Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Compliance Management in Pharmaceuticals - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Compliance Management in Pharmaceuticals - Αθήνα
Compliance Management in Pharmaceuticals - Αθήνα

Η συμμόρφωση με το συνεχώς τροποποιούμενο και δαιδαλώδες Νομοκανονιστικό Πλαίσιο, τις κρίσιμες Συμβάσεις και Προδιαγραφές / Οδηγίες είναι απαίτηση της αγοράς και παράγοντας Επιχειρησιακής Συνέχειας για τους Φαρμακευτικούς Οργανισμούς. Επίσης διαμορφώνεται η ανάγκη ανάθεσης υπευθυνοτήτων στο εσωτερικό των Οργανισμών αυτών σε στελέχη με αρμοδιότητα την παρακολούθηση του πλαισίου αυτού και την υλοποίηση δράσεων ευθυγράμμισης.

Στο Σεμινάριο αυτό γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών που διέπουν το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αναλύονται οι τομείς του Compliance, παρουσιάζονται μεθοδολογίες, καλές πρακτικές και παραδείγματα εφαρμογής και δίνονται εύχρηστα Εργαλεία για την αξιολόγηση και διαχείριση των Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Risks).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικούς Επιθεωρητές / Ελεγκτές, στελέχη Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικών Τμημάτων, ΙΤ, Τμημάτων Ποιότητας, Εμπορικών τμημάτων, Γενικούς Διευθυντές και όλα τα Στελέχη που ασχολούνται με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
 • Θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για το πλαίσιο και τις βασικές αρχές Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Θα γνωρίσουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες για τον εντοπισμό αποκλίσεων και την υλοποίηση ενεργειών προσαρμογής.
 • Θα γνωρίσουν καλές πρακτικές και παραδείγματα από εφαρμογές Compliance Management.
 • Θα αποκτήσουν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην ορθή αξιολόγηση και διαχείριση των Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Risks).
 • Θα γνωρίσουν καλές πρακτικές για την υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Θα αποκτήσουν εργαλεία για την παρακολούθηση των ευρημάτων από τους εσωτερικούς ελέγχους.
 • Θα έχουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη πάνω σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης δωρεάν για ένα χρόνο.
Ενότητες Σεμιναρίου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 • Η έννοια και οι αρχές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Κίνδυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Risks)
 • Το βασικό Κανονιστικό Πλαίσιο στον φαρμακευτικό τομέα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό – Φορείς
 • Η μεθοδολογία δημιουργίας Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Κώδικα Δεοντολογίας

2. ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Αξιακό Σύστημα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Ανταγωνισμός και Ηθική
 • Διαφθορά / Δωροδοκία / Ξέπλυμα χρήματος
 • Χορηγίες / Δωρεές
 • Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων
 • Σύγκρουση Συμφερόντων
 • Έρευνες Αγοράς
 • Προβολή – Διαφήμιση
 • Κλινικές Μελέτες
 • Ιατρικοί Επισκέπτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Σχέσεις με Πελάτες – Προμηθευτές
 • Διαχείριση Παραπόνων
 • Ασφάλεια Συναλλαγών
 • Σχέσεις με τα ΜΜΕ
 • Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας
 • Εμπιστευτικότητα & Διαθεσιμότητα Πληροφοριών
 • Οικονομικά Στοιχεία
 • Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Προστασία δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Χρήση Λογισμικών
 • Απασχόληση
 • Προστασία του Περιβάλλοντος

3. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Αρχές και διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου
 • Τα προσόντα του Εσωτερικού Επιθεωρητή
 • Η αναφορά Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για Αξιολόγηση Επικινδυνότητας και Διαχείριση Ευρημάτων απο Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων