Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Enterprise Risk Management - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού



Σεμινάρια > Enterprise Risk Management - Αθήνα
Enterprise Risk Management - Αθήνα

Ένα επιτυχημένο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (ERM) μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης ή τις επιπτώσεις των Κινδύνων και να αποφέρει Οφέλη που σχετίζονται με καλύτερες Αποφάσεις, επιτυχημένη αντιμετώπιση Αλλαγών, ιεράρχηση Δράσεων, αυξημένη λειτουργική Αποδοτικότητα και αποφυγή πτώχευσης και συναφών δυσμενών εξελίξεων.

Λόγω της δυναμικής των Δράσεων βελτίωσης το τελικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν όχι μόνο να αποσοβήσει τους Κινδύνους, αλλά να βάλει την Εταιρεία σε νέα τροχιά Εξυγίανσης και Ανάπτυξης με μειωμένο Κόστος Κεφαλαίου, αυξημένα Έσοδα, βελτίωση Επιχειρηματικών Σχέσεων (πελατών, υπαλλήλων, συνεργατών), πιο ακριβείς Χρηματοοικονομικές Αναφορές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιωμένη εικόνα στην αγορά και στην περίπτωση των Δημόσιων Οργανισμών, ενισχυμένη πολιτική αποτελεσματικότητα και υποστήριξη της κοινωνίας.

Το καινοτόμο αυτό Σεμινάριο, είναι προσαρμοσμένο στην Πρακτική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων σε όλους τους τομείς της Επιχείρησης και επιπλέον στη μετατροπή των Κινδύνων σε ευκαιρίες Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Επιχείρησης. Αξιοποιούνται Εργαλεία όπως, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Χρηματοροές, Δείκτες Αποτίμησης Πολιτικής Σταθερότητας της χώρας δραστηριοποίησης, Key Risk Indicators (KRIs), Εργαλεία ISO 31000, ISO 31010, "COSO Framework".


Για κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς, θα παρουσιαστούν Παραδείγματα, τα σχετικά Εργαλεία Εκτίμησης του Κινδύνου και οι επιτυχημένες πρακτικές Αντιμετώπισής τους:

 • Βιωσιμότητα Επιχείρησης

 • Ρευστότητα Επιχείρησης

 • Κίνδυνοι αδυναμίας Προγραμματισμού

 • Ταμειακές Ροές Επιχείρησης

 • Κίνδυνοι αναποτελεσματικών Επενδύσεων

 • Κίνδυνοι ΙΤ λόγω παρωχημένης Τεχνολογίας

 • Κίνδυνοι από Οικονομικές Ατασθαλίες Στελεχών

 • Κίνδυνοι Φυσικών Καταστροφών

 • Κίνδυνοι Απώλειας Πελατών

 • Κίνδυνοι για την εικόνα της Εταιρείας

 • Κίνδυνοι από Προμηθευτές

 • Κίνδυνοι Ποινικών Ρητρών

 • Κίνδυνοι για την Ποιότητα του Προϊόντος

 • Κίνδυνοι από Ασφάλεια Προσωπικού

 • Κίνδυνοι στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις από έλλειψη προετοιμασίας Διαδοχής

 • Κίνδυνοι από υπερβάλλουσες Προμήθειες

 • Κίνδυνοι από χαμηλό γύρισμα Αποθεμάτων

 • Κίνδυνοι από έλλειψη Πρώτων Υλών

 • Κίνδυνοι από κόστη Δανεισμού

 • Κίνδυνοι από ποσοστό εναλλαγής Προσωπικού (Τurnover)

 • Κίνδυνοι Απώλειας Μεριδίου Αγοράς

 • Κίνδυνοι Απώλειας Κερδοφορίας

 • Κίνδυνοι υψηλών Δαπανών για ελαττωματικά Προϊόντα

 • Κίνδυνοι χαμηλής Παραγωγικότητας

Τέλος, όλα αυτά εντάσσονται στη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα αποτελέσουν τα δομικά στοιχεία Εφαρμογής ενός Business Continuity Plan υψηλού επιπέδου Ποιότητας, σύμφωνα και με το πρότυπο ISO 22301 μέσω ενός Workshop που θα επεξεργαστούμε μαζί με τους συμμετέχοντες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες του Σεμιναρίου

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

 • Ορισμοί

 • Σκοπιμότητα ΕRM και Αρχές

 • Συστατικά στοιχεία Επικινδυνότητας

 • Τύποι Ρίσκου που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις

 • Κατηγορίες Κινδύνων

 • Διεργασία ΕRM (Στόχοι, Βήματα, Διεργασίες, Εργαλεία)

 • Στρατηγικός σχεδιασμός για ΕRM

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

 • Ορισμός αξιολόγησης Ρίσκου

 • Τεχνικές αξιολόγησης Επικινδυνότητας

 • Επίπεδα αξιολόγησης και Διεργασία

 • Κριτήρια Επικινδυνότητας

 • Κριτήρια Ταξινόμησης

 • Παραδείγματα

 • Εναπομένουσα Επικινδυνότητα (residual risk)

 • Εργαλεία και Μεθοδολογίες προσδιορισμού του Προφίλ Κινδύνου (risk profile)

 • Αποφυγή Κινδύνου

 • Μείωση / Μετριασμός Επίπτωσης (reduction mitigation)

 • Διαμοιρασμός

 • Αποδοχή

 • Σχεδιασμός κύριων Δεικτών ΚRI


Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΤΑ ISO 31010

 • Δενδρική Ανάλυση Κινδύνου (Event tree identification analysis)

 • Διάγραμμα αιτίας Αποτελέσματος (Cause & effect diagram)

 • Ανάλυση Ανθρώπινης Αξιοπιστίας (Human reliability assessment)

 • Εκτίμηση Πιθανότητας Κινδύνου  (Likelihood Analysis and Probability Estimation)

 • Failure Mode and Effect Analysis

 • Οπτικοποίηση Κινδύνων (Bow Tie Diagram for Unwanted Consequences

 • Ανάλυση Μαρκώφ (System Markov Diagram)

 • Προσομοίωση Μόντε Κάρλο (Monte Carlo Simulation)


Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ISO 22301

 • Ορισμός και  Στόχος

 • Βασικά Μεγέθη

 • BIA (Business Impact Analysis)

 • Σχέση του Κινδύνου με την Επιχειρησιακή Συνέχεια

 • Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan


Ε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ,  ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

 • Παραδείγματα για όλους τους 24 τομείς που προαναφέρθηκαν

 • Δείκτες για τους παραπάνω Τομείς

 • Εφαρμογή εργαλείων Παρακολούθησης και Αναφορών

 • Διαγράμματα Παρακολούθησης (Monitoring Heat Maps)

 • Καλές Πρακτικές για όλους τους ανωτέρω Τομείς

 

ΣΤ. BUSINESS CONTINUITY PLAN  - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

 • Πλαίσιο ΕRM και Αρχές
 • Κατευθυντήριες Αρχές
 • Ρόλοι και Υπευθυνότητες
 • Ευθυγράμμιση Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων με τη Στρατηγική και τους Στόχους
 • Συστατικά Πολιτικής αντιμετώπισης Κινδύνων
 • Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αναφορών
 • Διαμόρφωση Business Continuity Plan          

Ζ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  AQS

 • Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων

 • Διαχείριση Κινδύνων

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε Υπευθύνους Συστημάτων, Υπευθύνους Ασφάλειας, Υπευθύνους Οικονομικών, σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές και γενικά σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες Πρακτικές και Μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις διάφορες κατηγορίες Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των Στρατηγικών, Οικονομικών, Επιχειρησιακών και Οργανωσιακών, με Παραδείγματα, Εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές

 • Την μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων

 • Την πρακτική εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος ERM συνδεδεμένου με κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας

 • Τους κύριους Δείκτες Κινδύνων (KRI) και τις βέλτιστες Πρακτικές Αντιμετώπισης τους

 • Πώς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια ολοκληρωμένη μελέτη Αξιολόγησης Επικινδυνότητας

 • Τον τρόπο ένταξης ενός προγράμματος ERM στην εταιρεία και τον τρόπο χρήσης των σχετικών Εργαλείων

 • Τη λειτουργία ενός πρωτότυπου Συστήματος Αναφορών, σχεδιασμένου από την εταιρεία μας, με το οποίο θα παρακολουθούν τους Δείκτες Κινδύνων και τις Δράσεις Αντιμετώπισης

 • Τις Πρακτικές και να εξοικειωθούν με best practices για τη μετατροπή των Κινδύνων σε ευκαιρίες βελτίωσης Απόδοσης

Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία στην Ανάπτυξη Συστημάτων Οργάνωσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Enterprise Risk Management»

 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων 

 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Κινδύνων

 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης

 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για την λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Enterprise Risk Management} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Enterprise Risk Management»

 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων 

 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Κινδύνων

 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης

 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για την λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων