Το πρότυπο ISO 17025 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, οργάνωση και διαπίστευση εργαστηρίων μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων.

Διαπίστευση ενός εργαστηρίου από έναν ανεξάρτητο επίσημο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.

Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή δοκιμών που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές, με τη λειτουργία Εργαστηρίων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Αναλυτικών Εργαστηρίων Τροφίμων, καθώς και Μικροβιολογικών και Κλινικών Εργαστηρίων.

Το πρότυπο ISO 17025 που καλύπτει το Quality Management και το Technical Management βοηθά τα εργαστήρια να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα και επιπλέον προσδίδει αυξημένο κύρος λόγω της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι:

 • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης - εσωτερικός και εξωτερικός - να εμπιστευθεί
 • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου
 • Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης Σχεδιασμού Συστήματος κατά ISO 17025

Η AQS σχεδιάσει ένα αναλυτικό πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης του Εργαστηρίου στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που οδηγεί βήμα – βήμα στη διαπίστευση κατά το Πρότυπο ISO 17025.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ανάπτυξη εγγράφων Συστήματος. Το σύστημα τεκμηριώνεται με το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (αν κρίνεται απαραίτητο) και τα σχετικά έγγραφα υποστήριξής (διαδικασίες, οδηγίες εργασίας, έντυπα, αρχεία) του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025.

 

Η δημιουργία του συστήματος πραγματοποιείται βάσει του κατωτέρω μοντέλου διεργασίας για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του Προτύπου:

 • Αναγνώριση Κινδύνων και Ευκαιριών. Η AQS χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία που είναι διεθνώς αποδεκτή για την αξιολόγηση επικινδυνότητας των παραγόντων κινδύνου. Η μεθοδολογία αυτή καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 17025 και λαμβάνει υπ’ όψιν τους εξής παράγοντες:

α)   Την πιθανότητα να εμφανιστεί μια συγκεκριμένη επικίνδυνη κατάσταση (ή ευκαιρία).

β)    Τις επιπτώσεις (ή όφελος) που θα έχει στη λειτουργία του εργαστηρίου και στην επίδοση του Συστήματος.

Επίπεδα Κινδύνου/Ευκαιρίας:

H AQS έχει αναπτύξει ειδικό εργαλείο, το οποίο αυτοματοποιεί την παραπάνω διαδικασία και εφαρμόζεται σε για όλους τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Ενδεικτική είναι εικόνα που ακολουθεί:

 • Εφαρμογές για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας. H AQS έχει αναπτύξει ένα πλήρες σετ από εργαλεία για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας. Εκπονούνται διαδικασίες, οδηγίες εργασίας εξατομικευμένα έντυπα σε Excel, για τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό των μετρητικών αβεβαιοτήτων για κάθε δοκιμή και εκπαιδεύεται το προσωπικό στη χρήση αυτών.

 

Στον υπολογισμό της αβεβαιότητας, όλοι οι σημαντικοί παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στη δειγματοληψία, εάν υφίσταται) λαμβάνονται υπόψη με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης και καταρτίζονται τα αναγκαία Ισοζύγια Αβεβαιότητας (Uncertainty Budgets), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Τελικά υπολογίζεται η Διευρυμένη Αβεβαιότητα για κάθε δοκιμή που συνοδεύει την εκάστοτε μετρηθείσα τιμή δίνοντας ένα διάστημα εμπιστοσύνης (+/-  πέριξ αυτής) όπου η πραγματική τιμή της μέτρησης εκτιμάται ότι θα ευρίσκεται με πιθανότητα 95%.

 

Παράδειγμα υπολογισμού Αβεβαιότητας ακολουθεί:

Βασική βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας είναι το διεθνές πρότυπο για την Αβεβαιότητα “International Organization for Standardization (ISO) Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)” η οδηγία “NASA-HNBK-8739.19-3 NASA Measurement Quality Assurance Handbook - Annex 3: Measurement Uncertainty Analysis Principles and Methods” και οι κατευθυντήριες οδηγίες των Προτύπων.

 

Για κάθε δοκιμή εκπονούνται οι διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και έντυπα για την συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των δοκιμών του Εργαστηρίου. Χρησιμοποιούνται Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts), παράδειγμα των οποίων παρουσιάζεται κατωτέρω:

 • Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση του ISO 17025. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά παραδείγματα
  • Τεχνικές και Διαχειριστικές απαιτήσεις του Προτύπου
  • Κατάλογος και περιεχόμενο απαιτούμενων Διαδικασιών – Οδηγιών και Μεθόδων Αναλύσεων
  • Δομή και περιεχόμενο του Εγχειριδίου Ποιότητας
  • Αβεβαιότητα: Τύπου Α - Τύπου Β - Τυπική - Συνδυασμένη - Διευρυμένη
  • Πως διενεργείται ο Εσωτερικός Έλεγχος
  • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων & Διαχείριση Προβλημάτων
  • Auditing , Προγραμματισμός , Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor
  • Workshop Εφαρμογής Auditing
  • Εφαρμογές για τη μέτρηση της Αβεβαιότητας και την Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
  • Προαξιολόγηση – Τελική Αξιολόγηση από Ε.ΣΥ.Δ. – Διαπίστευση
  • Workshop: Εφαρμογές στην πράξη
 • Υποστήριξη στο στήσιμο του Εργαστηρίου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της λειτουργίας του εργαστηρίου, την εύρεση του κατάλληλου εξοπλισμού και την υποστήριξη μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του.

 

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  scroll

  Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

  Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies