Περιγραφή

Πολλά στελέχη επιχειρήσεων εμπλέκονται σε έργα όπως: Λανσάρισμα νέων προϊόντων, Εγκατάσταση ERP, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σχεδιασμός & Εφαρμογή Marketing Plan, Business Plan και Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης. Μεγάλο ποσοστό αυτών των έργων (40% περίπου) εγκαταλείπονται πριν την ολοκλήρωσή τους και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό από όσα ολοκληρώνονται δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις (50% περίπου). Αυτό οφείλεται στην έλλειψη Τεχνογνωσίας Δομημένης Διαχείρισης Έργου η οποία διασφαλίζει ελεγχόμενη Διαχείριση των Κινδύνων, της Ποιότητας, του Κόστους και των Αλλαγών, με συστηματικό τρόπο.

Στο σεμινάριο αυτό παρέχεται δωρεάν ένα σημαντικό Εργαλείο Διαχείρισης Έργων με το οποίο παρακολουθείται η Φυσική Πρόοδος, η Κοστολόγηση, η Διαχείριση Ροής των υλικών ανά προμηθευτή και φάση Έργου, η Ποιότητα, ο Προϋπολογισμός και η Ταμειακή Ροή, η Διαχείριση Κινδύνων και Αλλαγών καθώς επίσης και η Διαχείριση Πόρων σε όλη τη διάρκεια του Έργου. Όταν πρόκειται για Ομάδα Έργων, τα στοιχεία κάθε Έργου τροφοδοτούν αυτόματα έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα όπου παρέχονται οπτικοποιημένα όλες οι παραπάνω πληροφορίες. Για όλες τις φάσεις, πέραν του παραπάνω Εργαλείου, παρέχονται Έντυπα Εφαρμογής και παρουσιάζονται Σύγχρονα Εργαλεία με τα οποία ελέγχεται η ροή των δραστηριοτήτων του Έργου και επιπλέον συνδέεται κάθε εργασία με όλες τις πληροφορίες που την αφορούν όπως Εmails, Συμβάσεις, Σχέδια κλπ.

Ενότητες

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 • Τα αίτια αποτυχίας των Έργων
 • Καθορισμός κριτηρίων επιτυχίας του Έργου
 • Η Επιλογή Ομάδας και Υπευθύνου Έργου
 • Επιλογή της ωφελιμότερης λύσης (NPV, ROI, PBP)
 • Η ανάλυση του Έργου σε φάσεις (WBS)
 • Εκτίμηση χρονικής διάρκειας των φάσεων
 • H Κοστολόγηση του Έγου
 • Διαχείριση, εξομάλυνση και έλεγχος των πόρων
 • Σχεδιασμός Ποιότητας Έργου(Quality Planning)
 • Δείκτες Αποδοτικότητας Έργου
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται στο έργο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 • Διαχείριση των Κινδύνων του Έργου
 • Διαχείριση των Αλλαγών
 • ‘Eλεγχος Ποιότητας του Έργου
 • ‘Eλεγχος Κόστους του Έργου
 • Εσωτερικός Έλεγχος του Έργου (Audit)
 • ‘Eντυπα αναφορών προόδου του Έργου
 • Τελική Αξιολόγηση του ‘Έργου
 • Η Διαχείριση Πληροφοριών και Γνώσης του ‘Eργου
 • Διαχείριση Προγραμμάτων (Ομάδας ‘Eργων)
 • Εργαλεία – Έντυπα Διαχείρισης Έργου – MS Project
 • Προϋπολογισμός και Ταμειακή Ροή Έργου

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες και μετόχους Επιχειρήσεων
 • Πρόεδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους/ Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εμπλέκονται στη Διαχείριση Έργων
 • Τεχνικούς και Εμπορικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Με την παρακολούθηση του Σεμιναρίου αυτού οι μετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να ξεκαθαρίζουν τους στόχους, τα κριτήρια επιτυχίας και να κάνουν ανάλυση κινδύνων του έργου.
 • Να υπολογίζουν με πληρότητα τους απαιτούμενους πόρους του έργου, την εξισορρόπηση των πόρων και τη συγκρότησης της κατάλληλης Ομάδας Έργου.
 • Να αναπτύσσουν το Έργο σε φάσεις με αναθέσεις σε κάθε φάση στα κατάλληλα άτομα.
 • Να εξοικειωθούν με πρακτικούς τρόπους στο Σχεδιασμό του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου.
 • Να προσδιορίζουν την κρίσιμη διαδρομή του Έργου (Critical Path) καθώς και το διάγραμμα PERT.
 • Να εξοικειωθούν με Εργαλεία Κοστολόγησης, budgeting και Παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και των πόρων του Έργου
 • Να εφαρμόζουν βελτιωμένες μεθόδους ρεαλιστικής εκτίμησης της χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων του Έργου

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο ‘Modern Project Management’
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το Εργαλείο Διαχείρισης Έργων που αναφέρθηκε παραπάνω

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Γεώργιος Βάβουλας

Γεώργιος Βάβουλας

ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 22000, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies