Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

Κοστολόγηση Έργων

Το Σεμινάριο απευθύνεται στα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση των Έργων και ιδιαίτερα σε όσους έχουν την ευθύνη για την αποδοτική Διαχείριση των πόρων και την ακριβή Αποτύπωση της Κοστολόγησής τους. Καλύπτει τις Μεθόδους, τις Τεχνικές και τα Εργαλεία που απαιτούνται για τον Σχεδιασμό και τον Προϋπολογισμό των Έργων, την Ταμειακή Ροή, την Παρακολούθηση και τον έλεγχο του Κόστους των Επενδυτικών Έργων της Επιχείρησης καθώς και των Έργων που προορίζονται προς Πώληση (π.χ Φωτοβολταϊκά Πάρκα). Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε κάθε φάση του Έργου τα οφειλόμενα προς τους Προμηθευτές, καθώς και το Υπόλοιπο του Ταμείου του Έργου σε κάθε χρονική στιγμή. Παρουσιάζονται επιπλέον σχετικά εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και περιλαμβάνονται στο υλικό που θα λάβουν οι συμμετέχοντες.

Αποτυπώνονται τα βήματα και οι λεπτομερείς Διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ακριβή καταγραφή του Κόστους των Έργων, από τη φάση του Σχεδιασμού έως τη φάση της Υλοποίησης και τελικά της παράδοσης στον Πελάτη, εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και στην Παρακολούθηση των Αποκλίσεων του Κόστους.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Έργα, Δομές Έργων
 • Δομή Ανάλυσης Εργασιών
 • Κατηγοριοποιήσεις και Συνιστώσες του Κόστους
 • Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους
 • Κοστολόγηση Επενδυτικών Έργων
 • Κοστολόγηση Έργων προς Πώληση

Β. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Προγραμματισμός (Planning) και Προϋπολογισμός (Budgeting) Έργων
 • Κοστολογική Παρακολούθηση εσωτερικών Εργασιών
 • Κοστολογική Παρακολούθηση εξωτερικών Συνεργατών
 • Κοστολογική Παρακολούθηση αναλωθέντων Υλικών
 • Συσχέτιση εσόδων και εξόδων Ανά Φάση του Έργου
 • Συσχέτιση των Φάσεων του Έργου με τη Ροή των Υλικών, τον Προϋπολογισμό και την Ταμειακή Ροή
 • Προγραμματισμός Κεφαλαιοποίησης Έργων
 • Προγραμματισμός Πώλησης Έργων

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

 • Συστήματα Καταγραφής πραγματικών εξόδων εσωτερικών Εργασιών
 • Εντολές Αγορών Υπηρεσιών εξωτερικών Συνεργατών και Υλικών
 • Επιμετρήσεις Υπηρεσιών εξωτερικών Συνεργατών
 • Παραλαβές Υλικών
 • Παραλαβές και Διαχείριση τιμολογίων Υπηρεσιών εξωτερικών Συνεργατών
 • Παραλαβές και Διαχείριση τιμολογίων Αγορών Υλικών
 • Έξοδα Προσωπικού εσωτερικών Συνεργατών

Δ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Μηνιαία Κοστολογική Παρακολούθηση Έργων
 • Υπολογισμοί Κόστους εργατοώρας εσωτερικών Συνεργατών
 • Επανεκτίμηση Κόστους Εργασιών με πραγματικές τιμές εργατοώρας
 • Περιοδική Τακτοποίηση Έργων σε πάγια και έξοδα
 • Μεταφορά Ποσών Προϋπολογισμού σε επόμενο έτος
 • Περιοδικές Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις Προϋπολογισμού

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ

 • Ανάλυση εξόδων και εσόδων Έργων
 • Στοιχεία Κόστους – Δομή Ανάλυσης Εργασιών
 • Ποσοστά Προόδου Έργων και Διαθέσιμα
 • Συγκριτικά πραγματικά και Προϋπολογιστικά Δεδομένα
 • Υπόλοιπα και διαθέσιμα Προϋπολογισμού
 • Τιμολόγηση Έργων
 • Απογραφές Υλικών Έργων
 • Ταμειακές Ροές Έργων
 • Καταστάσεις Παγίων υπό Κατασκευή
 • Κερδοφορία Έργων

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν, ώστε να:

 • Χωρίζουν το Έργο σε πακέτα ενεργειών που μπορούν ευκολότερα να κοστολογηθούν.

 • Εντοπίζουν τις δραστηριότητες – λειτουργικές δράσεις της εταιρείας που μοιράζονται με άλλα Έργα, ώστε να γίνεται ο ορθολογικός καταμερισμός του κόστους με χρήση Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας

 • Εξοικειωθούν με τον Σχεδιασμό του Προϋπολογισμού των Έργων και παράλληλα να συνδέουν τον Προϋπολογισμό με την Ταμειακή Ροή.

 • Αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους αποτελεσματικής εκτίμησης της διάρκειας των εργασιών του Έργου, του Κόστους και της Ταμειακής Ροής ανά Φάση του Έργου.

 • Σχεδιάζουν Συστήματα Συλλογής δεδομένων Κόστους με ακρίβεια, ώστε να αποτυπώνεται η σωστή Κοστολόγηση σε Υλικά και Συνεργάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

 • Αποτυπώνουν τον Προγραμματισμό και τον Απολογισμό των Ταμειακών Ροών, τα ποσοστά προόδου και την τελική κερδοφορία των Έργων με Εργαλεία που θα τους δοθούν για τον σκοπό αυτό.

 • Χρησιμοποιούν κατάλληλους Δείκτες σε συνδυασμό με ακριβείς Αναφορές για την εξέλιξη του Κόστους του Έργου.


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Κοστολόγηση Έργων», σε ηλεκτρονική μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Έργου
 • Εργαλείο Κατάρτισης Ταμειακής Ροής Έργου
 • Εργαλείο Παρακολούθησης Χρονοδιαγράμματος Έργου
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία ibcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία ibcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies