Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Διαγωνισμοί - Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Τροποποιήσεις Ν. 4782/2021

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πτυχές του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, σε πρακτικά ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων. Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή Λειτουργία και Οργάνωση των Διεργασιών τόσο των αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων Τμημάτων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της Διαδικασίας Προετοιμασίας και Υποβολής Προσφοράς, Ανάθεσης και Εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατες (9.3.2021), εκτεταμένες τροποποιήσεις του νόμου (Ν.4782/2021) και την κριτική επισκόπηση των κυριότερων από αυτές, υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Ενότητες

ΜΕΡΟΣ Α

 1. Ο ν. 4412/2016: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
 2. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εσωτερικό Περιβάλλον
  • Διασύνδεση μεταξύ των Υπηρεσιών
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αποφαινόμενα Όργανα
  • Προτυποποίηση Εγγράφων
  • Κατάρτιση
 3. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εξωτερικό Περιβάλλον
  • Σχέσεις με Αγορά – Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με Αγορά
  • Προμηθευτές
  • Ενημέρωση
 4. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (αναθέτουσες Αρχές)
  • Τμήματα – Αρμοδιότητες
  • Αντικείμενα Προμηθειών
  • ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ: ανάρτηση άνω των 2.500 ευρώ
  • Διασύνδεση με ERP
  • Προτυποποίηση Διαδικασιών
 5. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (Οικονομικοί Φορείς)
  • Παρακολούθηση Διαγωνισμών
  • Έγκαιρη Προετοιμασία
  • Έκδοση Πιστοποιητικών (και κατά χρόνο Υποβολής Προσφοράς)
  • ΤΕΥΔ – ΕΕΕΣ
   • Κατάργηση ΤΕΥΔ
   • Διευκρινίσεις ΕΕΕΣ – εκ νέου Υποβολή
   • ΕΣΗΔΗΣ
   • Κρίσιμα σημεία Διακήρυξης
   • Επικοινωνία με αναθέτουσα Αρχή

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Το Αίτημα Προμήθειας
  • Προετοιμασία
  • Διαβούλευση με Αγορά
  • Τεχνικές Προδιαγραφές
 2. Προγραμματισμός Προμηθειών
 3. Ανάληψη Δεσμεύσεων
  • Ετήσια – Πολυετής
 4. Διαδικασίες Ανάθεσης
  • Κατάτμηση
 5. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Κριτήρια Ανάθεσης
 6. Απ’ ευθείας ανάθεση
 7. Προετοιμασία Διακήρυξης
  • Πολυετείς Συμβάσεις
  • Δικαιώματα Προαίρεσης
  • Συμφωνίες – Πλαίσιο
  • Τήρηση Περιβαλλοντικής – Εργατικής / Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας (18, παρ. 2)
  • Ενημέρωση Υποψηφίων
  • Εγγυήσεις – επί του Προϋπολογισμού
  • Λόγοι αποκλεισμού
  • Υπεργολαβία – Δάνεια Εμπειρία

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Διαδικασίας
 2. Στάδια Διαδικασίας (Ενοποίηση)
 3. Επιτροπές Αξιολόγησης (Σύνθεση – Διαδικασία)
  • Όργανα Διενέργειας Διαγωνισμών
  • Σύγκρουση Συμφερόντων (24)
 4. Ειδικά Θέματα Ενδιαφέροντος
  • Συμπλήρωση ελλειπόντων Δικαιολογητικών
  • Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης (Δικαιολογητικά – Κοινοποιήσεις) – κατακύρωση 80 – 120% ποσότητας
  • Κοινοποίηση και σε προσωρινό Ανάδοχο
  • Συμπλήρωση Δικαιολογητικών
  • «Απατηλές» Δηλώσεις
  • Ματαίωση Διαδικασίας

ΜΕΡΟΣ Δ

 1. Κανόνες Εκτέλεσης (Αγαθά – Υπηρεσίες) (άρθρα 200 επ.)
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο (129)
  • Ολοκλήρωση
  • Τροποποίηση – Μονομερής Λύση Σύμβασης
  • Παρακολούθηση Σύμβασης
 2. Παραλαβή Αγαθών – Υπηρεσιών
 3. Επιτροπές Παραλαβής
 4. Πρωτόκολλα Παραλαβής
 5. Αυτοδίκαιη Παραλαβή
 6. Ποινικές Ρήτρες (218)
 7. Έκπτωση (203)

ΜΕΡΟΣ Ε

 1. Δικαστική Προστασία
  • Συνοπτικός Διαγωνισμός
  • Ανοικτός Διαγωνισμός
  • ΕΑΑΔΗΣΥ
  • ΑΕΠΠ (Σχόλια – Νομολογία) – αρμοδιότητα άνω των 30.000 ευρώ
 2. Παρατηρήσεις – Συζήτηση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε Στελέχη και Νομικούς Συμβούλους αναθετουσών Αρχών που συμμετέχουν σε Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. διευθύνσεις Προμηθειών κλπ.)
 • Σε εξειδικευμένα Στελέχη Εταιρειών – Οικονομικών Φορέων ή Συμβούλους που ασχολούνται με Δημόσιους Διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης, αλλά και να έχουν μια «εκ των έσω» γνώση των Διαδικασιών Ανάθεσης – Προμηθειών

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Νίκος Στυλιανίδης

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και Νομικός Σύμβουλος επιλεγμένων Φορέων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε θέματα Διοικητικού Δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής Οργάνωσης και Εφαρμοσμένης Νομικής Έρευνας. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 390 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 390 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο