Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός Τεχνικού έργου απαιτείται ο σχεδιασμός των Υποδομών και του απαιτούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Οικονομικός Προγραμματισμός, η κατάρτιση του Προγράμματος των φάσεων και των επί μέρους Εργασιών του Έργου, η Διαχείριση της Ποιότητας ανά φάση, η παρακολούθηση της Ροής των Υλικών και ο σχεδιασμός και παρακολούθηση όλων των επί μέρους Διαδικασιών Λειτουργίας του Εργοταξίου.

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί μια σύνθεση του σύγχρονου τρόπου Διαχείρισης των Διαδικασιών και πόρων, των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, της Σχετικής νομοθεσίας και των βασικών κανόνων για Υγεία και Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνοντας και την προετοιμασία των υποδομών, για το στήσιμο του Εργοταξίου με την χρήση κατάλληλων πινάκων που διευκολύνουν τον Σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποδομών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Online σεμινάριο, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.


Duration

10-11-2021

Ενότητες

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 • Συμβατική Ενημέρωση
 • Ανάγκες τροποποιήσεων στην Σύμβαση
 • Επιλογή και Οργάνωση Εργοταξιακού Χώρου –Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
 • Ασφάλιση
 • Έννοιες Χρονικού & Οικονομικού Προγραμματισμού
 • Εγκατάσταση στο Εργοτάξιο – Προσκόμιση Μηχανημάτων

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Σύνταξη Προϋπολογισμού του Έργου
 • Παρακολούθηση Κόστους Υλοποίησης
 • Παρακολούθηση Κόστους Μηχανημάτων
 • Ταμειακός Προγραμματισμός
 • Εργαλεία Διαχείρισης Έργου

Γ. HRM ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 • Σχεδιασμός και Πρόσληψη Προσωπικού
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Παρακίνηση Προσωπικού
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Έλεγχος ωρών Εργασίας – Άδειες
 • Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο
 • Διαδικασίες και μέτρα ασφάλισης Εγκαταστάσεων
 • Οι ανθρώπινοι Πόροι από Εργοταξιακή σκοπιά
 • Πρόσληψη και Παρακολούθηση Υπεργολάβων (Sub Contract administrator, Συσκέψεις προόδου)

Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 • Document Control (Έγγραφα & Σχέδια)
 • Έλεγχος Εισερχομένων υλικών
 • Ένταξη Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοτάξιο
 • Απόσυρση Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοτάξιο
 • Διαχείριση Προμηθειών
 • Λειτουργία Αποθήκης
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Έλεγχος Ποιότητας Εργασιών

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Εντοπισμός Κινδύνων
 • Παρακολούθηση Κινδύνων
 • Κίνδυνοι από αποχωρήσεις Προσωπικού
 • Κίνδυνοι από βλάβες Μηχανημάτων
 • Κίνδυνοι από καιρικές συνθήκες

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Εσωτερική Ενημέρωση (Συσκέψεις Προόδου)
 • Ημερήσιες – Εβδομαδιαίες – Μηνιαίες Αναφορές
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Σχέσεις με κοινό και Αρχές
 • Νομική Προστασία (Διεκδικήσεις)

Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Κλείσιμο Εργοταξίου
 • Βεβαίωση Περαίωσης
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Διαχείρισης Έργου
 • Knowledge Management
 • Διάλυση Εργοταξίου
 • Περίοδος Συντήρησης – Πλάνο Συντήρησης

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Διευθυντές Έργων, Εργοταξιάρχες, στελέχη Τεχνικών Εταιριών και Εργοταξίων, καθώς και μηχανικούς που φιλοδοξούν να προωθηθούν στις θέσεις αυτές προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν με επιτυχία και ασφάλεια τα καθήκοντά τους.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν ένα Έργο: Καθορισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση
 • Εντάσσουν, υλοποιούν και παρακολουθούν τον έγκαιρο Σχεδιασμό και το Στήσιμο των Υποδομών του Εργοταξίου
 • Εποπτεύουν και να ελέγχουν όλη τη Διαδικασία διάλυσης του Εργοταξίου και αποκατάστασης των χώρων
 • Εφαρμόζουν τις διαδικασίες και το Σχέδιο Ποιότητας Έργου στα πλαίσια του ISO 9001:2015 με τις ιδιαιτερότητες που έχει το Εργοτάξιο
 • Εστιάζουν στα κύρια ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας μέσα στο Εργοτάξιο
 • Εφαρμόζουν απλά πλην αποτελεσματικά Εργαλεία για τη Διαχείριση του Έργου που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας
 • Μεριμνούν για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων
 • Συντηρούν αποτελεσματικά τον Εξοπλισμό με ειδικά Εργαλεία που θα τους δοθούν (Προληπτική Συντήρηση)
 • Ελέγχουν την Είσοδο και τη Διαχείριση υλικών Εργοταξίου μέσω Διαδικασιών Λειτουργίας της Αποθήκης
 • Αναλύουν και να διαχειρίζονται Κινδύνους
 • Έχουν στη διάθεση τους Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Αναφορών των Κινδύνων του Έργου

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Κινδύνων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση των Έργων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής Έργων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies