Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (AI ACT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 13 Μαρτίου 2024, μετά από μία μακρά διαδικασία και σχετική πολιτική συμφωνία που συνήφθη το Δεκέμβριο 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έναν Κανονισμό που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης και επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα αφενός στην ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη και εφαρμογή της ΤΝ με έμφαση στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημόσιας ασφάλειας, τη δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αφετέρου στην προώθηση της καινοτομίας.

Με την θέση σε ισχύ του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εισάγονται περιορισμοί και υποχρεώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Εκμετάλλευση ευάλωτων χρηστών Ψηφιακών Συστημάτων, η μη στοχευμένη συλλογή εικόνων προσώπου από το διαδίκτυο ή από κάμερες κλειστού κυκλώματος
 • Αναγνώριση συναισθημάτων στο χώρο εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Χειραγώγηση Συμπεριφοράς
 • Κοινωνική βαθμολόγηση και -υπό συνθήκες- η προληπτική αστυνόμευση θεωρείται πως επιφέρουν μη αποδεκτό κίνδυνο και απαγορεύονται ρητώς
 • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που θεωρούνται υψηλού Κινδύνου, όπως Συστήματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές, στην εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση, στην απασχόληση, σε βασικές ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες (όπως ενδεικτικά υγειονομική περίθαλψη, τράπεζες κ.λπ.)
 • Επιβολή του νόμου, στη διαχείριση της μετανάστευσης και στη διαφύλαξη των συνόρων

Δικλείδες Ασφαλείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη "γενικής χρήσης" ή παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη - δικαίωμα στους καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελίες και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες εξηγήσεις.

Οι αλλαγές που φέρνει ο Κανονισμός είναι σπονδυλωτές υποχρεώσεις βάσει του επιπέδου κινδύνου και του σχετικού αντικτύπου του εκάστοτε συστήματος ΤΝ, καθώς και μία νέα αρχιτεκτονική διακυβέρνησης. Η τήρηση ενός διαβαθμισμένου καταλόγου των συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός, σχήματα λογοδοσίας, διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου, διαφάνεια, έλεγχοι ποιότητας, τεκμηρίωση και ανθρώπινη εποπτεία, trust-marks και πιστοποιήσεις είναι μερικές μόνο από τις υποχρεώσεις που εισάγονται. Ειδικά για τα συστήματα γενικής χρήσης (παραγωγική ΤΝ) έμφαση δίδεται στην ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνακόλουθα στην υποχρέωση δημοσιοποίησης λεπτομερών περιλήψεων του περιεχομένου με το οποίο εκπαιδεύονται τα σχετικά μοντέλα. Τέλος, ειδικές υποχρεώσεις διαφάνειας εισάγονται για οποιοδήποτε συνθετικό οπτικοακουστικό υλικό (πχ deepfakes). Κυρίως όμως ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στις σχετικές αλυσίδες αξίας, να θέσει τα σωστά ερωτήματα και να αντιληφθεί τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από το νέο πλέγμα υποχρεώσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται καθ’ όλον τον κύκλο ζωής των συστημάτων ΤΝ.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού για την ΤΝ καθορίστηκαν ως ποσοστό του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης που παρανομεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ή ως προκαθορισμένο ποσό, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. Το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ ή 7 % για παραβιάσεις σχετικά με τις απαγορευμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, 15 εκατ. ευρώ ή 3 % για παραβιάσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού για την Τεχνητής Νοημοσύνης και 7,5 εκατ. ευρώ ή 1,5 % για την παροχή εσφαλμένων πληροφοριών. Ωστόσο, για τις ΜμΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του κανονισμού για την ΤΝ προβλέπονται πιο αναλογικά ανώτατα όρια διοικητικών προστίμων.

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό συμμόρφωσης με τον Κανονισμό ΑΙ που αποσκοπεί στην:

 • Εμβάθυνση στις νομικές και ηθικές πτυχές που διέπουν την ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Αναγνώριση και κατανόηση των ευκαιριών που παρουσιάζει ο Κανονισμός για τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.
 • Ενσωμάτωση της κατανόησης του Κανονισμού στην επιχειρηματική στρατηγική και ανάπτυξη.

Αποτελεί ένα σεμινάριο που αφορά στις απαιτήσεις του Κανονισμού ΑΙ και κατ’ επέκτασιν στον τρόπο Λήψης Αποφάσεων, τη Μείωση του Κόστους, τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και την Αναβάθμιση της Εμπειρίας Πελατών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ενότητες

 • Εισαγωγή στον Κανονισμό για την ΤΝ (ΑΙ Act).
 • Νομικές πτυχές και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ.
 • Σχέση του Κανονισμού για την ΤΝ με άλλες Νομοθεσίες (GDPR, Δίκαιο Καταναλωτή κ.λπ.)
 • Οδηγίες περί Ευθύνης για την ΤΝ (Liability Directives).
 • Ηθικές διαστάσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 • Πρακτικές Εφαρμογές και Στρατηγικές Συμμόρφωσης.
 • Επιχειρηματικά διλήμματα και ευκαιρίες.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται στα ανώτερα Διοικητικά στελέχη, που χαράσσουν τη Στρατηγική και το μέλλον της Εταιρείας τους στο Στελεχιακό Δυναμικό, που θα κληθεί να υλοποιήσει Εταιρικές Στρατηγικές Τεχνητής Νοημοσύνης και σε πάσης φύσεως Επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις της Αγοράς. Επιπλέον απευθύνεται σε Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων, Υπευθύνους Ασφάλειας και Υπευθύνους Συμμόρφωσης.

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες:

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:

 • Εκτενή γνώση του νομοθετικού πλαισίου και των ηθικών διαστάσεων που διέπουν την ΤΝ.
 • Πρακτικές Στρατηγικές για την εφαρμογή του Κανονισμού και των σχετικών Οδηγιών ΤΝ.
 • Εργαλεία για την ανάπτυξη και χρήση ηθικών και νομικά συμμορφωμένων τεχνολογιών ΤΝ.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Βεβαιώση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο επάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Αλέξανδρος Νούσιας

Αλέξανδρος Νούσιας

Ο Αλέξανδρος Νούσιας είναι Νομικός, συνεργάτης έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος σε θέματα νομικής και ηθικής γύρω από τη διακυβέρνηση των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη.  Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες τεχνολογίας, τόσο σε ερευνητικά όσο και σε έργα της πραγματικής αγοράς. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Επιστήμης των Δεδομένων, Business Analytics και Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Υγεία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αντίστοιχα, ενώ παρέχει και σχετικές εκπαιδεύσεις σε εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπήρξε μέλος της τεχνικής ομάδας κατάρτισης εθνικής στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, υπό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ συμμετέχει στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό την Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Ο Αλέξανδρος Νούσιας είναι πιστοποιημένος AI Ethics Lead Assessor από την  IEEE και συνιδρυτής της εταιρείας συμβούλων oobann.AI.
Live Online Training
Έναρξη: 25/04/2024 9:30 πμ
Λήξη: 25/04/2024 5:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 580 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 580 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies