Περιγραφή

Τα συστήματα ERP έχουν δομηθεί πάνω στις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίες όλων των τομέων της επιχείρησης. Στην πράξη οι επιχειρήσεις αξιοποιούν ένα μικρό μόνο μέρος των συστημάτων αυτών για την λειτουργία τους επειδή στερούνται αντίστοιχων δομημένων διεργασιών. Το σεμινάριο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνέργειας των δύο εταιρειών, της AQS που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό των επιχειρησιακών λειτουργιών και της AGILE με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση των συστημάτων ERP. Παρουσιάζουμε τις δυνατότητες αποδοτικής διαχείρισης όλων των τομέων της επιχείρησης με τη χρήση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP, οποιασδήποτε εταιρείας (SAP, JDEdwards, ENTERSOFT κλπ.) και επί πλέον της βελτίωσης της οργάνωσης καθορίζοντας τις απαιτούμενες λειτουργίες και διαδικασίες σε κάθε τομέα, με case studies, παραδείγματα, οθόνες και δείγματα αναφορών.

Ενότητες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Επιχειρησιακή Οργάνωση
2. Διεργασίες – Διαδικασίες

 • Τι είναι η Διεργασία και πως αποτυπώνεται
 • Η έννοια της Διαδικασίας

3. Βελτίωση διεργασιών μέσω ERP

 • Παράδειγμα όπου αποτυπώνονται προβλήματα μιας διεργασίας και πως γίνεται η υποστήριξη επίλυσης με το ERP
 • Πως συνδέονται οι επιχειρησιακές διεργασίες με το ERP:
 • Το παράδειγμα σύνδεσης του ARIS (Μοντέλο Διαχείρισης Διεργασιών) με το SAP Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

4. Πίνακας Αξιολόγησης για την Επιλογή ERP
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
5. Γενική Λογιστική

 • Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με ΕΓΛΣ
 • Δήλωση Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση Προσωρινών Εγγραφών
 • Εναλλακτικά Λογιστικά Σχέδια

6. Διοικητική Λογιστική

 • Αυτόματη Δημιουργία και Εκτύπωση Ισολογισμού
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών

7. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 • Παράλληλη ή Αυτόνομη Χρήση ΔΛΤ
 • Επανεκτίμηση Παγίων
 • Συγκριτικές Καταστάσεις με Εθνικά Πρότυπα

8. Διαχείριση Παγίων

 • Μητρώο Παγίων
 • Προσθήκες – Επεκτάσεις
 • Καταστροφές – Παραστατικά

9. Προϋπολογισμός / Χρηματοοικονομική Διαχείριση

 • Διαχείριση Προϋπολογισμού
 • Προϋπολογισμός Ομάδων Είδους
 • Flexible Budget
 • Προϋπολογισμός ανά Κέντρα Κόστους
 • Αναφορές Αποτελεσμάτων vs Προϋπολογισμού
 • Συγκριτικές Καταστάσεις ανά Περίοδο
 • Ταμειακός Προγραμματισμός
 • Εγγραφές Cash Flow
 • Τρόποι Πληρωμής
 • Ωρίμανση Απαιτήσεων Πελατών
 • Λογαριασμοί Μετρητών – Αξιόγραφα
 • Αντιστοίχηση Πωλήσεων – Εισπράξεων

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ
10. Διαχείριση Πωλήσεων

 • Παραστατικά Πωλήσεων, Αγορών – Χρεοπιστώσεων, Λιανικής
 • Πιστωτικός Έλεγχος Υπολοίπων
 • Ενοποίηση Λογαριασμός Συναλλασσόμενων
 • Διαχείριση Πιστωτικών Εκπτώσεων Βάσει Τζίρου

11. Εμπορική Πολιτική

 • Συνθήκες Αυτοματοποίησης Προωθητικών Ενεργειών
 • Όρια Πίστωσης, Πολιτική Ελέγχου Πιστώσεων
 • Τόκοι Υπερημερίας
 • Πιστωτικά Εκπτώσεων

12. Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας

 • Διαχείριση Επαφών
 • Διαχείριση Ευκαιριών
 • Παρακολούθηση Ανταγωνισμού
 • Διαχείριση Πόρων
 • Διαχείριση Γνώσης
 • Δραστηριότητες Πωλήσεων
 • Διαχείριση Campaign
 • Target Groups
 • Διαχείριση Ερωτηματολογίων

13. Διαχείριση Λιανικής

 • Διαχείριση Καρτών – Μελών
 • Ανατροφοδότηση Καταστήματος

14. Διαχείριση Προμηθειών

 • Έρευνα Αγοράς
 • Δημιουργία Παραγγελιών
 • Διαχείριση Προσφορών Προμηθευτών
 • Διαδικασία Πρόβλεψης Πιστωτικού Τζίρου Δ. LOGISTICS

Δ. LOGISTICS
15. Διαχείριση Αποθεμάτων

 • Master File Είδους
 • Διαχείριση Καταλόγων Είδους
 • Απογραφές, Φυσικές Απογραφές
 • Αποτίμηση Αποθεμάτων
 • Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι
 • Διαχείριση Παρακαταθήκης
 • Σχέσεις Ειδών
 • Διαχείριση Παρτίδας
 • Χρώμα – Μέγεθος

16. Διαχείριση Παραγωγής – Έργων

 • Τεχνικές Προδιαγραφές
 • Bill of Materials
 • Φασεολόγια
 • Εντολές Παραγωγής
 • Προγραμματισμός Αναγκών Προϊόντων
 • Βιομηχανική Κοστολόγηση Παραγωγής
 • Ενημέρωση Αποθήκης με Τελικό Κόστος Παραγόμενων
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Έργων – Υποέργων – Εργασιών – Υποεργασιών
 • Υποσύστημα Συντήρησης Εγκαταστάσεων
 • Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου

17. Διαχείριση Service

 • Διαχείριση Τεχνικών Βλαβών
 • Ιστορικό Service
 • Παρακολούθηση Εγγυήσεων
 • Διαχείριση Συμφωνιών Τεχνικής Υποστήριξης (SLA)
 • Διαχείριση Χρόνου – Απόκριση και Αποκατάσταση Βλαβών

E. HRM
18. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Διαχείριση Μισθοδοσίας με Βάση την Ελληνική Νομοθεσία
 • Διαχείριση Αδειών
 • Διαχείριση Χρόνου
 • Διαχείριση Εκπαίδευσης & Αξιολόγησης Προσωπικού

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERP
19. Προϋποθέσεις Επιτυχημένης Εφαρμογής ERP

 • Κατάλογος Κρίσιμων Σημείων προς Αξιολόγηση
 • Σημεία της Σύμβασης που Πρέπει να Προσεχθούν
 • Η Διαχείριση του Έργου Εγκατάστασης ERP
 • Το Πλάνο Ελέγχου Παραλαβής των Παραδοτέων
 • Η Εκπαίδευση των Χρηστών
 • Η Διαδικασία Διαχείρισης Προβλημάτων
 • Το Παράλληλο Τρέξιμο με το Παλαιό Σύστημα

20. Σύνδεση με κοινές εφαρμογές

 • Ολοκλήρωση με MS Outlook
 • Διαχείριση Εγγραφών
 • Σύνδεση με Σύστημα WMS
 • Σύνδεση με MS Word

21. Πλάνο Ποιότητας για την Τμηματική Εγκατάσταση Συστήματος ERP

22. Το Παράλληλο Τρέξιμο Παλαιών – Νέων Συστημάτων


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Το βιβλίο των Δ. Χατζηγιαννάκη και Η. Τατσιόπουλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ με την βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies