Περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο στα οικονομικά όσο και στα μη οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων και απαντά με τρόπο απλό και όχι ακαδημαϊκό σε ζωτικά ζητήματα, όπως:
 • Ποια είναι τα βήματα, η μεθοδολογία και οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός ακριβούς προϋπολογισμού, πραγματικού εργαλείου για την ανάπτυξη της επιχείρησης; (Κατάλογος Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου)
 • Πώς θα σχεδιάσουμε την ταμειακή ροή ( Cash Flow ), ώστε η επιχείρηση να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις και αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη;
 • Πώς μπορείτε να μετρήσετε τη συνεισφορά της σωστής διαχείρισης των κεφαλαίων σας, στο συνολικό κέρδος της επιχείρησής σας; Σε τι μπορεί να χρησιμεύσει αυτό;
 • Τα δάνειά σας είναι ακριβά, και επιπλέον, έχουν πολλούς δεσμευτικούς όρους. Με ποιους τρόπους μπορείτε να μειώσετε το βάρος δανεισμού σας, και πώς μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευελιξία στις οικονομικές δοσοληψίες σας;
 • Ποιο είναι το πραγματικό κόστος μιας συγκεκριμένης εμπορικής συναλλαγής;
 • Έχετε δεσμεύσει τα κεφάλαιά σας στις τρέχουσες εργασίες σας, και ξαφνικά ένας προμηθευτής σας προσφέρει έκπτωση 40% αν τον πληρώσετε με μετρητά. Πως πρέπει να εκμεταλλευτείτε μια τέτοια μοναδική ευκαιρία;
 • Πόσο σίγουροι είστε ότι κάνετε άριστη χρήση των ρευστών διαθεσίμων σας, σε μια αγορά που είναι ανοιχτή στους πάντες και που αλλάζει από μέρα σε μέρα;
 • Αν δεν διαθέτετε την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση για να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τι πρέπει να κάνετε για να είστε μέσα στην ομάδα των μη χαμένων;
 • Τι κατάλληλα εργαλεία διαθέτει σήμερα η αγορά για να χρηματοδοτείτε άνετα τις εισαγωγές και τις εξαγωγές σας;
 • Η Τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε δεν δείχνει την κατάλληλη ευελιξία προκειμένου να καλύψει τις όλο και μεγαλύτερες ανάγκες σας σε χρηματοδότηση. Μήπως ήρθε ο καιρός να επιλέξετε και άλλο τρόπο για να συμπληρώσετε ή να αντικαταστήσετε ενδεχομένως την τραπεζική σας χρηματοδότηση;
 • Θέλετε να επεκτείνετε τις εγκαταστάσεις σας, και επιπλέον, να αυξήσετε τις πωλήσεις σας. Ποιες επιλογές υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά προκειμένου να πετύχετε εκείνη τη χρηματοδότηση που είναι η πιο επωφελής για σας;
 • Με ποιο τρόπο μπορούν τα δεδομένα των ισολογισμών να βοηθήσουν στην αύξηση της ρευστότητας, στη μείωση των δανείων, στην ανάλυση του ανταγωνισμού και στην αξιολόγηση των προμηθευτών σας;
 • Σε ποιες περιπτώσεις σας συμφέρει να έχετε αυξημένη ρευστότητα;
 • Πώς εντοπίζουμε τα αδύνατα σημεία της Οικονομικής Λειτουργίας; (Κατάλογος Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου)

Ενότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

– Κεφάλαια κίνησης (σημασία & εφαρμογή)

– Ταμειακές Ροές (υπολογισμός και εφαρμογές)

– Χρηματοοικονομική Μόχλευση (τρόπος χρησιμοποίησής της)

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

– Κατάρτιση & Έλεγχος Προϋπολογισμού

– Ανάγκες Χρηματοδότησης (Ετήσιες & Μακροχρόνιες)

Γ. ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

– Επενδύσεις – Ίδια κεφάλαια – Χρηματιστήριο (ανάλυση Αναγκών)

– Εταιρικές ομολογίες – μακροπρόθεσμα δάνεια (αιτιολόγηση & διαδικασίες)

– Λήζινγκ – Επενδυτικοί Νόμοι (ενισχύσεις & επιδοτήσεις)

– ΕΟΜΜΕΧ (Στήριξη νέων & μικρομεσαίων Επιχειρηματιών)

– Βραχυπρόθεσμα δάνεια

– Factoring

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Θεωρία & Εφαρμογές)

– Τα μηνύματα του ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως

– Κάθετη & Οριζόντια Ανάλυση (Τάσεις, Συγκρίσεις & Συνέπειες)

– Ανάλυση Ρευστότητας (Συνέπειες Επάρκειας & Ανεπάρκειας)

– Ανάλυση Αποδοτικότητας Επιχείρησης – Μέτρηση Δραστηριότητας

– Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων (ανάλυση και χρησιμότητα)


Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές
 • Σε Στελέχη που ασχολούνται με παραγωγή, αγορές, πωλήσεις και οικονομικό σχεδιασμό

 

Να εξοικειώσει τους μετέχοντες:

 • Στην ταχεία και πρακτική ανάλυση των μηνυμάτων των ισολογισμών
 • Στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμειακών ροών και των προβλημάτων ρευστότητας, κεφαλαίων κίνησης και αποδοτικότητας κεφαλαίων
 • Στην ορθή επιλογή σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης