Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ν. 4795/2021 & Ν. 5013/2023

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, αναφορικά με τη Διαχείριση Κινδύνων που επηρεάζουν τόσο την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων, όσο και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των φορέων τους, στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4795/2021, όπως συμπληρώθηκε από τον ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και βρίσκεται σήμερα σε ισχύ.

Με το πρόσφατο και ισχύον θεσμικό πλαίσιο εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα, ορίζονται η πολιτική, το πλαίσιο, η διαδικασία και τα όργανα διαχείρισης κινδύνων και προβλέπεται η λειτουργία Μητρώου Κινδύνων και Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς.

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης ή τις επιπτώσεις των κινδύνων και να αποφέρει Οφέλη που σχετίζονται με καλύτερες Αποφάσεις, επιτυχημένη αντιμετώπιση Αλλαγής, ιεράρχηση Δράσεων, αυξημένη λειτουργική Αποδοτικότητα και αποφυγή τυχόν δυσμενών εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου εκπαιδεύονται για την κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας αναγνώρισης, αξιολόγησης και ελέγχου ενδεχόμενων δυσμενών ή ευνοϊκών γεγονότων ή καταστάσεων, ούτως ώστε ο δημόσιος φορέας να προσεγγίζει μεθοδικά τους κινδύνους (και τις ευκαιρίες) που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, οικονομικές ή μη, και να διασφαλίζει την επίτευξη των αντικειμενικών του στόχων με ενισχυμένη πολιτική αποτελεσματικότητα για την υποστήριξη της κοινωνίας.

Το καινοτόμο αυτό Σεμινάριο, είναι προσαρμοσμένο στην πρακτική ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της νομοθεσίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO 31000:2018, ISO 31010:2019, COSO Guidelines κ.ά.

Επίσης το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορεί να συνδράμει στην καλύτερη προετοιμασία, για την πιστοποίηση του διαχειριστή κινδύνων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΚΚΔΑ. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει στα 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά ειδικά Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων που περιλαμβάνουν:

 • Εντοπισμό των Κινδύνων
 • Αξιολόγηση επικινδυνότητας
 • Ιεράρχηση Κινδύνων
 • Σχεδιασμό δράσεων και παρακολούθησής τους για τη διαχείριση των Κινδύνων
 • Δείκτες αποδοτικής διαχείρισης Κινδύνων
 • Εργαλεία επίλυσης προβλημάτων

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 • Εισαγωγή στην έννοια κινδύνου (risk) και διαχείρισής τουV
 • Προσέγγιση risk thinking approach στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας
 • Βασικές κατηγορίες Κινδύνων
 • Ο ν. 4795/2021 & ν. 5013/2023 και πεδίο εφαρμογής
 • Βασικές έννοιες – Γραμμές ρόλων
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχωρισμός με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Στόχοι, λειτουργία και αρμοδιότητες
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο συντονιστικός της ρόλος

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Πολιτική και πλαίσιο διαχείρισης Κινδύνων
 • Όργανα διαχείρισης Κινδύνων και αρμοδιότητες
 • Αρχεία και στοιχεία
 • Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων
 • Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • ISO 31000:2018 ‘Risk Management – Guidelines
 • ISO 31010:2019 ‘Risk Management – Risk Assessment Techniques
 • Οδηγός διαχείρισης Κινδύνων διαφθοράς και απάτης της ΕΑΔ
 • Βήμα προς Βήμα Ανάλυση Επικινδυνότητας
  • Προετοιμασία Φορέα
  • Ανάλυση SWOT
  • Αναγνώριση Κινδύνων και πηγών τους
  • Έντυπο Αναφοράς Κινδύνου
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση Κινδύνων
  • Πιθανότητα εμφάνισης Κινδύνου
  • Αντίκτυπος του Κινδύνου
  • Στάθμη εγγενούς Κινδύνου
  • Επάρκεια δικλίδων Ελέγχου
  • Υπολειμματικός Κίνδυνος
  • Διάθεση ανάληψης Κίνδυνων (Risk Appetite) και η ανοχή του έναντι των αναγνωρισμένων Κινδύνων (Risk Tolerance)
  • Αντιμετώπιση Κινδύνων (risk treatment), αποτροπή, αποδοχή, μετριασμός, μετάθεση Κινδύνου
  • Παράδειγμα Συμπλήρωσης Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων
  • Σχέδιο δράσης
  • Παρακολούθηση, έλεγχος επικινδυνότητας και επικαιροποίηση Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων

4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ISO 31010

 • Δενδρική Ανάλυση Κινδύνου (Event tree identification analysis)
 • Διάγραμμα αιτίας Αποτελέσματος (Cause & effect diagram)
 • Ανάλυση Ανθρώπινης Αξιοπιστίας (Human reliability assessment)
 • Εκτίμηση Πιθανότητας Κινδύνου (Likelihood Analysis and Probability Estimation)
 • Failure Mode and Effect Analysis
 • Οπτικοποίηση Κινδύνων (Bow Tie Diagram for Unwanted Consequences)
 • Ανάλυση Μαρκώφ (System Markov Diagram)
 • Προσομοίωση Μόντε Κάρλο (Monte Carlo Simulation)
 • Τεχνική Delphi
 • Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)
 • Ανάλυση ριζικού αιτίου (Root cause analysis)

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Σύστημα αναφορών διαχείρισης Κινδύνων
 • Παρακολούθηση Εφαρμογής και Αναθεώρηση της Πολιτικής
 • Κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης – COSO (Committee of Sponsoring Organizations)

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτατα Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και σε όλα τα Στελέχη των Δημοσίων Φορέων που εμπλέκονται στη Διαχείριση Κινδύνων, σε Υπευθύνους Συστημάτων, Υπευθύνους Ασφάλειας, Υπευθύνους Οικονομικών, σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές και γενικά σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες Πρακτικές και Μεθοδολογίες της Διαχείρισης Κινδύνων όπως αυτές απαιτείται να εφαρμοστούν στον Δημόσιο Τομέα.

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες:

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές, έννοιες της διαχείρισης Κινδύνων καθώς και την μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισής τους.
 • Γνωρίζουν τη διάρθρωση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου αναφορικά με τη διαχείριση Κινδύνων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 • Γνωρίζουν το μεθοδολογικό πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις υφιστάμενες κατευθυντήριες Oδηγίες.
 • Εξοικειωθούν με Καλές Πρακτικές (Best Practices) για τη μετατροπή των Κινδύνων σε ευκαιρίες βελτίωσης Απόδοσης.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια ολοκληρωμένη μελέτη Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε διάφορες κατηγορίες Κινδύνων.
 • Εξοικειωθούν με τον τρόπο χρήσης των σχετικών Εργαλείων διαχείρισης Κινδύνων (risk register, heatmap, swot analysis, κ.ά.).
 • Επιλέγουν το κατάλληλο Εργαλείο για την αξιολόγηση και την αποτύπωση των Κινδύνων.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Βεβαιώση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο επάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Θεοχάρης Χατζηγρηγορίου

Θεοχάρης Χατζηγρηγορίου

Ο Θεοχάρης Χατζηγρηγορίου, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακού σπουδών στην Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικό Έλεγχο (ΕΚΠΑ). Παράλληλα είναι  υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικής των Επιχειρήσεων στο ΕΚΠΑ με επιστημονικό πεδίο τον Εσωτερικό Έλεγχο και την Διαχείριση Κκινδύνων. Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής και διαχειριστής Κινδύνων, κατέχει τις πιστοποιήσεις CRMA , CFE, CICA, COSO, QAC  καθώς και την 2ετή πιστοποίηση μακροχρόνιας κατάρτισης επιπέδου 5 από το ΕΚΠΑ στον Εσωτερικό Έλεγχο. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΚΕΜΕΧ και στο ΕΚΔΔΑ και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της διαχείρισης Κκινδύνων του ΝΟΠΕ/ ΕΚΠΑ. Έχει 25 έτη εμπειρία  σε όλο το πλέγμα του Εσωτερικού Ελέγχου και της διαχείρισης Κινδύνων, στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει απασχοληθεί και επιβλέψει έργα διαχείρισης και καταγραφής Κινδύνων σε μεγάλους Οργανισμούς. Έχει διατελέσει Εσωτερικός Ελεγκτής και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στα Νοσοκομεία ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ, Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ και ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, και είναι υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Λιμένος Λαυρίου και Ραφήνας, τις Κτιριακές Υποδομές Δημοσίου και το ΤΜΕΔΕ Ίδρυμα Μικροχρηματοδοτήσεων. Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής και Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στις εταιρείες MAKRO CASH & CARRY, TITAN AE, SIEMENS TELECOM ως SOX OFFICER ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΕ, ΜΕΤΚΑ, LAIKI FACTORING και ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING.
Live Online Training
Έναρξη: 19/06/2024 9:30 πμ
Λήξη: 19/06/2024 5:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies