Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Γραμματεία Διοίκησης και στα Διοικητικά Στελέχη

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα του Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT της Open AI με 175 δισεκατομμύρια παραμέτρους και την δυνατότητα διαλόγων με τον άνθρωπο σε φυσική γλώσσα, έχουμε την εμφάνιση των BING / COPILOT από την Microsoft, του BARD από την Google, του META AI (Facebook).

Παράλληλα, χιλιάδες νέες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης βγήκαν στο προσκήνιο από start-ups, που επιτελούν εκπληκτικές λειτουργίες, οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπινη παρέμβαση.

Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Γραμματεία Διοίκησης και τα Διοικητικά στελέχη μπορούν να βελτιώσουν τις οργανωτικές τους δεξιότητες και την απόδοσή τους, εξελίσσοντας τον ρόλο τους σε στυλοβάτες στην ανάπτυξη των Οργανισμών τους.

Οι επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καταπονούν και φθείρουν τα Στελέχη, καθώς λείπει η πρόκληση και η δημιουργικότητα. Είναι η απαραίτητη «λάντζα» για να ολοκληρώσουμε σημαντικές δράσεις, για τις οποίες όμως απομένει ελάχιστος χρόνος και τα πράγματα γίνονται βιαστικά και ενίοτε όχι με την καλύτερη ποιότητα.

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όλες αυτές οι μονότονες κουραστικές εργασίες υλοποιούνται ταχύτατα και με άριστη ποιότητα, παραχωρώντας στα Στελέχη περισσότερο χρόνο για δημιουργική απασχόληση, βασισμένη σε ποιοτικά και αξιόπιστα δεδομένα. Στόχος κάθε Στελέχους είναι να αφιερώνεται σε δημιουργικά θέματα και όχι με τετριμμένες επαναλήψεις.

Με άλλα λόγια η προσέγγιση μας είναι να αναπτύξουμε τους ανθρώπους μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι να εκτοπίσουμε τους ανθρώπους.

Ενότητες

Το Σεμινάριο είναι κατ’ ουσίαν ένα Workshop Εφαρμογών. Θα γίνει επίδειξη Εργαλείων και θα υλοποιηθούν Ασκήσεις βελτίωσης Λειτουργιών στους παρακάτω τομείς:

1. Δημιουργία Chatbots. Δημιουργία Chatbots. Τα Εργαλεία Chatbots, μπορούν να παρέχουν γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήματα ρουτίνας. Τεράστιου όγκου υλικό εγγράφων είτε Εκπαίδευσης, είτε πολιτικών, είτε Προσφορών, είτε Νομοκανονιστικών κειμένων, εισάγονται στα Εργαλεία αυτά και λαμβάνουν τα Στελέχη απαντήσεις την ίδια στιγμή με βάση όλα τα υπάρχοντα δεδομένα. Τα Στελέχη μπορούν να αξιολογήσουν τις απαντήσεις, προσθέτοντας νέες πληροφορίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στα δεδομένα, προσαρμόζοντας το Εργαλείο στις αλλαγές, όπως π.χ. νέοι νόμοι ή νέες διατάξεις προστασίας δεδομένων.

2. Βελτίωση Κειμένων: Όταν γράφουμε ένα κείμενο π.χ. σε ξένη γλώσσα, υπάρχουν περιπτώσεις που μη γνωρίζοντας π.χ. τέλεια Αγγλικά ο τρόπος έκφρασης μας είναι μεν κατανοητός, αλλά δεν είναι ικανός να αποτυπώσει ιδιωματισμούς που συνηθίζονται στην επαγγελματική αλληλογραφία. Θέτοντας το κείμενο στα Εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης το μετατρέπει ακαριαία σε ένα καλογραμμένο κείμενο. Στο τέλος ο συγγραφέας του κειμένου κάνει τις αλλαγές του επιθυμητού προσωπικού ύφους και έτσι ο παραλήπτης του κειμένου αποκομίζει την εικόνα Επικοινωνίας υψηλής Ποιότητας.

3. Δημιουργία Περιλήψεων: Λόγω στενότητας χρόνου του CEO των Οργανισμών πολλές φορές ζητείται η δημιουργία περιλήψεων με τα κρίσιμα σημεία ενός εγγράφου. Η Τεχνητή Νοημοσύνη με τα Εργαλεία της δημιουργεί αυτόματα της περιλήψεις Εγγράφων.

4. Διαχείριση Χρόνου και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων: Εργαλεία όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση Διαδικασιών (RPA= Robotic Process Automation) μπορούν να χειριστούν την εισαγωγή δεδομένων, όπως και την ανάλυση τους, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα. Η χρήση Εργαλείων που υποστηρίζονται από AI μπορεί να βελτιώσει δραματικά τις δεξιότητες στη διαχείριση του χρόνου, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την ελαχιστοποίηση των λαθών.

5. Αυτοματοποίηση και εξορθολογισμός της ροής εργασίας: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες εργασίες και να βοηθήσει την εστίαση στα κρίσιμα βήματα της Διεργασίας. Ένα παράδειγμα είναι η Διαδικασία Προσφορών, όπου μπορούμε να την αυτοματοποιήσουμε ώστε στο τέλος να ζητήσουμε από το Στέλεχος που ασχολείται με τις Προσφορές τον έλεγχο και τον εμπλουτισμό σημείων ειδικού βάρους για την συγκεκριμένη Προσφορά με αυτόματη ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και με δικλείδες ελέγχου στα κρίσιμα σημεία.

6. Διαχείριση βεβαιώσεων και Δικαιολογητικών: Αυτοματοποίηση της χειροκίνητης Διαδικασίας αποστολής εγγράφων με αποτέλεσμα την ταχύτατη διεκπεραίωση αιτημάτων όπως αυτά που κατά καιρούς ζητούνται από Τράπεζες και Δημόσιους Οργανισμούς (Οικονομικές Καταστάσεις, Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αποτελέσματα Ελέγχων από Φορείς, Φορολογικές Καταστάσεις, Ισολογισμοί).

7. Διαχείριση των emails: Με τα Εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέπονται τα emails σε To Do List και τίθενται προθεσμίες υλοποίησης και καθορισμός προτεραιοτήτων. Η διαφορά με τα κλασσικά Εργαλεία Διαχείρισης είναι ότι αξιολογεί το περιεχόμενο των emails, ώστε να τεθούν σε μορφή To Do List μόνον εκείνα που είναι σημαντικά, εκκαθαρίζοντας ταυτόχρονα την πληθώρα των μη σημαντικών.

8. Μετατροπή Βίντεο και Ηχητικών εγγραφών σε γραπτό λόγο: Πολλές φορές ζητείται τα πρακτικά των Συνεδριάσεων να απομαγνητοφωνούνται να διανέμονται και να υπογράφονται από τους μετέχοντες. Η Διαδικασία αυτή σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρονοβόρα, ενώ με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης ελαχιστοποιείται και μπορεί να γίνει και σε πραγματικό χρόνο.

9. Προγραμματισμός Συναντήσεων: Όταν πρόκειται να γίνει συνάντηση με αρκετούς συμμετέχοντες είναι φανερό ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρος γιατί πρέπει να γίνουν αρκετές επικοινωνίες με τους συμμετέχοντες. Με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης ο απαιτούμενος χρόνος ελαχιστοποιείται.

10. Ετοιμασία Εξοδολογίων: Μια απλή αλλά άνευ ενδιαφέροντος Διαδικασία μπορεί να γίνει εύκολα διαχειρίσιμη μέσω Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, μειώνοντας και το χρόνο εξόφλησης τους.

11. Διαχείριση Ταξιδίων: Οι δραστηριότητες Διαχείρισης Εισιτηρίων και Κρατήσεων αυτοματοποιούνται, μειώνοντας τα λάθη.

12. Βελτίωση Εκμάθησης Ξένων γλωσσών: Τα Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης βοηθούν στην εκμάθηση και τη βελτίωση των ξένων γλωσσών.

13. Έρευνα επί διαφόρων Θεμάτων: Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει γρήγορες και στοχευμένες έρευνες, παρέχοντας αυτόματες περιλήψεις και αναλύσεις όπως π.χ. σε μια έρευνα Αγοράς. Σε περίπτωση μαθηματικών κυρίως δεδομένων υλοποιούνται συσχετίσεις των δεδομένων μεταξύ τους και γενικότερα αναλύσεις του Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος που θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε ταχύτερα και ποιοτικότερα τις απαραίτητες δράσεις για την ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού μας.

14. Εκπαίδευση του Προσωπικού


Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες:

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Ενημερωθούν πώς μπορούν να απογειώσουν την παραγωγικότητα και την Ποιότητα τους στους παρακάτω 14 τομείς.
  • Αποκτήσουν μια πολύ καλή εικόνα των νέων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, που ήδη εφαρμόζονται από Επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον “μύθο” από την πραγματικότητα.
  • Γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε μπορούν να επιλέγουν κάθε φορά το κατάλληλο για την Εταιρεία τους.
  • Μάθουν σωστούς τρόπους επικοινωνίας με τα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την Επιχείρησή τους.
  • Γνωρίσουν διεξοδικά τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις που η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιφέρει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν έγκαιρα.
  • Μάθουν τους τρόπους ελέγχου της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να περιοριστούν οι Κίνδυνοι και να αποτελέσει αυτή ένα εξαιρετικό Εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας.
  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου και εφαρμογές σε άλλους τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στους  14.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν Excel με πάνω από 3.000 Prompts για το ChatGPT σε πάρα πολλούς τομείς ενδιαφέροντος
  • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο επάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Δημήτρης Θανασάς

Δημήτρης Θανασάς

Ο Δημήτρης Θανασάς ειδικεύεται στο Digital Marketing & Advertising και στο Marketing Automation, μέσα από δική του πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με M.Sc. (UMIST, UK) και Ph.D (Imperial College, UK) σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Kάτοχος του CIM Diploma in Marketing. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής (1998-2007) ενός μεγάλου Ιδεατού Παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έχει δουλέψει σε πολυεθνικές όπως: Philips, Cable & Wireless, Telecom, Dynamics, Vodafone, σε Αγγλία και Ελλάδα.
Live Online Training
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 580 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 580 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies