Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ISO 50001:2018

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Διαχείριση της Ενέργειας έχει καταστεί ένας σημαντικός παράγοντας βιωσιμότητας για κάθε Επιχείρηση - Οργανισμό με σημαντική κατανάλωση Ενέργειας. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται πρακτικές και μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να αναπτυχθεί ένα Σύστημα εξοικονόμησης Ενέργειας με βάση το Πρότυπο ISO 50001:2018 "Energy management systems – Requirements with guidance for use". Για την εφαρμογή του Προτύπου αυτού σχεδιάζονται διαδικασίες και δράσεις μέσω των οποίων τα Συστήματα κατανάλωσης Ενέργειας μειώνουν τις απώλειες και την κατανάλωση Ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση του Ενεργειακού Κόστους και τη σχετική προστασία του Περιβάλλοντος.

Το Πρότυπο ISO 50001:2018 προσφέρει το πλαίσιο με βάση το οποίο η Επιχείρηση μπορεί αρχικά να αξιολογήσει την τρέχουσα επίδοσή της σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, να θέσει Ενεργειακούς Στόχους και στη συνέχεια να εφαρμόσει τεχνικές μείωσης της αναλισκόμενης Ενέργειας για όλες τις δραστηριότητές της, με την εφαρμογή των διαδικασιών που προαναφέρθηκαν και την υλοποίηση των πλάνων των σχετικών δράσεων.

Είναι το μοναδικό πρότυπο, που κατά την στιγμή της πιστοποίησης του έχει ήδη αποσβέσει το κόστος Εγκατάστασης και Πιστοποίησης του, μέσω των μέτρων μείωσης Κόστους Ενέργειας που θα προταθούν.

Ενότητες

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Πηγές Ενέργειας
 • Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Στερεά Καύσιμα
 • Υγρά Καύσιμα
 • Αέρια Καύσιμα

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Μετρητικός Εξοπλισμός για θέματα Ενέργειας
 • Συστήματα Αυτοματοποιημένης Παρακολούθησης
 • Συστήματα μέσω των οποίων ρυθμίζεται η κατανάλωση αιχμής, ώστε η χρέωση της κιλοβατώρας να είναι μειωμένη

3. ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Κτίρια
 • Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια
 • Βιομηχανία
 • Μεταφορές
 • Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση

4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Για θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Για την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Για τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας
 • Για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων

5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΔΕ

 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Επιθεώρηση Πιστοποίησης του ΣΔΕ
 • Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών κατά την Επιθεώρηση ΣΔΕ
 • Αξιοποίηση Ειδικών Check Lists που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για τον εντοπισμό περιοχών βελτίωσης κατανάλωσης Ενέργειας

6. ISO 50001 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ενότητες Προτύπου
  • Γενικές Απαιτήσεις
  • Περιβάλλον του Οργανισμού
  • Ενεργειακή Πολιτική – Στόχοι
  • Ενεργειακή αξιολόγηση – Σχεδιασμός
  • Εφαρμογή Πολιτικών & Διαδικασιών Υποστήριξης
  • Παρακολούθηση & Έλεγχος
  • Απόδοση και Αξιολόγηση
  • Ανασκόπηση και συνεχής Βελίωση
 • Σχέση με ISO 14001 και ISO 9001
 • Λοιπά σχετικά Πρότυπα (GRI, ISO 26000, ISO 14046, κ.α.)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές και Στελέχη Παραγωγής, Συντήρησης, Τεχνικών Τμημάτων, σε Οικονομικά Στελέχη και Στελέχη Προμηθειών, σε Υπευθύνους Ποιότητας ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και γενικά σε Στελέχη που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την Ενεργειακή επίδοση και να μειώσουν το Κόστος της Επιχείρησής τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα:

 • Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, αρχών, μεθοδολογιών και σχετικής Νομοθεσίας
 • Γνωρίσουν μέσω της παρουσίασης την μεθοδολογία της Ενεργειακής Επιθεώρησης
 • Εξοικειωθούν με τα κατάλληλα Εργαλεία, τις τεχνικές εξοικονόμησης Ενέργειας σε βιομηχανικά και λοιπά κτίρια, εγκαταστάσεις, μεταφορές, παραγωγική διαδικασία, κ.λπ.
 • Εξοικειωθούν με τα μετρητικά συστήματα κατανάλωσης Ενέργειας
 • Κατανοήσουν το Πρότυπο ISO 50001, τα πλεονεκτήματα και τις απαιτήσεις του
 • Εξοικειωθούν με τα Εργαλεία και την Μεθοδολογία τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την επιλογή του εκάστοτε συμφέροντος τρόπου εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Εξοικειωθούν με τα τρέχοντα Προγράμματα ΕΣΠΑ που αποσκοπούν στην επιδότηση δράσεων μείωσης κατανάλωσης Ενέργειας

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «ISO 50001»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο για την παρακολούθηση των ενεργειών βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης
 • Πλούσιο audit Check List για τον εντοπισμό σημείων μείωσης Κόστους Ενέργειας
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

 


Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 06-07-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies