Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4782/2021

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές του Ν. 4412/2016, κυρίως σε ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από νομική όσο και από διαχειριστική πλευρά, τις βασικές αλλαγές αλλά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του (Ν. 4782/2021 κ.λπ. νόμων εντός του 2022). Τα ανωτέρω αναλύονται υπό το πρίσμα διαφόρων αποφάσεων τόσο της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) όσο και των αρμόδιων δικαστηρίων της χώρας.

Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση των διαδικασιών και λειτουργιών τόσο των Αναθετουσών Αρχών όσο και των Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας Ανάθεσης (δημοσίευση Διακήρυξης, υποβολή Προσφοράς, αποφάσεις Ανάθεσης και εκτέλεσης Δημόσιας Σύμβασης).

Συγκεκριμένα αναλύονται τα διάφορα είδη της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι Τεχνικές και τα Εργαλεία Ανάθεσης, οι βασικές έννοιες, αρχές και κανόνες Ανάθεσης καθώς και επιμέρους, σημαντικά, ζητήματα.

Ενότητες

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Εξαιρέσεις – σε ποιες Συμβάσεις δεν εφαρμόζεται ο Ν. 4412/2016.
 • Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις.
 • Κατώτατα όρια κοινοτικών οδηγιών.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Έννοια Οικονομικού Φορέα.
 • Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Έργου, Μελέτης, Υπηρεσίας, Προμήθειας και λοιπά είδη Δημοσίων Συμβάσεων (μεικτές, ήσσονος αξίας, ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα).
 • Εμπλεκόμενοι Φορείς.
 • Εμπλεκόμενες Αρχές.
 • Αρχές και κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Ανοιχτή, κλειστή, ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος, σύμπραξη καινοτομίας, συμφωνίες πλαίσιο, διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, απευθείας Ανάθεση.
 • Ανάθεση με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 • ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • TendersElectronicDaily (TED).
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας και σχετικές προθεσμίες.
 • Χρήση πρότυπων τευχών και υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΔΗΣΥ.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γενικές αρχές επιλογής των συμμετεχόντων.
 • Λόγοι αποκλεισμού.
 • Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια.
 • Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εγγυήσεις (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας).
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Συμπλήρωση και Υποβολή.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά.
 • Έγγραφα σύστασης.
 • Εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια.
 • Τεχνική και οικονομική Προσφορά.
 • Δείγματα εργασιών.
 • ISO.

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής.
 • Έλεγχος τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 • Κατάταξη Προσφορών.
 • Κριτήρια ανάθεσης.

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 • Ποινικό Μητρώο.
 • Πιστοποιητικά Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Η. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Προδικαστική Προσφυγή.
 • Αίτηση αναστολής και ακύρωσης.

Θ. ΧΡΗΣΙΜΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οικονομικών Φορέων και υπεργολαβία.
 • Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές.
 • Ισοδύναμες και ισότιμες Προσφορές.
 • Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
 • Ματαίωση διαδικασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε Στελέχη, Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους Αναθετουσών Αρχών ή Εταιρειών – Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Σε εξειδικευμένα Στελέχη ή Συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς Εταιρειών – Οικονομικών Φορέων αλλά και Αναθετουσών Αρχών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:

 • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων (N. 4412/2016) με τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4781/2021 αλλά και διάφοροι νόμοι που εκδόθηκαν εντός του 2022
 • Τα διαφορετικά είδη των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Τις βασικές έννοιες, όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στην διαδικασία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ανάθεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης
 • Τα κριτήρια επιλογής και τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής των Εταιρειών – Οικονομικών Φορέων
 • Την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο
 • Την υποχρέωση συμπλήρωσης – αποσαφήνισης των δικαιολογητικών
 • Τους λόγους και την διαδικασία ματαίωσης της Ανάθεσης ενός Δημόσιου Διαγωνισμού
 • Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμμετέχει ένας τρίτος Οικονομικός Φορέας σ᾽ ένα Δημόσιο Διαγωνισμό
 • Την αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων και εννοιών από τα εθνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια αλλά και τις αρμόδιες εθνικές Αρχές

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ιωάννης Σαρακηνός

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science, όπου και απέκτησε στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην νομοθεσία που διέπει το οικονομικό έγκλημα (white collar crime). Έκτοτε ασχολείται ενδελεχώς και εξειδικεύεται στις δημόσιες συμβάσεις, στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο οικονομικό έγκλημα, διατελώντας, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος εταιρειών, ΝΠΔΔ αλλά και φυσικών προσώπων, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, και παραθέτοντας εισηγήσεις επί των εν λόγω αντικειμένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα".
Live Online Training
Έναρξη: 26/05/2023 9:30 πμ
Λήξη: 26/05/2023 5:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €

 

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 19-05-2023

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €

 

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο