Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

COMPLIANCE

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και η νομοθεσία, που θα πρέπει να πληρούνται από κάθε Επιχείρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν, σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ομίλου, αποτελεσματική εσωτερική οργανωτική δομή και επαρκείς λειτουργίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση της έννοιας και του βασικού περιεχομένου του κώδικα / πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος αποτελεί το πλέον χρήσιμο Εργαλείο για την εφαρμογή του εσωτερικού Εταιρικού μηχανισμού Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό εφαρμογής της νομοθεσίας για την δημιουργία βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την Κανονιστική Συμμόρφωση και ότι αυτή περιλαμβάνει.

Ενότητες

Α. Ο ΡΟΛΟΣ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Ισχύον νομοθετικό Πλαίσιο
 • Βασικές έννοιες και Ορισμοί

B. ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Συμμόρφωση με το σύνολο της νομοθεσίας του τομέα δραστηριοποίησης, Εταιρική διακυβέρνηση, Εταιρική κοινωνική ευθύνη και Περιβάλλον
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες ελεύθερου Ανταγωνισμού (Competition & Antitrust)
 • Εμπιστευτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα & ιδιωτικότητα
 • Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας (assets)
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, διαφορετικότητα & ενσωμάτωση
 • Διακριτική μεταχείριση και παρενόχληση στον χώρο Εργασίας
 • Διανοητική Ιδιοκτησία και Διαχείριση σχετικών Δικαιωμάτων
 • Δωροδοκία, Διαφθορά
 • Πρόληψη και κΚαταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Σύγκρουση Συμφερόντων
 • Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
 • Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων (Risk Assessment) για κάθε μια από τις παραπάνω ενότητες

Γ. ΚΩΔΙΚΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Έννοια
 • Φύση
 • Σκοπός
 • Περιεχόμενο

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα, Εμπορικές Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εμπορικού σκοπού, κάθε Εταιρικής μορφής (ιδίως ΑΕ, ΕΠΕ & Ι.Κ.Ε.)
 • In-house Δικηγόρους Εταιρειών
 • Στελέχη Εταιρειών που εργάζονται ήδη ή θέλουν να εργαστούν ως Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officers)
 • Όσους υπηρετούν σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και θέλουν να καταρτιστούν περαιτέρω και να εξελιχθούν σε Compliance Officers
 • Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές
 • Όλους όσους επιθυμούν να έχουν γνώση ή/και να εργαστούν στον χώρο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Νομικούς και μη)
 • Νομικά Πρόσωπα

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και να εξοικειωθούν με:

 • Τις απαιτήσεις του ρόλου ενός Compliance Officer
 • Την αποτελεσματική Διαχείριση των Κινδύνων από τη μη Συμμόρφωση
 • Την σύννομη λειτουργία της Επιχείρησης βάσει του ισχύοντος Κανονιστικού Πλαισίου
 • Την φύση, περιεχόμενο και τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας και ορθής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ιωάννης Σαρακηνός

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων Νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό Δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς Δικαίου, εξειδικεύεται δε στο δημόσιο - διοικητικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και των σχολικών επιτροπών των δήμων) και στην κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών αλλά και ΝΠΔΔ (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML & προστασίας προσωπικών δεδομένων/GDPR). Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, Νομικός Σύμβουλος Οικονομικών Φορέων αλλά και Φορέων του Δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας. Είναι επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Ψηφιακής Πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων, των Σχολικών Επιτροπών και των Προσωπικών Δεδομένων. Από το 2015 είναι ενεργός συνεργάτης/expert της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies