
 • Επιβεβαιώσεις εργασιών Εντολών Παραγωγής
 • Διαχείριση αποκλίσεων Παραγωγής
 • Μετρήσεις εργατικών – Δελτία Εργασίας
 • Περιοδικές εργασίες Παραγωγής
 • Μετρήσεις Παραγωγικότητας  ΑΩ
 • Μετρήσεις Παραγωγικότητας  ΜΩ

Ζ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

 • Αποτύπωση Διαδικασιών με τη Μέθοδο SIPOC για τη λεπτομερή καταγραφή των ροών Δεδομένων
 • Μέτρηση και  Βελτίωση  Παραγωγικότητας Μηχανών
 • Εντοπισμός  Bottleneck  και Βελτίωση  Ροής Εργασιών
 • Μείωση των απωλειών  Χρόνου  στο  Setup  – Μελέτη Χρόνων Μεθόδων
 • Στατιστικός  Έλεγχος Παραγωγής
 • Παρακολούθηση της κατάστασης Παραγγελίας (ποσοστό Υλοποίησης, ημερομηνία  Παράδοσης)

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν ώστε να:

 • Καθορίζουν με Ορθολογικό τρόπο τα Κέντρα Κόστους.
 • Εξοικειωθούν με τη Δομή των Αρχείων Bill of Materials (BOM) του Συστήματος και τον τρόπο που ετοιμάζονται.
 • Ετοιμάζουν τα Φασεολόγια βασιζόμενοι στην κυρίως ροή Παραγωγής (και τις όποιες εναλλακτικές αυτής) του κάθε Προϊόντος και στον τρόπο συμμετοχής της κάθε Μηχανής εν σειρά ή εν παραλλήλω στην εκάστοτε ροή.
 • Ετοιμάζουν Ολοκληρωμένα Αρχεία (Master Files) Προϊόντων, Πρὠτων Υλών & Υλικών Συσκευασίας καθώς και Προμηθευτών.
 • Συνδέουν τον προγραμματισμό της Παραγωγής με το χρόνο Παράδοσης των Υλικών εφαρμόζοντας MRP.
 • Εντοπίζουν σημεία Bottleneck στην Παραγωγή και να προβαίνουν σε εξισορρόπηση μεταφέροντας Παραγωγή πριν και μετά από αυτά.
 • Μετρούν την Παραγωγικότητα Μηχανών και Προσωπικού, τις φύρες Παραγωγής καθώς και το ακριβές Κοστολόγιο κάθε Παρτίδας και αντιπαραβάλουν τα παραπάνω με τις προδιαγραφές και το αντίστοιχο προϋπολογισθέν Κόστος.
 • Εξοικειωθούν με τις μεθόδους μελετών Χρόνων – Μεθόδων.
 • Βελτιώσουν την επικοινωνία με τον Πελάτη καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την ημερομηνία Παράδοσης κάθε Παραγγελίας εφαρμόζοντας το Σύστημα MRP II.
 • Κοστολογούν τον αρνητικό αντίκτυπο που προκύπτει από αλλαγές ημερομηνιών παράδοσης ή και άλλων προδιαγραφών παραγγελιών του πελάτη που έχουν ήδη ενταχθεί στο πλάνο παραγωγής.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο “ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ MRP II”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Εφαρμογή σε Excel για τον προγραμματισμὀ και την κοστολόγηση
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ με κατεύθυνση στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.
Live Online Training
Date: 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 08-12-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies