Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ISO 45001:2018 - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απαιτήσεις & Τρόποι Εφαρμογής του

Το Πρότυπο ISO 45001:2018, προδιαγράφει τις απαιτήσεις δημιουργίας ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο των επαγγελματικών Κινδύνων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ανάλυση των αρχών του Προτύπου, καθώς και οι τρόποι Εφαρμογής τους στις Επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σχετικές απαιτήσεις Διαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Πολιτικής ΥΑΕ, Σχεδιασμού του Συστήματος, Στόχων και Προγραμμάτων, Ελέγχου Λειτουργίας, καθώς και Μέτρησης & Παρακολούθησης Παραμέτρων ΥΑΕ. Καλύπτονται επίσης, οι γενικές αρχές της σχετικής νομοθεσίας ΥΑΕ και των Μεθόδων σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας. Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει εφαρμογή σε Excel για την ανάλυση των Κινδύνων και την εκτίμηση του βαθμού Επικινδυνότητάς τους, που ολοκληρώνεται με τον Σχεδιασμό και την Παρακολούθηση των απαιτούμενων μέτρων. Η εφαρμογή αυτή δίδεται στους συμμετέχοντες άνευ επιπλέον κόστους, ενώ παρέχεται επίσης Υπόδειγμα Μελέτης Επικινδυνότητας. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

 • Βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018
 • Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Ανάλυση Κινδύνων και Εκτίμηση Επικινδυνότητας ως προς την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Εργαλεία
 • Μέθοδος σύνταξης μελέτης επικινδυνότητας
 • Βασικοί Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας
 • Ανάλυση της Ελληνικής Νομοθεσίας για Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Καλές Πρακτικές – Εργαλεία
 • Ατομικά μέτρα Προστασίας
 • Σήμανση για την προστασία και αποφυγή ατυχήματος
 • Μέτρα Προστασίας κάτω από ειδικές συνθήκες Εργασίας
 • Μέτρα Ασφάλειας για κατηγορίες Εργασιών
 • Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την Εκτίμηση Επικινδυνότητας, την Παρακολούθηση των Μέτρων ΥΑΕ και την Διαχείριση μη Συμμορφώσεων, Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018.
 • Να ξεκαθαρίσουν μέσω παραδειγμάτων τις απαιτήσεις του Προτύπου.
 • Να γνωρίσουν σημαντικές μεθοδολογίες για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση δυνητικών Κινδύνων, ενώ θα τους δοθούν και σχετικά Εργαλεία για άμεση εφαρμογή.
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν προγράμματα μείωσης της επικινδυνότητας και ελαχιστοποίησης των Κινδύνων Εργασιακού Περιβάλλοντος.
 • Να γνωρίσουν τρόπους συστηματικής Παρακολούθησης και Εφαρμογής της νομοθεσίας περί ΥΑΕ.
 • Να γνωρίσουν τρόπους Μείωσης του Κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).
 • Να εξοικειωθούν με πρακτικά Εργαλεία για τη διαχείριση Προγραμμάτων ΥΑΕ και τη διαχείριση σημαντικών διαδικασιών του Συστήματος, όπως την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων και Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – ISO 45001:2018»
 • Η Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Υπόδειγμα Μελέτης Επικινδυνότητας
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Δωρεάν υποστήριξη on line επί 12 μήνες για όλες τις φάσεις της Διαπίστευσης

 


Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies