ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

Η AQS με 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 800 Έργα Συμμόρφωσης με τον GDPR, ενώ παρέχει υπηρεσίες εξωτερικού DPO για μεγάλο πλήθος Οργανισμών του Δημοσίου (Δήμοι, Νοσοκομεία, Περιφέρειες κ.α.) και του Ιδιωτικού τομέα (ενδεικτικά: BIC Violex, Bingo, Vitex, Jumbo κ.α.).
Ειδικά για τους Δήμους, η εταιρεία μας αντιμετωπίζει ως DPO τα όποια ερωτήματα - αιτήματα προκύπτουν, ενώ ο ρόλος της ως DPO δεν αρκείται μόνο στη διαχείριση αυτών, αλλά είναι ενεργητικός εκπονώντας ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις του Προσωπικού, υλοποίηση εσωτερικών ελέγχων και υποστήριξη εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών.
Επιπλέον, έχοντας ήδη διαχειριστεί πληθώρα θεμάτων στους Δήμους, έχει δημιουργήσει και τεκμηριώσει μία βάση ερωτημάτων και απαντήσεων, κάτι που δίνει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία μας με Δήμους, αφού οι απαντήσεις μας δίδονται πολύ γρήγορα και με πλήρη τεκμηρίωση.
Παρακάτω αναφέρονται κάποια ενδεικτικά συνήθη ζητήματα GDPR σε Δήμους:
 • Τεκμηρίωση και ορθός τρόπος εγκατάστασης καμερών
 • Συμβάσεις με εξωτερικούς Παρόχους - Προμηθευτές
 • Διαβίβαση εγγράφων που αφορούν τρίτους και περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
 • Τεκμηρίωση χρήσης Συστημάτων πρόσβασης σε χώρους με κάρτες
 • Τεκμηρίωση καταγραφής χρόνου απασχόλησης Προσωπικού
 • Διαβίβαση εγγράφων πολεοδομίας που αφορούν τρίτους
 • Διαβίβαση καταγγελιών
 • Διαβίβαση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Διαβίβαση καταλόγων (εκλογικών, λοιπών)
 • Διαχείριση αιτήσεων αδειών με προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα ευαίσθητα
 • Προστασία φυσικού αρχείου
 • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης