Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα Προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα εάν το πραγματικό Κόστος είναι μεγαλύτερο ή να χαθούν ευκαιρίες Πώλησης αν το Κόστος είναι στην πραγματικότητα μικρότερο. Με τη σωστή Κοστολόγηση, μέσω των Αναφορών «Contribution Margin» (Περιθώριο Συνεισφοράς), εντοπίζουμε τα ζημιογόνα Προϊόντα / Πελάτες, όπως και τα Προϊόντα / Πελάτες μεγαλύτερης Κερδοφορίας προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την Δομή Κόστους του Προϊόντος, καθώς και τα Εργαλεία Προϋπολογισμού και Παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων Κόστους, η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και οι Αναφορές Απόκλισης Κόστους.

Οι αναφορές Κόστους ανά Προϊόν και οι Αναφορές Κόστους ανά Πελάτη που θα παρουσιασθούν, μέσω του Contribution Margin θα επιτρέπουν στη Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις για το κατά πόσον κάποια Προϊόντα ή κάποιοι Πελάτες, αν δεν αλλάξει η Δομή Κόστους, επιβάλλεται να καταργηθούν.

Αρχικό Κόστος: €420 + 19% Φ.Π.Α. (€500)
Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119
Πληρωτέο Ποσό: €301 (+ Φ.Π.Α. € 79,8)

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Κόστος και συστήματα Παρακολούθησης Κόστους
 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του Κόστους
 • Άμεσο και Έμμεσο Κόστος
 • Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
 • Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος
 • Οριακό Κόστος
 • Πρότυπο Κόστος (standard cost)
 • Κόστος Δραστηριότητας (Activity Based Costing)
 • Κόστος Πωληθέντων
 • Κόστος Αποθεμάτων
 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό Κόστος

2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Κέντρα Κόστους – Κατηγοριοποιήσεις κέντρων Κόστους
 • Κριτήρια καθορισμού κέντρων Κόστους
 • Καταχωρήσεις και Παρακολούθηση εξόδων
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού κέντρων Κόστους
 • Εσωτερικές εντολές
 • Αναφορές (Reporting) κέντρων Κόστους και Εσωτερικών εντολών

3. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Άμεσο Κόστος Υλικών: Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM
 • Μέθοδος Προϋπολογιστικού Κόστους Υλικών
 • Φασεολόγια – Μέθοδος Υπολογισμού Εργατοωρών
 • Γ.Β.Ε.: Αποσβέσεις, Ενέργεια, Συντήρηση, Αναλώσιμα, έξοδα Μέριμνας Προσωπικού Παραγωγής, έξοδα Συμβούλων για Τεχνολογίες Παραγωγής

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Δομή της εξίσωσης Αποτίμησης των Αποθεμάτων
 • Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Αγοραζόμενα Υλικά
 • Παραγόμενα Υλικά

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου
 • Βιβλίο Αποθήκης
 • Κόστος Μονάδος Προϊόντος
 • Ανάλυση Κερδοφορίας
 • Σύγκριση Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών δεδομένων
 • Αναφορές Contribution Margin ανά Προϊόν και Πελάτη
 • Ανάλυση Αποκλίσεων

6. CASE STUDIES

 • Για την εκτίμηση Συνολικού Προϋπολογισμού
 • Για την εκτίμηση Απολογιστικού Κόστους

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους και με κριτήρια που θα τους δοθούν, θα μπορέσουν να καθορίσουν τα Κέντρα Κόστους της εταιρείας τους.
 • Θα αντιληφθούν τις διάφορες συνιστώσες του Κόστους και ιδιαιτέρως θα εξοικειωθούν με το Σταθερό, το Μεταβλητό και το Πρότυπο Κόστος που είναι απαραίτητα για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού.
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη Μεθοδολογία του Activity Based Costing και θα κατανοήσουν το γιατί η Μεθοδολογία αυτή, δίνει την ακριβή Κοστολόγηση.
 • Θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα Σύστημα Βασικών Αναφορών και Εσωτερικών Εντολών.
 • Θα μπορούν να κτίσουν τη σωστή Δομή Κόστους Παραγωγής.
 • Θα ασκηθούν στη σωστή Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Δεδομένων.
 • Θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα Εργαλεία για να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω.
 • Θα μπορούν να προδιαγράψουν τις απαιτήσεις ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP σε ό,τι αφορά στα Κέντρα Κόστους και ιδιαιτέρως στην Κοστολόγηση Προϊόντος.
 • Θα κτίσουν τις κατάλληλες Κοστολογικές Αναφορές, μεταξύ των οποίων τις Αναφορές για τον εντοπισμό ζημιογόνων Προϊόντων / Πελατών και αντίστοιχα Προϊόντων / Πελατών με την μεγαλύτερη Κερδοφορία, με βάση πρότυπα παραδείγματα σε Excel που θα τους δοθούν.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Πρότυπο Αναφοράς κατηγοριών Κόστους Προϊόντων σε Excel
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Βασίλης Μπακάλης

Βασίλης Μπακάλης

Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κ.λπ.) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Live Online Training
Date: 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €420 + 19% Φ.Π.Α. (€ 500) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119 Πληρωτέο Ποσό: €301 (+ Φ.Π.Α. € 79,8)
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €420 + 19% Φ.Π.Α. (€ 500) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119 Πληρωτέο Ποσό: €301 (+ Φ.Π.Α. € 79,8)
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies