Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Σεμινάριο πραγματεύεται το πως οι εξελιγμένες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, μέσω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης αριστοποιούν τον τρόπο Λήψης Αποφάσεων, τη Μείωση του Κόστους λειτουργίας, τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και την Αναβάθμιση της Εμπειρίας Πελατών..

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και οι εφαρμογές ΤΝ δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια των μεγάλων Επιχειρήσεων τεχνολογίας, αλλά αναγκαιότητα για κάθε Οργανισμό, από τις κατασκευές μέχρι τη βιομηχανία και από την ενέργεια μέχρι τη γεωργία, τη ναυτιλία, την υγεία, τις ασφάλειες, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα logistics και τις τηλεπικοινωνίες.

Στην Ελλάδα με βάση μελέτη της Boston Consulting Group, έχουμε τις εξής τρεις κατηγορίες Οργανισμών που ήδη καταρτίζουν στρατηγικές και ενσωματώνουν εφαρμογές ΤΝ με απτά αποτελέσματα: α) Νεοφυείς Επιχειρήσεις (startups), β) Μεγάλες Επιχειρήσεις (ΤΙΤΑΝ, Τράπεζα Πειραιώς, Παπαστράτος κ.λπ.), γ) Καινοτόμες Επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μέσο του φάσματος συνδυάζοντας στοιχεία τόσο των startups, όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων (Stoiximan, Cardlink κ.λπ.).

Παράλληλα θα γίνει ανάλυση της νέας Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (21/4/21), καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων παρουσιάζοντας τις απαιτήσεις Συμμόρφωσης, τη σχέση τους με τον GDPR, τον τρόπο που επηρεάζονται οι Εταιρείες και οι Οργανισμοί, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν πρακτικά Εργαλεία εκτίμησης αντικτύπου, εκτίμησης Κινδύνου και διαμόρφωσης Εταιρικής Στρατηγικής.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Εισαγωγή στη Ψηφιακή Βίβλο
 • Εφαρμογές & Λύσεις (ή τάσεις) Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών
 • Ευκαιρίες
 • Παρουσίαση της ελληνικής πραγματικότητας
 • Παραδείγματα στη Βιομηχανία

Α1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Παρουσίαση – Κατανόηση των βασικών αρχών Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης και “Βαθιάς Μάθησης” (Deep Learning)
 • Η Λήψη Αποφάσεων στο Περιβάλλον της Τεχνικής Νοημοσύνης
 • Μεθοδολογία συλλογής Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) και Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BIG DATA) – Επεξεργασία Δεδομένων
 • Η ΤΝ ως Εργαλείο βελτιστοποίησης Διαδικασιών π.χ. Μείωση Κόστους, Αύξησης της Ποιότητας και Βελτίωσης της Ασφάλειας
 • Παραδείγματα Εφαρμογών

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 • ΤΝ & Ηθική: Οι κατευθυντήριες γραμμές Δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ
 • Διαβάθμιση συστημάτων ΤΝ, βάσει αξιολόγησης Κινδύνων
 • Ανάλυση Απαιτήσεων Κανονισμού
 • Απαιτήσεις για Συστήματα ΤΝ υψηλού Κινδύνου
 • Υποχρεώσεις Παρόχων Συστημάτων ΤΝ υψηλού Κινδύνου
 • Κοινοποιούσες Αρχές και κοινοποιημένοι Οργανισμοί
 • Υποχρεώσεις Διαφάνειας
 • Διαχείριση Περιστατικών / Δυσλειτουργιών
 • Αρμόδιες Αρχές και Πρόστιμα
 • Η Πρόταση Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων και η σχέση με την ΤΝ
 • Ο ΓΚΠΔ και η σχέση με την ΤΝ
 • Ευθύνη του Παραγωγού από ελαττωματικά Προϊόντα
 • Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις

Γ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΝ

 • Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις Συστημάτων ΤΝ
 • Εκτίμηση Ρίσκου στην ΤΝ
 • Οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε διεθνές επίπεδο
 • Πρακτική εφαρμογή Ηθικής ΤΝ

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Τί είναι η Στρατηγική ΤΝ
 • Η σχέση της Στρατηγικής ΤΝ με τη Στρατηγική Δεδομένων και τον Εταιρικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό
 • Διαμορφώνοντας μία Εταιρική Στρατηγική ΤΝ
 • Στρατηγική ΤΝ και Ηθικά διλήμματα. Μία πρακτική αντιμετώπιση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στα ανώτερα Διοικητικά Στελέχη, που χαράσσουν τη Στρατηγική και το μέλλον της Εταιρείας τους στο Στελεχιακό Δυναμικό, που θα κληθεί να υλοποιήσει Εταιρικές Στρατηγικές Τεχνητής Νοημοσύνης και σε πάσης φύσεως Επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις της Αγοράς. Επιπλέον απευθύνεται σε Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων, Υπευθύνους Ασφάλειας και Υπευθύνους Συμμόρφωσης.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί έναν πρακτικό Οδηγό, προκειμένου οι Επιχειρήσεις, να μπορέσουν να καταρτίσουν μία ολοκληρωμένη Στρατηγική και συγκεκριμένα πλάνα Δράσης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη και να τους βοηθήσει, ώστε να:

 • Εξοικειωθούν με τις Βασικές Έννοιες ΤΝ, Ορολογία και Τεχνικές
 • Γνωρίσουν το Νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται και τους τρόπους Συμμόρφωσης με αυτό καθώς και τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και τις εφαρμογές στον τομέα της TN
 • Συνειδητοποιήσουν Τη σημασία και αντίκτυπο της ΤΝ στον καθημερινό τους επαγγελματικό ρόλο αλλά και στην καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων
 • Σκεφτούν τρόπους, μέσω πολλών Παραδειγμάτων, ενσωμάτωσης της ΤΝ και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην καθημερινή δραστηριότητα
 • Διαχειριστούν τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ενσωμάτωση της ΤΝ
 • Αποκτήσουν την ικανότητα διαμόρφωσης Εταιρικής Στρατηγικής ΤΝ και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Διαμορφώσουν το Επιχειρηματικό Μοντέλο που τους ταιριάζει
 • Βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους
 • Αποκτήσουν μία κουλτούρα εξωστρέφειας σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο Περιβάλλον
 • Τέλος να πετύχουν υψηλούς δείκτες Απόδοσης Επένδυσης (Return of Investment), λαμβάνοντας υπόψη το Σύστημα Υποδομών και Επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Αλέξανδρος Νούσιας

Αλέξανδρος Νούσιας

Ο Αλέξανδρος Νούσιας είναι Νομικός, συνεργάτης έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος σε θέματα νομικής και ηθικής γύρω από τη διακυβέρνηση των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη.  Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες τεχνολογίας, τόσο σε ερευνητικά όσο και σε έργα της πραγματικής αγοράς. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Επιστήμης των Δεδομένων, Business Analytics και Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Υγεία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αντίστοιχα, ενώ παρέχει και σχετικές εκπαιδεύσεις σε εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπήρξε μέλος της τεχνικής ομάδας κατάρτισης εθνικής στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, υπό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ συμμετέχει στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό την Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Ο Αλέξανδρος Νούσιας είναι πιστοποιημένος AI Ethics Lead Assessor από την  IEEE και συνιδρυτής της εταιρείας συμβούλων oobann.AI.
Δρ. Παναγιώτης Τσακανίκας

Δρ. Παναγιώτης Τσακανίκας

Ο Δρ. Παναγιώτης Τσακανίκας είναι πτυχιούχος Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πατρών 2002). Μεταπτυχιακό στα Συστήματα Επεξεργασίας Σήματος/Εικόνας από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, (Πανεπιστήμιο Πατρών 2005) και Διδάκτωρ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (2010) στην περιοχή ανάλυση εικόνας με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Emulate Inc., DeepMed IO Ltd), και την ανάλυση δεδομένων αισθητήρων με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, στο τομέα της Μικροβιολογίας Τροφίμων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στην Ιατρική (ΕΠΙΣΕΥ). Από το 2021 είναι project manager στο ΕΠΙΣΕΥ - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του ΕΜΠ. Τέλος, είναι Επικεφαλής Έρευνας στην Agritrack PC για θέματα ενσωμάτωσης και εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην διατροφική εφοδιαστική αλυσίδα.
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 660 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 660 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies