Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ISO 22000:2018 / HACCP

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η αναγνώριση και η πρόληψη των Κινδύνων στα Τρόφιμα και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων στην παραγωγική Διαδικασία, από το κύκλωμα διακίνησης των πρώτων υλών μέχρι τη διάθεση των τελικών Προϊόντων, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας και νομοθετική απαίτηση και αυτό ακριβώς διασφαλίζεται μέσα από το Σύστημα ISO 22000:2018 / HACCP.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει σε Στελέχη των Επιχειρήσεων που ασχολούνται με: Παρασκευή, Μεταποίηση, Παραγωγή, Ποιοτικό Έλεγχο, Συσκευασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Διανομή και Διάθεση Τροφίμων στον τελικό καταναλωτή, πως μπορούν να εντοπίσουν και να αναλύσουν τους κινδύνους στα τρόφιμα με βάση τις Αρχές του HACCP, να σχεδιάσουν και να λειτουργήσουν ένα αποτελεσματικό Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2018 ή να βελτιώσουν το ήδη υπάρχον.

Στο Σεμινάριο αυτό παρέχεται η πρακτική Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Εφαρμογής του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 / HACCP. Επίσης, παρουσιάζεται ένας Ολοκληρωμένος Πίνακας Σημείων Ελέγχου που συμβάλλει στον αποτελεσματικό Έλεγχο Αξιολόγησης (Audit) του Συστήματος ISO 22000:2018 / HACCP και αφορά εταιρείες όλων των κλάδων που ασχολούνται με τρόφιμα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

 1. Οι Κίνδυνοι στα Τρόφιμα
 2. Η Αξιολόγηση των Κινδύνων
 3. Εισαγωγή στο Σύστημα HACCP
 4. Οι βασικές αρχές του HACCP
 5. Η αξιολόγηση Επικινδυνότητας στα Τρόφιμα με βάση του Σύστημα HACCP
 6. Η Παρουσίαση του Προτύπου ΕΝ ISO 22000:2018
  • Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Ευθύνη της Διοίκησης για την Ασφάλεια Τροφίμων
  • Διαχείριση Πόρων για την Ασφάλεια Τροφίμων
  • Σχεδιασμός Παραγωγής και διάθεσης ασφαλών Τροφίμων
  • Τεχνικές Ετοιμασίας Διαγράμματος Ροής για την δημιουργία των Προϊόντων
  • Επικύρωση – Επαλήθευση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 7. Η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με τα Τρόφιμα και Ποτά
 8. Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής / Υγιεινής Πρακτικής (GMP/GHP)
 9. Μεθοδολογία σχεδιασμού του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά το Πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2018
 10. Το αποτελεσματικό Audit του Συστήματος ISO 22000:2018 / HACCP
 11. Παρουσίαση ολοκληρωμένου Πίνακα Audit Check List. Περιλαμβάνει ολόκληρο το Πρότυπο υπό μορφή Πίνακα Ελέγχου ώστε να διασφαλισθεί η πληρότητα του Audit

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα:

 • Εξοικειωθούν με την αναγνώριση της επικινδυνότητας στα τρόφιμα και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε Ελέγχους και Επιθεωρήσεις.
 • Είναι σε θέση να ετοιμάσουν διαγράμματα ροής στο κύκλωμα Παραγωγής και διακίνησης Προϊόντων και με τη χρήση καταλλήλων Πινάκων Ελέγχου να εντοπίσουν τις απαιτήσεις σε GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good Hygiene Practices).
 • Γνωρίσουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000Q:2018 και τον τρόπο εφαρμογής τους.
 • Με το τέλος του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν, με μικρή βοήθεια ειδικών Συμβούλων, να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν το Σύστημα ISO 22000 / HACCP στην εταιρεία τους.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «ISO 22000 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Βιωματικές ασκήσεις
 • Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία σε ότι αφορά σχετικά με τα τρόφιμα και ποτά
 • Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για το συγκεκριμένο σεμινάριο:
  • Εργαλείο Ιεράρχησης Κινδύνων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Pareto
  • Εργαλείο Ολοκληρωμένος Πίνακας Σημεία Ελέγχου για τον εντοπισμό και την βελτίωση κρίσιμων σημείων (CCPs)
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

 


Γεώργιος Βάβουλας

Γεώργιος Βάβουλας

ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 22000, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 29-06-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies