Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ν.4412/2016 - Ν. 4782/2021- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πλέον σημαίνουσες πτυχές του Ν.4412/2016, ιδίως σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων αγαθών – υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, τις βασικές αλλαγές αλλά και τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με τις τροποποιήσεις του (Ν. 4782/2021 κλπ.). Επίσης, αναλύονται και οι τελευταίες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων επί κρίσιμων ζητημάτων.

Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση των διαδικασιών και λειτουργιών, τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων τμημάτων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (προετοιμασία για την υποβολή προσφοράς, ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης).

Συγκεκριμένα αναλύονται τα διάφορα είδη της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι τεχνικές και τα εργαλεία ανάθεσης, οι βασικές έννοιες και σταχυολογούνται σημαντικές αποφάσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων αλλά και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί διαφόρων ζητημάτων.

Ενότητες


Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Εξαιρέσεις – σε ποιες Συμβάσεις δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία που αναλύεται.
 • Το Νομικό Πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες Συμβάσεις.
 • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία, με τις πρόσφατες Τροποποιήσεις.
 • Κατώτατα όρια κοινοτικών οδηγιών.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Έννοια Οικονομικού Φορέα.
 • Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Έργου, Μελέτης, Υπηρεσίας και Προμήθειας και λοιπά είδη Δημοσίων Συμβάσεων (μεικτές, ήσσονος αξίας, ανατιθέμενες κατ᾽αποκλειστικότητα).
 • Εμπλεκόμενοι Φορείς.
 • Εμπλεκόμενες Αρχές.
 • Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Γενικοί Κανόνες που διέπουν την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Ανοιχτή, κλειστή, ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος, σύμπραξη καινοτομίας, συμφωνίες πλαίσιο, διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, απευθείας ανάθεση.
 • Ανάθεση με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 • Το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Το TendersElectronicDaily (TED) της ΕΕ.
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας και σχετικές Προθεσμίες.
 • Χρήση πρότυπων τευχών και υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΔΗΣΥ.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γενικές Αρχές επιλογής των συμμετεχόντων και ανάθεσης των Συμβάσεων.
 • Λόγοι αποκλεισμού.
 • Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια.
 • Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εγγυήσεις (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας).
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Συμπλήρωση και Υποβολή.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις.
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
 • Έγγραφα Σύστασης.
 • Εξουσιοδοτήσεις και Πληρεξούσια.
 • Τεχνική και Οικονομική Ππροσφορά.
 • Δείγματα Εργασιών.
 • ISO.

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.
 • Κατάταξη Προσφορών.
 • Κριτήρια Ανάθεσης.

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 • Πιστοποιητικά Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις.
 • Φορολογικές και Ασφαλιστικές ενημερότητες.

Η. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Ειδική ή Ενδικοφανής Προσφυγή.
 • Προδικαστική Προσφυγή.
 • Αίτηση Αναστολής.
 • Αίτηση Ακύρωσης.

Θ. ΧΡΗΣΙΜΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Φορέων και Υπεργολαβία.
 • Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές.
 • Ισοδύναμες και ισότιμες Προσφορές.
 • Συμπλήρωση – αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών.
 • Ματαίωση Διαδικασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε Στελέχη και Νομικούς Συμβούλους, δικηγόρους Αναθετουσών Αρχών ή οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. Διευθύνσεις Προμηθειών, Νομικές Υπηρεσίες, Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι κ.λπ.)
 • Σε εξειδικευμένα Στελέχη Εταιρειών – Οικονομικών Φορέων ή Συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών Αρχών Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:

 • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων (N. 4412/2016) με τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4781/2021
 • Τα διαφορετικά είδη των Δημοσίων Συμβάσεων
 • Τις βασικές έννοιες, όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στην διαδικασία ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης
 • Τα κριτήρια επιλογής και τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής στην Διαδικασία Δημόσιας Ανάθεσης
 • Την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο
 • Την υποχρέωση συμπλήρωσης – αποσαφήνισης των δικαιολογητικών
 • Τους λόγους και την διαδικασία ματαίωσης της Ανάθεσης ενός Δημόσιου Διαγωνισμού
 • Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμμετέχει ένας τρίτος σ᾽ ένα Δημόσιο Διαγωνισμό
 • Την αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων και εννοιών από τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αλλά και τις αρμόδιες αρχές

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ιωάννης Σαρακηνός

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science, όπου και απέκτησε στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην νομοθεσία που διέπει το οικονομικό έγκλημα (white collar crime). Έκτοτε ασχολείται ενδελεχώς και εξειδικεύεται στις δημόσιες συμβάσεις, στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο οικονομικό έγκλημα, διατελώντας, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος εταιρειών, ΝΠΔΔ αλλά και φυσικών προσώπων, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, και παραθέτοντας εισηγήσεις επί των εν λόγω αντικειμένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα".
Live Online Training
Έναρξη: 22/11/2022 9:30 πμ
Λήξη: 23/11/2022 12:45 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 25% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 16-11-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 25% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο